Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit 1826 - 021 Raudvatnet
(Object Id: 1826,021,00,00)
(Last updated: 19.02.2019)
Drill Cores: Raudvatnet

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471931 m. North: 7283929 m.
Longitude: 14.3893100 Latitude: 65.6759630
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 19.02.2019)
Historical: No , (Confirmed 26.jan.2017 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves: 365 thousand tons
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Ag 39 ppm 19.10.1992
Au 0.4 ppm 19.10.1992
Cu 0.5 % 19.10.1992
Zn 2.5 % 19.10.1992

Operations
From - To Activity Comments
1965 - 1965 Geophysics Company/Institution :Boliden
Slingram
1965 - 1965 Geology Company/Institution :Boliden
Mapping, Trenching, Sampling
1966 - 1966 Core drilling Company/Institution :Boliden
14 holes (total 864 m)
1979 - 1984 Geophysics Company/Institution :ASPRO/LKAB
Aerial geophysics (by NGU), SP and CP ground geophysics
1979 - 1985 Geology Company/Institution :ASPRO, Universitetet i Oslo
Sampling, Pack-sack drilling (5 holes), Includes Master thesis by L.K. Stølen (1985)
1983 - 1984 Core drilling Company/Institution :ASPRO/LKAB
5 holes

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: 95 / 10 Direction: 85
Plunge: 5
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Fahlore Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kvartskeratofyr Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fold axis Strike/Dip :85 / 5 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Foliation Strike/Dip :95 / 10 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 200 m nord for Raudvatnet. I likhet med mange av de andre forekomstene i Hattfjelldalsområdet ble denne funnet av Boliden på 60-tallet. Utgående av mineraliseringen viste svært høye verdier av sink, bly, gull og sølv og forekomsten ble derfor gjenstand for mer omfattende undersøkelser enn andre i området, inklusive bakkegeofysikk og en relativt omfattende og systematisk boring (14 hull). Boliden beregnet at mineraliseringen hadde en tonnasje på 148 000 t ut fra boringene. ASPRO/LKAB gjorde videre undersøkelser på 80-tallet og ut fra boringer av fem hull ble tonnasjen økt til 365 000 t. Selskapet konkluderte med at forekomsten ikke er avgrenset med boringene som er utført, men at stort dyp ned til malmen ville gjøre videre undersøkelser vanskelige og var ikke regningssvarende ut fra det som var kjent av malm. På grunn av grafittrike skifre og mineraliseringens karakter (sinkrik og ikke massiv) var det også vanskelig å tolke resultater fra bakkegeofysikken. Forekomsten består av to linser (linjaler) med mineralisering og er forholdsvis godt blottlagt i utgående over en lengde på ca. 200 m. Den ligger i et langstrakt og mektig lag av felsisk metavulkanitt (kvartskeratofyr) strukturelt like over kontakten til grønnskifer. Vulkanittlaget er det samme som inneholder forekomstene ved Brunreinvatnet og Svarthammaren. Strukturelt over mineraliseringen er det en ekstensiv omvandlingssone der keratofyren er omdannet til kvarts-sericittskifer som inneholder slirer og linser med varierende pyrittimpregnasjon. Det er også enkelte linser med grønn jernrik kloritt som inneholder pyritt og/eller streker og linser med kobberkis. Således er sekvensen invertert med omvandlingssonen og stringersonen liggende over den stratiforme mineraliseringen. Boringen utført av Boliden og ASPRO/LKAB viser at mineraliseringen opptrer i to linjalformede linser med 10-15 m avstand. De har en akseretning mot vest (ca. 280 grader) og et fall på 10-25 grader (økende vestover). Malmaksen er parallell de regionale foldestrukturene i området og viser at mineraliseringen er strukturelt kontrollert. Ut fra boringene er mineraliseringene fulgt ca. 450 m langs aksen og til et vertikalt dyp på ca. 175 m. Et av borhullene til ASPRO/LKAB traff mineraliseringene 900 m vest for utgående i form av dels rik impregnasjon, men kan ha bommet på selve linjalstrukturen i følge rapportene. I følge selskapet er det en mulig ressurs på 365 000 på grunnlag av boringene hvorav 235 000 t med 0.6 % Cu, 2.5 % Zn, 47 g/t Ag, 0.4 g/t Au i nedre linse og 130 000 t med 0.3 % Cu, 2.4 % Zn, 25 g/t Ag, 0.3 g/t Au i øvre linse. Mineraliseringen kan i stor grad karakteriseres som semimassiv og er dominerte av pyritt, sinkblende og blyglans med underordnet kobberkis i en matriks av kvarts, grå Mg-rik kloritt og sericitt (muskovitt). Hessitt (Ag2Te) opptrer aksessorisk i form av små inneslutninger i blyglans og er hovedbærer av sølv i forekomsten. Det er også tellurider av bly (altaitt) og gull (calaveritt), samt gedigent gull. I forlengelsen av malmaksen, ca. 4 km mot mot vest ligger Svarthammaren forekomsten. Denne ligger i samme vulkanitthorisont og på samme nivå som Raudvatnet. Den har samme også svært lignende innhold av, og forhold mellom en rekke metaller. De to forekomstene kan representere utgående av samme mineraliserte sone.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje; Saalmann, Kerstin; Sandstad, Jan Sverre; Keiding, Jakob; Angvik, Tine Larsen; Gautneb, Håvard; Lutro, Ole; Snook, Ben; Svennungsen, Robin Orre , 2016
Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2016.050;37 pages
Abstract:
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr. 750 000,-. Disse midlene går til å dekke kostnader ved feltarbeidet, analysekostnader ved ekstern lab, samt timekostnader. Prosjektet har bakgrunn i at det har vært utstrakt leteaktivitet i området av flere selskaper. Disse selskapene har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Til nå har det i stor grad kun eksistert berggrunnskart i 1 :250 000 skala. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med størst potensial for å finne større malmforekomster.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


R.O. Svennungsen (2016): Structure, setting and petrography of the Raudvatnet sulphide deposit, Hattfjelldal, Northern Norway. University of Oslo 2016, 140 pp.


L.K. Stølen, 1985: Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland. University of Oslo, 1985, 148 pp + volume with figures and tables


Dahl, Ø. & Logn, Ø., 1985: Diamantboringer og geofysiske borhullsmålinger i 1984. Rauvand N, Hattfjelldal, Nordland. ASPRO int. rapport 1585.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Hultin, I. 1981: Regionale og objektrettede arbeider øst av Røsvatnet, Nordland. ASPRO int. rapp. 1096.


Andersen, M.C. 1983: Geologisk kortlægning og objektrettet geofysik i Hattfjelldal kommune, Nordland øst. ASPRO int. rapp. 1740.


Andersen, M.C. 1984: CP-målinger og diamantboring ved Rauvand N og Brunreinvand NW Zn-Cu-(Ag-Au)-forekomster i Hattfjelldal, Nordland øst, 1983. ASPRO int. rapp. 1481.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-20 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Rich py-sl impr. in qz-chl-ser
JS_H08 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Sphalerite-pyrite mineralisation in quartz-sericite rock
NO0763.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
No. of registrated element analyses = 1
ROS-H10 Dump
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkkem
Comment: py-sl-cpy impr. in qz-ser schist
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Skjerp 1-1A
(Object Id: 1826,021,00,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471912 m. North: 7283826 m.
Longitude: 14.3888970 Latitude: 65.6750370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au


Information(s) in free text format
Free text
Liten røsk ved bekk. Sulfidbånd med pyritt-sinkblende

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ROS-H24 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: py-sl-ga mineralisation in sericitic matrix

Name of Sample point: Klorittsone
(Object Id: 1826,021,00,02)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471824 m. North: 7284039 m.
Longitude: 14.3869370 Latitude: 65.6769490
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au


Information(s) in free text format
Free text
Mørk grønn klorititt-linse i kvarts-sericittskifer med spredte streker av kobberkis (mye malakitt), samt spredte pyrittkuber

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ROS-H08 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: Chlorite rock with chalcopyrite lenses

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 1826,021,01,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471908 m. North: 7283807 m.
Longitude: 14.3888140 Latitude: 65.6748750
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt ca. 1 kbm i kant av myra.Kvarts-sericittskifer med kvartslinser og disseminasjons- til semimassive sulfidbånd over ca. 1 m mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
JS_H10 Bedrock
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Sphalerite and chalcopyrite with quartz lenses in sericitic rock
NO0763.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
No. of registrated element analyses = 1
ROS-H23 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: py-sl-cpy mineralisation in qz-chl-ser schist
ROS-H35 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: Sphalerite-rich mineralisation in chlorite-sericite schist
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1A
(Object Id: 1826,021,02,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471922 m. North: 7283843 m.
Longitude: 14.3891110 Latitude: 65.6751990
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Liten grop for prøvetaking. Massiv mineralisering av pyritt-sinkblende-blyglans.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ROS-H33 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: Very rich sl-ga mineralisation in chlorite-sericite matrix

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 1826,021,03,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471888 m. North: 7283858 m.
Longitude: 14.3883680 Latitude: 65.6753220
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
8m lang grøft med 1m3 tipp. Disseminerte og semimassive sulfidbånd med pyritt-sinkblende over 1.5m mektighet i kvarts-sericittskifer. Dette er utgående av den øvre malmlinsa og ligger på et høyere strukturelt nivå enn de andre skjerpene.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HATT-19 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: py-sl stripes in chlorite-sericite schist
NO0763.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
No. of registrated element analyses = 1
ROS-H31A Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: cpy-rich impregnation
ROS-H31B Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: py-sl impregnation in chlorite-sericite schist
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2A
(Object Id: 1826,021,04,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471917 m. North: 7283882 m.
Longitude: 14.3890150 Latitude: 65.6755400
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt 0.5 kbm. 30cm mektig semimassiv sinkblende + sulfid-disseminasjon utenom over tilsammen 1m mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
JS_H09 Bedrock
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Massive sphalerite with pyrite, chalcopyrite, galena
NO0763.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl-ga-cpy i kv.ker.
No. of registrated element analyses = 1
ROS-H22 Bedrock
Sampler: R.O. Svennungsen/...Stored: Løkken
Comment: Semimassive sl-py-cpy-ga in chloritic matrix
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 1826,021,05,01)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hattfjelldal (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471928 m. North: 7283993 m.
Longitude: 14.3892310 Latitude: 65.6765370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu Pb Ag Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt 0.5 kbm. Sulfidbånd (mest svovelkis) over 1m mektighet i kvarts-sericittskifer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0763.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massive pyrite stripes in quartz-sericite schist
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 021 Raudvatnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0763.01 Bedrock 10460 57946 2250 6 6 122.8 1636.0
NO0763.02 Bedrock 12123 52920 4723 2 4 140.0 1376.0
NO0763.03 Bedrock 6456 99999 16300 1 3 271.0 7288.0
NO0763.04 Bedrock 1900 44468 277 1 5 71.6 1493.0
NO0763.05 Bedrock 154 1699 70 1 8 6.4 164.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0763.01 3.0 3.0 53 427.6 2 59.00 2 5 17.42
NO0763.02 3.0 3.0 38 357.5 5 40.00 2 14 12.38
NO0763.03 3.0 3.0 42 1082.3 2 58.00 47 12 16.89
NO0763.04 3.0 3.0 80 213.0 4 21.00 2 2 14.16
NO0763.05 4.0 3.0 216 6.3 9 12.00 7 2 14.69
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0763.01 10 1 526 5.53 2.00 5.00 3 28.0 2.00
NO0763.02 4 1 219 5.09 2.00 5.00 2 2.0 2.00
NO0763.03 4 1 314 3.28 2.00 5.00 2 3.0 2.00
NO0763.04 2 1 60 7.48 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0763.05 2 2 92 13.39 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0763.01 2
NO0763.02 2
NO0763.03 2
NO0763.04 2
NO0763.05 2


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway