Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5419 - 001 Skøelv
(Object Id: 1178)
(Last updated: 18.02.2005)

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Sørreisa (5419)
Map 1:50000: Målselv (1433-2) Map 1:250000: Tromsø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 382095 m. North: 7672201 m.
Longitude: 18.0328550 Latitude: 69.1343980
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 120 / 15 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Dyrøydekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Apatite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :120 / 15 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Denne mineraliseringen er som de andre i Sørreisafeltet anmeldt første gang rundt 1903. I Svartåsens østhelling ned mot Skøelv er det i høyde 230 m.o.h. en liten blotning med finkornet semimassiv magnetittmineralisering (prøve 01) i finkornet granat-kvarts-amfibol-biotittskifer med enkelte kvartsbånd. Mineraliseringen er beskrevet av Vogt & Vogt (1918): "Fra Tverrskaret mot Gårdselvdalen strekker det seg ett eller muligens to parallelle malmdrag ned mot Paulsjord. Malmen ligger like på oversiden av et smalt skiferdrag i kalksteinen. Lagene gjør her den samme bue som ved Kjærringen, således at strøket øverst er østlig, lenger ned sørøstlig og nederst sørlig og sørvestlig. Fallet er ganske flatt, mellom 10 og 20°. Her er på sine steder meget pen malm, men mektigheten er ikke stor, omkring 4-5 m. Dette gjelder spesielt for en røsk nederst i lien mellom Nymo og Skøelv gård. Lengden på den 3-4 steder blottede malm er omtrent 1000 m. Under kalksteinen har man også smalt malmdrag på et par meter. Dette draget ligger i skiferen noe under kalkdragets liggende".

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag pages
Abstract:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Hasselbom, A.; Siljestrøm, A.; Medin, H.; Grøndal, G. , 1908
Reports on the Sørreisen and Salangen iron ore deposits, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4172;39 pages
Abstract:
Rapporten omhandler de to forekomststedene svært så oversiktlig og greit. Begge forekomstene består av magnetitt som ligger i skifer og kalk. For hvert område beskrives de forskjellige funnpunktene og det gis en mengde kjemiske analyser og resultatene fra oppredningsforsøk. For Sørreisa er det tre ulike rapporter, og en av dem inneholder et flott geologisk kart. Rapporten ser ut til å være del av en offentlig publikasjon.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TR0205.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kv.-amf.-bio-skifer med semimass. mt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5419 - 001 Skøelv

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0205.01 Bedrock 39 12 -3 -1 6 -.3 -2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0205.01 -3.0 -3.0 -5.0 3 .2 12 -1.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0205.01 .02 46 22 367 19.70 4.00 -5.00 -2 147.0
------------------
Sample No. La* B*
TR0205.01 11.00 -3


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway