Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Eidsborgformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Eidsborg Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Eidsborgformasjonen
Engelsk : Eidsborg Formation

Andre, ikke foretrukne navn : Eidsborgkvartsskifer
Kommentar til navn : 32V 4445 65925

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Gyøry, Emil 1972: Geologisk og gravimetrisk undersøkelse i Bandak - Fyresdalområdet, Telemark.

Første bruk av enhetsnavnet.
Dons, Johannes A.; Broch, O.A.; Brevig Liestøl, G.; Siggerud, T. 1960: The stratigraphy of supacrustal rocks, granitization and tectonics in the Precambrian Telemark area Southern Norway,NGU 212h, 1-30

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Skien; Sauda
1 : 50000 kartblad : Dalen (1513-4); Grøssæ (1513-3); Bandak (1513-1); Frøystaul (1514-1); Åmotsdal (1514-2); Vinje (1514-3)

Lokaliteter
Typelokalitet : Eidsborg ; Kommune : Tokke (0833) ; Fylke : Telemark (08)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 445446 m..... Y-koord: 6593091 m.
Grader min.sek. Ø : 8 2 13 .....Grader min.sek. N : 59 28 21 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge sør Avgrensning : Området vest for Oslofeltet og øst for og inkludert Mandal - Ustaos-forkastningssonen og sør for undre dekkeserie.
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Svekonorvegiske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : svekonorvegisk, regional, lavgrad Tykkelse : < 4000 m (?)
Hovedlitologi : sandstein (feltspatisk), glimmerfør. skifer, basisk vulkanitt
Beskrivelse : Eidsborgformasjonen består av klastiske sedimenter, i undre del også basiske vulkanittlag. Maksimal bevart mektighet langs Bandak (dyptgående synklinaler) tilsynelatende 3 til 4 km. Sedimentene i Eidsborgformasjonen består av grovklastiske til mer finkornete sedimenter. Raske faciesvekslinger er karakteristisk i mange områder.Mektige konglomeratledd (5-50 m) med hovedsaklig kvartsitt- (sandsteins-)boller er vanlig nær undergrensen og ellers i flere ulike nivåer i vestlige områder.Kvartssandsteiner og moderat modne arkoser veksler med mer finkornete glimmer-(muskovitt-)rike skifre og enkelte gruslag. Sedimentære strukturer er gjerne godt bevart. Et basisk vulkanittledd (P-, Ti- og Fe-rikt)nær bunnen i de sydlige områder.Stort sett konkordans med underliggende Gjuveformasjonen. Øvre grense ikke kjent/bevart.Kvartsskiferen (sandsteinen) tilhørende Eidsborgformasjonen har i mange hundre år vært anvendt som brynestein.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : antatt 1050 - 1100 Ma (mellomprot.)
Hva slags alder : Dannelse Utfyllende oppl.: Muligens også metamorfose
Dateringsmetode : Rb-Sr (Rubidium-strontium-isotoper)
Litteraturreferanse : Priem, H.N.A.; Boelrijk, N.A.I.M.; Hebeda, E.H.; Verdurmen, E.A.Th.; Verschure, R.H. 1973: Rb-Sr investigations on Precambrian granites, granitic gneisses and acidic metavolcanics in central Telemark: metamorphic resetting of Rb-Sr whole-rock systems.,NGU 289, 37-53

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Ikke bevart
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Gjuveformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Bandaksgruppe
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Heddevatngruppen, Kløvsnutmetasandstein, Svartepoddvatn- sandstein.
Litteraturref. : Sigmond, Ellen M.O. 1978: Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske kartbladet Sauda. M 1 : 250 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 341 ; 23, 94 + kart
Korrelasjon : Korrelerende enhet Heddevatngruppe
Litteraturref. : Sigmond, Ellen M.O. 1978: Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske kartbladet Sauda. M 1 : 250 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 341 ; 23, 94 + kart

Bidragsyter
Dato : 10.05.1989 Navn : Kjell S. Nilsen
Kontaktadresse : Inst. for Geologi, Univ. i Oslo, 0315, Oslo, Oslo

Annen litteratur der Eidsborgformasjonen er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Atkin, B.P ; Brewer, T.S. 1992: The tectonic setting of basaltic magmatism in the Kongsberg, Bamble and Telemark sectors, southern Norway.,Special paper; Mid-Proterozoic Laurentia-Baltica; Gower, C.F., Rivers, T., Ryan, B. (eds.) 38, 471-485

Nilsen, K. S.; Dons, J. A. 1991: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Bandak 1513 1

Laajoki, Kauko; Corfu, Fernando; Andersen, Tom 2002: Lithostratigraphy and U-Pb geochronology of the Telemark supracrustals in the Bandak-Sauland area, Telemark, South Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (3), 119-138

Bingen, B.; Nordgulen, Ø.; Sigmond, E. M. O.; Tucker, R.; Mansfeld, J.; Högdahl, K. 2003: Relations between 1.19-1.13 Ga continental magmatism, sedimentation and metamorphism, Sveconorwegian province, S Norway, Precambrian Research 124 215-241

Dons, J. A. 2004: Berggrunnskart 1514-2 ÅMOTSDAL, M 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1514 2 Åmotsdal

Sigmond, E. M. O.; Ragnhildstveit, J. 2004: Berggrunnskart 1515-2 KALHOVD, M 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1515 2 Kalhovd

Andersen, Tom; Laajoki, Kauko; Saeed, Ayesha 2004: Age, provenance and tectonostratigraphy status of the Mesoproterozoic Blefjell quartzite, Telemark sector, southern Norway., Precambrian Research 135 (2004) side 217 - 244

Laajoki, Kauko ; Lamminen, Jarkko 2006: The Mesoproterozoic sub-Røynstaul unconformity, central Telemark, norway,Norsk geologisk tidsskrift 86(1), s.29-40

Bingen, Bernhard; Davis, William J.; Hamilton, Michael A.; Engvik, Ane K.; Stein, Holly J.; Skår, Øyvind; Nordgulen, Øystein 2008: Geochronology of high-grade metamorphism in the Sveconorwegian belt, S. Norway: U-Pb, Th-Pb and Re-Os data.,Norwegian journal of geology 88 (1), s. 13-42

Bingen, Bernard ; Nordgulen, Øystein ; Viola, Giulio 2008: A four-phase model for the Sveconorwegian orogeny, SW Scandinavia,Norwegian journal of geology 88 (1), s. 43-72

Sigmond, E. M. O., Jorde, K., Gjelle, S., Sigmond, S. 2009: Geologisk berggrunnskart VINJE 1514-3, M 1:50 000, Norge geologiske undersøkelse, 1514-3 Vinje

Köykkã, Juha 2011: The sedimentataion and paleohydrology of the Mesoproterozoic stream deposits in a strike-slip basin (Svinsaga Formation), Telemark, southern Norway, Sedimentary Geology 236, 239-255

Lamminen, J. 2011: Provenance and correlation of sediments in Telemark, South Norway; status of the Lifjell Group and implications for early Sveconorwegian fault tectonics, Norsk Geologisk Tidsskrift = Norwegian Journal of Geology, 2011, Vol. 91, Issue 1-2, pp. 57-75.

Köykkä, J. 2011: The sedimentation and paleohydrology of the Mesoproterozoic stream deposits in a strike-slip basin (Svinsaga Formation), Telemark, southern Norway, Sedimentary Geology, Vol. 236, Issuer 3-4, pp. 239-247

Nilsen, K. S., Dons, J. A., Gyøry, E. 2013: Berggrunnsgeologisk kart BANDAK 1513-1, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1513-1 Bandak


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse