English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4612 - 602 Vikse (1)
(Objekt Id: 9452)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Haugesund (1113-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 290346 m. Nord: 6601557 m.
Lengdegrad: 5.2957540 Breddegrad: 59.4998720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Glimmerskifer Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Turmalin Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Apatitt Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :315 / 15

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Rundt århundreskiftet 1900 ble det drevet ut heller og takstein. Skiferen er godt foliert, men spalten er uregelmessig og den er småfoldet og skjemmet av mange stikk. Det er en grønngrå kvarts-glimmerskifer med både muskovitt og biotitt. Lokaliteten er tildekket og bare en kolle viser blottet skifer.
Beliggenhet
Bruddet ligger ved kanten av dalsiden ned mot fjorden. Bruddets lengde var 20 m og inndriften også 20 m, men idag er bruddet fylt igjen og kun blottet på et sted.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse