English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4612 - 604 Lauvås
(Objekt Id: 9544)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 295429 m. Nord: 6611140 m.
Lengdegrad: 5.3761460 Breddegrad: 59.5882590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 02.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Kvartsskifer"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen ble kun brukt lokalt, mest til takskifer fra gammelt av (ca. 1880). På denne tiden forsynte bruddene her alle hus i området Lauvås-Kinn-Emberland med takskifer. Mektigheten på den brytbare skiferen er ca. 1 m, og spalter for det meste tykt og uregelmessig. Bergarten er en lys grå, finkornet kvartsskifer med diffus glimmersjiktning. Dårlig spaltbarhet har forårsaket mye skrotstein som er for tykk til å brukes som takstein. Området er idag igjengrodd, og det er vanskelig å se at det har vært tatt ut skifer. I dagens marked er forekomsten fullstendig økonomisk uinteressant.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger like øst for sydenden for Va-vatnet og ca. 1 km NNØ for gårdene på Lauvås.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Skiferlokalitet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1216604 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse