English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4622 - 604 Froastad
(Objekt Id: 9514)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvam (4622)
Kart 1:50000: Jondal (1315-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 348117 m. Nord: 6699692 m.
Lengdegrad: 6.2427000 Breddegrad: 60.4049720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1948
Olivinsten og serpentin i Norge
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5013;4 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 90 forekomster av olivin og serpentin i hele landet. I praksis er dette bare en navneliste og et kart.

Bugge, Arne , 1941
Geologisk oversikt over talkfeltene på vestsiden av Fiksesund og i Steindalen, Hordaland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6201;5 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over talkfeltene på vestsiden av Fiksesund og i Steindalen. Ved Fiksesund finnes talk i fylittskifer, kalt grønnskifer, som har linser av serpentinomvandlet olivinstein i seg. Drivverdig talk finnes enten som lag i grønnskiferen, på slepper eller på serpentinlinsenes kontakt mot grønnskiferen. Alle forekomsttyper har vært gjenstand for drift. I Gamlegruben har man drevet på en 130 m lang sleppe under jord. Sleppa stryker NS og fallet varierer mellom 45o Ø til ca. 60o Ø, steilest mot syd. Gangen antas å være 30-40 cm bred. Det vil medføre store omkostninger å få gruva i drift, men den kan gi verdifulle tilskudd til produksjonen hvis man kan oppfare forekomsten ved drift av stigorter og synker. I Jakobs gruve har man foretatt en del utstrossing på et talklag, 20 cm - 1 m tykt. Laget er sterkt omfoldet. Det er mulig at man ved ortdrift mot vest kan finne talk- lag vest for gruven av samme verdi som dem som er avbygd, og på to steder foreslås videre undersøkelser.. Forekomstene ved Steindalen er alle for smale til at videre undersøkelser tilrådes.

Bugge, Arne , 1942
Uttalelse om Høiviken talkforekomst i Fiksesund
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6202;6 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en beskrivelse av Høiviken talkforekomster på vestsiden av Fiksesund. Ved Høiviken finnes et sammenhengende serpentinfelt med lengde 400 m. Langs vestgrensen og i skifrene ved vestgrensen av feltet er opp- daget talkganger. Tilsvarende ganger er blitt brudt under jord i Jakobs Grube og i Gamlegruben. Det er sannsynlig at serpentinfeltet og talkforekom- sten mot dypet vedvarer til fjordnivå og at det til dette nivå vil kunne finnes talkganger av liknende utseende som i Jakobs Grube og Gamlegruben.

Bugge, Arne , 1942
Geologisk kartlegging ved Høiviken Talkforekomst, Hordaland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6203;3 sider
Abstrakt:
Arbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene utført i juni-42. Arbeidet har bestått i tegning av grubekart, dagkart og geologiske profiler. Befaring har vist at Høiviken Talkforekomst er mer regelmessig enn tidligere antatt og at det er grunn til å tro at talkgangene ikke er hovedganger, men kun forgreininger fra gangene langs serpentingrensene. Det er besluttet å foreta videre undersøkelser langs serpentingrensen sydover fra Jakobs Grube og en utstrossing av den kjente talkgang over stollnivå i den sydlige del av Jakobs Grube. Det er anslått at man kan drive ut 1800 tonn i den kjente del av gruva. Av dette må 100 tonn settes igjen som bergfeste. Erfaring ved gruva sier at den drivbare mengde råtalk bør kunne gi minst 900 tonn til for- maling.

Bugge, Arne , 1943
Geologisk kartlegging av Høiviken Talkforekomst, Hordaland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6204;4 sider
Abstrakt:
Rapporten er en videreføring av arbeidet utført i august-42. Det er foretatt geologisk kartlegging som viser at talkanrikningen i Høiviken-forekomstene alltid finnes langs linsens vestgrense og at det også er innfoldet talklinser og stokkformige anrikninger i dolomitt og skifer vest for serpentinlinsen. Forekomstene er lokalt uregelmessig og serpentinlinsen langs vestsiden danner en ujevn linje med innbuktninger av dolomitt. Videre undersøkelser bør bestå i ort og synkdrift langs vestgrensen og tverrslagsdrift mot vest for å avdekke mulige utestående ganger og linser. Erfaring viser at det enten er brukbare partier ved selve grensen eller i dolomitt og skifer 20 m vest for gangen. Det anbefales videre undersøkelser oppover mot Jorunslåtta og sydover mot Jakobsgrubens indre del. Hvis resultatet er positivt, vil det innen kort tid bli nødvendig å forberede avsenkning av gruva til større dyp. Dette må ut- føres ved synkdrift fra Jakobsgruva i forbindelse med stoll- og stigortdrift. Rapporten antyder plan for stolldrift. Stollen anbefales ikke lagt dypere enn til kote 60.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Norges land og folk, Søndre Bergenhus Amt II


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse