English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1826 - 021 Raudvatnet
(Object Id: 1826,021,00,00)
(Sist oppdatert: 19.02.2019)
Borkjerner: Raudvatnet

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471931 m. Nord: 7283929 m.
Lengdegrad: 14.3893100 Breddegrad: 65.6759630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 19.02.2019)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.jan.2017 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver: 365 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 39 ppm 19.10.1992
Au 0.4 ppm 19.10.1992
Cu 0.5 % 19.10.1992
Zn 2.5 % 19.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Geofysikk Selskap/Institusjon:Boliden
Slingram
1965 - 1965 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden
Mapping, Trenching, Sampling
1966 - 1966 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Boliden
14 holes (total 864 m)
1979 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
Aerial geophysics (by NGU), SP and CP ground geophysics
1979 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:ASPRO, Universitetet i Oslo
Sampling, Pack-sack drilling (5 holes), Includes Master thesis by L.K. Stølen (1985)
1983 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
5 holes

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 95 / 10 Retning: 85
Feltstupning: 5
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Fahlerts Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :85 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :95 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 200 m nord for Raudvatnet. I likhet med mange av de andre forekomstene i Hattfjelldalsområdet ble denne funnet av Boliden på 60-tallet. Utgående av mineraliseringen viste svært høye verdier av sink, bly, gull og sølv og forekomsten ble derfor gjenstand for mer omfattende undersøkelser enn andre i området, inklusive bakkegeofysikk og en relativt omfattende og systematisk boring (14 hull). Boliden beregnet at mineraliseringen hadde en tonnasje på 148 000 t ut fra boringene. ASPRO/LKAB gjorde videre undersøkelser på 80-tallet og ut fra boringer av fem hull ble tonnasjen økt til 365 000 t. Selskapet konkluderte med at forekomsten ikke er avgrenset med boringene som er utført, men at stort dyp ned til malmen ville gjøre videre undersøkelser vanskelige og var ikke regningssvarende ut fra det som var kjent av malm. På grunn av grafittrike skifre og mineraliseringens karakter (sinkrik og ikke massiv) var det også vanskelig å tolke resultater fra bakkegeofysikken. Forekomsten består av to linser (linjaler) med mineralisering og er forholdsvis godt blottlagt i utgående over en lengde på ca. 200 m. Den ligger i et langstrakt og mektig lag av felsisk metavulkanitt (kvartskeratofyr) strukturelt like over kontakten til grønnskifer. Vulkanittlaget er det samme som inneholder forekomstene ved Brunreinvatnet og Svarthammaren. Strukturelt over mineraliseringen er det en ekstensiv omvandlingssone der keratofyren er omdannet til kvarts-sericittskifer som inneholder slirer og linser med varierende pyrittimpregnasjon. Det er også enkelte linser med grønn jernrik kloritt som inneholder pyritt og/eller streker og linser med kobberkis. Således er sekvensen invertert med omvandlingssonen og stringersonen liggende over den stratiforme mineraliseringen. Boringen utført av Boliden og ASPRO/LKAB viser at mineraliseringen opptrer i to linjalformede linser med 10-15 m avstand. De har en akseretning mot vest (ca. 280 grader) og et fall på 10-25 grader (økende vestover). Malmaksen er parallell de regionale foldestrukturene i området og viser at mineraliseringen er strukturelt kontrollert. Ut fra boringene er mineraliseringene fulgt ca. 450 m langs aksen og til et vertikalt dyp på ca. 175 m. Et av borhullene til ASPRO/LKAB traff mineraliseringene 900 m vest for utgående i form av dels rik impregnasjon, men kan ha bommet på selve linjalstrukturen i følge rapportene. I følge selskapet er det en mulig ressurs på 365 000 på grunnlag av boringene hvorav 235 000 t med 0.6 % Cu, 2.5 % Zn, 47 g/t Ag, 0.4 g/t Au i nedre linse og 130 000 t med 0.3 % Cu, 2.4 % Zn, 25 g/t Ag, 0.3 g/t Au i øvre linse. Mineraliseringen kan i stor grad karakteriseres som semimassiv og er dominerte av pyritt, sinkblende og blyglans med underordnet kobberkis i en matriks av kvarts, grå Mg-rik kloritt og sericitt (muskovitt). Hessitt (Ag2Te) opptrer aksessorisk i form av små inneslutninger i blyglans og er hovedbærer av sølv i forekomsten. Det er også tellurider av bly (altaitt) og gull (calaveritt), samt gedigent gull. I forlengelsen av malmaksen, ca. 4 km mot mot vest ligger Svarthammaren forekomsten. Denne ligger i samme vulkanitthorisont og på samme nivå som Raudvatnet. Den har samme også svært lignende innhold av, og forhold mellom en rekke metaller. De to forekomstene kan representere utgående av samme mineraliserte sone.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje; Saalmann, Kerstin; Sandstad, Jan Sverre; Keiding, Jakob; Angvik, Tine Larsen; Gautneb, Håvard; Lutro, Ole; Snook, Ben; Svennungsen, Robin Orre , 2016
Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2016.050;37 sider
Abstrakt:
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr. 750 000,-. Disse midlene går til å dekke kostnader ved feltarbeidet, analysekostnader ved ekstern lab, samt timekostnader. Prosjektet har bakgrunn i at det har vært utstrakt leteaktivitet i området av flere selskaper. Disse selskapene har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Til nå har det i stor grad kun eksistert berggrunnskart i 1 :250 000 skala. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med størst potensial for å finne større malmforekomster.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


R.O. Svennungsen (2016): Structure, setting and petrography of the Raudvatnet sulphide deposit, Hattfjelldal, Northern Norway. University of Oslo 2016, 140 pp.


L.K. Stølen, 1985: Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland. University of Oslo, 1985, 148 pp + volume with figures and tables


Dahl, Ø. & Logn, Ø., 1985: Diamantboringer og geofysiske borhullsmålinger i 1984. Rauvand N, Hattfjelldal, Nordland. ASPRO int. rapport 1585.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Hultin, I. 1981: Regionale og objektrettede arbeider øst av Røsvatnet, Nordland. ASPRO int. rapp. 1096.


Andersen, M.C. 1983: Geologisk kortlægning og objektrettet geofysik i Hattfjelldal kommune, Nordland øst. ASPRO int. rapp. 1740.


Andersen, M.C. 1984: CP-målinger og diamantboring ved Rauvand N og Brunreinvand NW Zn-Cu-(Ag-Au)-forekomster i Hattfjelldal, Nordland øst, 1983. ASPRO int. rapp. 1481.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-20 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Rik pyritt-sinkblende impregnasjon i kvarts-kloritt-sericitt
JS_H08 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende-pyritt-kobberkis i kvarts-sericitt
NO0763.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ROS-H10 Tipprøve
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkkem
Kommentar: Pyritt-sinkblende-kobberkis impregnasjon i kvarts-sericittskifer
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Skjerp 1-1A
(Objekt Id: 1826,021,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471912 m. Nord: 7283826 m.
Lengdegrad: 14.3888970 Breddegrad: 65.6750370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Liten røsk ved bekk. Sulfidbånd med pyritt-sinkblende

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ROS-H24 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblende -blyglans mineralisering i sericittrik matriks

Navn på prøvepunkt: Klorittsone
(Objekt Id: 1826,021,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471824 m. Nord: 7284039 m.
Lengdegrad: 14.3869370 Breddegrad: 65.6769490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mørk grønn klorititt-linse i kvarts-sericittskifer med spredte streker av kobberkis (mye malakitt), samt spredte pyrittkuber

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ROS-H08 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittbergart med kobberkislinser

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1826,021,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471908 m. Nord: 7283807 m.
Lengdegrad: 14.3888140 Breddegrad: 65.6748750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utsprengt ca. 1 kbm i kant av myra.Kvarts-sericittskifer med kvartslinser og disseminasjons- til semimassive sulfidbånd over ca. 1 m mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H10 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende og kobberkis med kvartslinser i sericittrik bergart
NO0763.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ROS-H23 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblende-kobberkis mineralisering i kvarts-kloritt-sericitt
ROS-H35 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblenderik mineralisering i kloritt-sericittskifer
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1A
(Objekt Id: 1826,021,02,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471922 m. Nord: 7283843 m.
Lengdegrad: 14.3891110 Breddegrad: 65.6751990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Liten grop for prøvetaking. Massiv mineralisering av pyritt-sinkblende-blyglans.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ROS-H33 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Svært rik sinkblende-blyglans mineralisering i kloritt-sericittmatriks

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 1826,021,03,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471888 m. Nord: 7283858 m.
Lengdegrad: 14.3883680 Breddegrad: 65.6753220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
8m lang grøft med 1m3 tipp. Disseminerte og semimassive sulfidbånd med pyritt-sinkblende over 1.5m mektighet i kvarts-sericittskifer. Dette er utgående av den øvre malmlinsa og ligger på et høyere strukturelt nivå enn de andre skjerpene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-19 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblendestriper i kloritt-sericittskifer
NO0763.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ROS-H31A Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkisrik impregnasjon
ROS-H31B Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblende impregnasjon i kloritt-sericittskifer
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2A
(Objekt Id: 1826,021,04,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471917 m. Nord: 7283882 m.
Lengdegrad: 14.3890150 Breddegrad: 65.6755400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utsprengt 0.5 kbm. 30cm mektig semimassiv sinkblende + sulfid-disseminasjon utenom over tilsammen 1m mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H09 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sinkblende med pyritt, kobberkis og blyglans
NO0763.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ROS-H22 Fastfjell
Prøvetaker: R.O. Svennungsen/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sinkblende-pyritt-kobberkis-blyglans i klorittisk matriks
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 1826,021,05,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland (18) Kommune: Hattfjelldal (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471928 m. Nord: 7283993 m.
Lengdegrad: 14.3892310 Breddegrad: 65.6765370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Pb Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utsprengt 0.5 kbm. Sulfidbånd (mest svovelkis) over 1m mektighet i kvarts-sericittskifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0763.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massive pyrittstriper i kvarts-sericittskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 021 Raudvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0763.01 Fastfjell 10460 57946 2250 6 6 122.8 1636.0
NO0763.02 Fastfjell 12123 52920 4723 2 4 140.0 1376.0
NO0763.03 Fastfjell 6456 99999 16300 1 3 271.0 7288.0
NO0763.04 Fastfjell 1900 44468 277 1 5 71.6 1493.0
NO0763.05 Fastfjell 154 1699 70 1 8 6.4 164.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0763.01 3.0 3.0 53 427.6 2 59.00 2 5 17.42
NO0763.02 3.0 3.0 38 357.5 5 40.00 2 14 12.38
NO0763.03 3.0 3.0 42 1082.3 2 58.00 47 12 16.89
NO0763.04 3.0 3.0 80 213.0 4 21.00 2 2 14.16
NO0763.05 4.0 3.0 216 6.3 9 12.00 7 2 14.69
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0763.01 10 1 526 5.53 2.00 5.00 3 28.0 2.00
NO0763.02 4 1 219 5.09 2.00 5.00 2 2.0 2.00
NO0763.03 4 1 314 3.28 2.00 5.00 2 3.0 2.00
NO0763.04 2 1 60 7.48 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0763.05 2 2 92 13.39 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0763.01 2
NO0763.02 2
NO0763.03 2
NO0763.04 2
NO0763.05 2


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse