NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Pollack; (Horvath?)
Tittel: Rapport over Kupferrz Lagerstate Leka. (identisk med rapport BA 1161.)
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 886
Sidetall: 2
Årstall: 1940
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Rapporten beskriver kobberskjerp med Leknesbukta og ved Frøviken. Ved Leknesbukta sees en vannfylt synk, angivelig 30 m dyp. Ved skjerpet sees to 1 m mektigeimpregnasjonsoner med kobberkis og mindre mengder svovelkis og magnetkis. Kobbergehalten i impregnasjonssonen anslås til 2-3 % Cu. Omlag 100m NV for skjerpet er det en liten vannfylt synk. Frøviken: Like vest for vegen ved Frøviken er det et skjerp. En 2 m mektig kobberkis impregnert sone sees. I 1918 ble det avbygget en 30 m dyp skjakt Her ble det tatt ut 30 tonn skeide malm med 2 % Cu. Ca 1 km lengde mot NØ er det et nytt skjerp med 1 m mektig kisimpregnersone. Her er mindre kobberkis i forhold til svovelkis og magnetkis. Nær og paralell til gabbro - serpentin grense strekker det seg en kisimpregnert sone i Nø - Sv retning. Sonen er av liten mektighet og er av brutt flere steder på den 8 km lange strekning mellom Frøviken og Leknesbukta . Den kisførende sone faller antagelig sammen med en bevegelssone.
Vis hele dokumentet