Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Østfoldkomplekset
Enhetskategori : Litodemisk enhet

Enhetens navn
Navn : Østfold Enhetstype : kompleks Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Østfoldkomplekset
Engelsk : Østfold Complex

Andre, ikke foretrukne navn : Østfold grey gneisses, Østfoldsegmentet

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Berthelsen, Asger; Olerud, Svein; Sigmond, Ellen M.O.; Sundvoll, Bjørn 1996: Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger

Første bruk av enhetsnavnet.
Skjernaa, L. 1984: Rødenes. Berggrunnskart; Rødenes; 20143; 1:50 000; trykt i farger;

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Østfoldblokk Østfoldblokken Østfold block Uformel
Østfoldgranitt Østfoldgranitten Østfold granite Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Oslo; Hamar
1 : 50000 kartblad : Fet (1914-1); Askim (1914-2); Ski (1914-3); Oslo (1914-4); Sarpsborg (1913-1); Halden (1913-2); Fredrikstad (1913-3); Vannsjø (1913-4); Aspern (2013-3); Øymark (2013-4); Kornsjø (2012-4); Rødenes (2014-3); Asker (1814-1); Drøbak (1814-2)

Lokaliteter
Typelokalitet : Østfold

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge øst Avgrensning : Området øst for Oslofeltet og sørøst for undre dekkeserie (Halden - Kongsvinger - Trysil).
Tektonisk hovedinnd.: Stedegen
Tektonisk enhet : Svekonorvegiske bergarter

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, usikker opprinnelse
Metamorfose : svekonorvegisk, regional, middelsgrad
Hovedlitologi : dypbergarter, metamorfe bergarter, migmatitt
Beskrivelse : Sammensatt kompleks av folierte dypbergarter og omdannede bergarter, dels av suprakrustal opprinnelse. Delvis migmatittisk. Flere faser med deformasjon (skyvning) og metamorfose. Eldste deler av gotisk alder. Omfatter bergarter SV for Ørjemylonittsonen.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : tidlig- til mellomproterozoikum
Hva slags alder : Avsetning Utfyllende oppl.: Intrusjon, metamorfose

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Østfoldgranitt
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Suprakrustalene tilsvarer Stora Le - Marstrandformasj. i Sverige.

Annen litteratur der Østfoldkomplekset er omtalt
Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Skjernaa, L. 1984: 1:50 000, Berggrunnskart Rødenes 2014 3

Wigum, Børge Johannes; Jensen, Viggo 1995: Petrographic examination of Norwegian glaciofluvial aggregates: interpretation of mechanisms leading to high contents of cataclastic rocks,NGU Bulletin 428, 33-48

Berthelsen, A.; Olerud, S.; Sigmond, E. M. O. 1996:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Oslo

Graversen, Ole ; Pedersen, Svend 1999: Timing of Gothian structural evolution in SE Norway: a Rb-Sr whole-rock age study.,Norsk geologisk tidsskrift 79 (1), 47-56

Andersen, Tom & Knudsen Trine-Lise 2000: Crustal contaminants in the Permian Oslo Rift, South Norway: constraints from Precambrian geochemistry, Lithos 53 (2000), 247-264

Hageskov, B.; Jorde, K. 2002: Berggrunnskart 1814-2 DRØBAK, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1814 2 Drøbak

Andersen, T.; Griffin, W. L.; Pearson, N. J. 2002: Crustal evolution in the SW Part of the Baltic Shield: the Hf Isotope Evidence, Journal of Petrology 43, 1725-1747

Heyer, H.; Bøe, R.; Hageskov, B.; Lutro, O. 2004:, Berggrunnskart 1: 50 000, foreløpig utgave, 1813 1 Horten

Andersen, T.; Griffin, W. L.; Jackson, S. E.; Knudsen, T.- L.; Pearson, N. J. 2004: Mid-Proterozoic magmatic arc evolutin at the southwest margin of the Baltic Shield, Lithos 73 (2004)

Bargel, Terje 2005: Spor etter istiden i Oslo og Akershus,Gråsteinen 10, 142 s.

Andersen, Tom 2005: Terrane analysis, regional nomenclature and crustal evolution in the Southwest Scandinavian Domain of the Fennoscandian Shield., GFF, volume 127 part 2, Stockholm June 2005, pp 159-168

Ebbing, J.; Afework, Y.; Olesen, O.; Nordgulen, Ø. 2005: Is there evidence for magnetic underplantingbeneath the Oslo Rift?, Terra Nova 17 129-134

Graversen, O., Naterstad, J., Nilsen, O., Nordgulen, Ø., Lutro, O. 2009: Berggrunnsgeologisk kart OSLO 1914-4, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1914-4 Oslo


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse