English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 608 Bashammeren
(Objekt Id: 9767)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666728 m. Nord: 6725650 m.
Lengdegrad: 12.0482070 Breddegrad: 60.6318650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en middels- til finkornet hyperitt. Det er en magmatisk dypbergart bestående vesentlig av mineralene pyroksen, plagioklas og olivin. I driftstiden gikk bergarten under salgsnavnet "svart granitt", et navn som i geologisk sammenheng ikke er korrekt i og med at kvarts og kalifeltspat ikke finnes i bergarten. Bergartene i området tilhører det østnorske grunnfjellsområdet, gamle bergarter dannet i proterozoisk tid (545-4500 mill. år siden). Driften i bruddene her tok slutt i 1960-åra. En vesentlig del av produksjonen gikk til framstilling av gravsøtter. Det som i første rekke gjorde driften ulønnsom var oppsprekkingsgraden i bergarten. Hyppig opptreden av sprekker gjør at skrotprosenten blir høy og vanskeliggjør uttak av større blokk. Et annet moment som trekker i negativ retning er fargen. Steinen er riktignok svart, men ikke svart nok til å konkurrere på et internasjonalt marked. Det største bruddet, som er definert som hovedbruddet, er vannfyllt, og således vanskelig å anslå størrelsen på. Arealet på utgående er ca. 0,5 mål, og ut fra skrottippens størrelse antas at det er gått ganske dypt.
Beliggenhet
Bruddene i Bashammeren ligger i luftlinje 3 km øst for Flisa sentrum. Man tar RV20 fra Flisa østover til man krysser elva Flisa, så tas første vei til venstre. Denne går rett nordover, og etter 2 km vil man finne bruddene på høyre side av veien, i østre og nordre del av Bashammeren. Dette, som er hovedbruddet, ligger ved driftsveien i nordenden av toppen på åsryggen, 25 m SØ for Bashammeren 3.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sverdrup, Thor L. , 1960
Uttalelse om hyperittfeltene i Bashammaren, Åsnes kommune, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5739;8 sider
Abstrakt:
Uttalelsen er gitt som følge av søknad om et lån for utbygging av foredlings- anlegg på Flisa av "sort granitt". Bashammaren er en fjellrygg som strekker seg tilnærmet N-S i ca. 3 km lengde. Det er idag to brudd i drift her. Helt mot øst og helt mot vest i grensepartiene til en gneis-granitt har man soner som ikke kan nyttes som "sort granitt". Videre virker det som om hype- ritten er noe magnetitt-ilmenitt-anriket i grensesonene. Fra midtpartiet av Bashammaren og nordover på vestsiden har man et drivverdig parti med hyperitt. At en har drivverdig hyperitt langs hele østsiden er tvilsomt, men partier på denne linjen sees. At en i den nordlige del av Bashammaren skulle ha grunnlag for anleggelse av fire større brudd skulle det ikke være tvil om. Dette bildet vil muligens endre seg når de mer detaljerte undersøkelsene er gjort.

Sverdrup, Thor Lorck , 1962
Notat etter befaring av hyperittbrudd på Flisa 17/6-1962.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5738;2 sider
Abstrakt:
Bruddene ligger i NØ-enden av Bashammeren og drives av Reidar Opaas, Flisa. Brudd I er et gammelt brudd drevet ned i en markert synk. Bruddet er tungt- drevet da alt må heises opp. En markert slepperetning går igjen i bruddet. Det anbefales at en går inn med ny skjæring i N for å få et heldigere angrep på hyperitten. Det vil imidlertid koste en del, fordi overdekket må fjernes. Kvaliteten er meget god. Brudd II ligger lengre SØ. Dette er et mindre brudd med relativt pen stein. En tør ikke avgjøre hvorvidt dette bruddet er lønnsomt å drive.

Sverdrup, Thor L. , 1961
Foreløpige undersøkelser av hyperittfeltene i området Kongsvinger- Elverum, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5737;3 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1341 Opaas 33 3387 67256 1340 Bashammeren 33 3384 67248 1340 Knutsens brudd 33 3384 67248 1336 Juberget 33 3420 67206, 3426 67205 1338 Talknuten 33 3417 67202 På grunn av overdekke var det ved undersøkelsene meget vanskelig å få kart- lagt forekomstene i detalj på overflaten. Etter undersøkelsene er en rekke av de befarte forekomster plukket ut for en seinere undersøkelse. Generelt kan man si at selve hyperitten, som er massiv, er ofte oppsprukket, og det er vesentlig denne oppsprekning som forårsaker at større blokker van- skelig kan tas ut.

Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425608 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Bashammeren 1
(Objekt Id: 19262 608,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666655 m. Nord: 6725591 m.
Lengdegrad: 12.0468310 Breddegrad: 60.6313630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er drevet langsetter lia i 40-50 m lengde. Bergarten er hyperitt. Det er ikke gått i dybden, og bare ca. 10 m inn i lia. Meget igjengrodd av tømmerskog.
Beliggenhet
En gammel driftsvei går østover fra bebyggelsen i Knappom. Denne svinger etter hvert nordover, og etter ca. 200 m fra bebyggelsen kommer man til dette bruddet,- det første man kommer til ved å følge driftsveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrottipp nedenfor bruddet"
Foto nr. 2 viser "Gjenværende blokk i bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 2
(Objekt Id: 19263 608,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666682 m. Nord: 6725691 m.
Lengdegrad: 12.0474100 Breddegrad: 60.6322550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Brudd i hyperitt som er igjengrodd av småskog. Det er drevet 20-30 m inn i lia fra driftsveien.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger like til høyre for driftsveien der den begynner å svinge opp lia (se Bashammeren 1), 40-50 m fra det første bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 3
(Objekt Id: 19264 608,03,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666704 m. Nord: 6725679 m.
Lengdegrad: 12.0477870 Breddegrad: 60.6321380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite, gjengrodd brudd i hyperitt. Ca 20 m2 i omkrets, og det er ikke gått i dybden.
Beliggenhet
Ligger i svingen på driftsveien, 25 m øst for Bashammeren 2.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 4
(Objekt Id: 19265 608,04,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666716 m. Nord: 6725572 m.
Lengdegrad: 12.0479300 Breddegrad: 60.6311730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et relativt stort brudd, arealet er vel 300 m2. Etter deler av bruddet er vannfyllt, kan ikke dybden her bestemmes. Men en god del skrotstein ligger ved bruddet, så det kan nok være ganske dypt. Se ellers beskrivelse av hovedbruddet.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 50 m syd for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 5
(Objekt Id: 19266 608,05,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666730 m. Nord: 6725560 m.
Lengdegrad: 12.0481600 Breddegrad: 60.6310580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er bare noen m2 stort. På sysiden synes det å være rester etter en gammel grunnmur til bygning.
Beliggenhet
Bruddet ligger på en høyde bare 10 m SØ for Bashammeren 4.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 6
(Objekt Id: 19267 608,06,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666794 m. Nord: 6725363 m.
Lengdegrad: 12.0491650 Breddegrad: 60.6292660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brutt ei stripe på noen meter i 10-20 m lengde nedover lia. Avsenkningen er ca. 1 m, men det synes som mesteparten av uttatt blokk ligger igjen i bruddet.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 200 m SSØ for Bashammeren 5. Det går fra toppen av åsen og 10-20 m nedover lia mot øst. Her er et nytt område med 4 brudd, Bashammeren 6 - 9, som ligger i en halvsirkel på åsen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet med gjenværende blokk"

Navn på lokalitet: Bashammeren 7
(Objekt Id: 19268 608,07,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666797 m. Nord: 6725336 m.
Lengdegrad: 12.0492060 Breddegrad: 60.6290240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er 20-30 m i omkrets, og avsenkningen er 1-2 m. Det ligger i ulendt område med tett granskog.
Beliggenhet
Bruddet ligger 20-30 m syd for Bashammeren 6.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 8
(Objekt Id: 19269 608,08,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666782 m. Nord: 6725301 m.
Lengdegrad: 12.0489050 Breddegrad: 60.6287120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet består av en liten synk, pluss litt utsprengt masse til siden for denne.
Beliggenhet
Bruddet ligger 40 m SSV for Bashammeren 7.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Bashammeren 9
(Objekt Id: 19270 608,09,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 666716 m. Nord: 6725287 m.
Lengdegrad: 12.0476880 Breddegrad: 60.6286130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd i krattskog. Meget overgrodd.
Beliggenhet
Bruddet ligger 70 m VSV for Bashammeren 8.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse