Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 603 Husnes
(Object Id: 9458)
(Last updated: 28.10.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Husnes (1214-4) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 319375 m. North: 6641575 m.
Longitude: 5.7732970 Latitude: 59.8721680
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 15.aug.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kvartsittskifer Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
1880 Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :300 / 15

Information(s) in free text format
Description
Det er tatt ut litt skifer på flere steder i området, men forekomsten med gitte koordinater er den eneste som ikke er nedbygd. Spalten er varierende og partivis er bergarten forgneiset. Arealdisponeringen i området (aluminiumsverk og boliger) tilsier ingen skiferdrift.
Location
I følge Ryghaug (1977) er det kun den befarte lokalitet blant flere i området som ikke er nedbygd av boliger eller industribygg. Denne ligger oppunder en kolle rett øst for den tidligere sjefsgården for Sunnhordland Regiment på Onarheim, men usikkert om den har fått helt korrekt plassering på kartet. 2014: Vi lette grundig i området rundt angitte koordinater uten å finne bruddet. Bergarten i området (gneis) ligner heller ikke på her kan ha vært drift på skifer.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok Norges Land og Folk, Søndre Bergenhus Amt II


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway