English version
MALMDATABASEN
Registrering 5419 - 001 Skøelv
(Objekt Id: 1178)
(Sist oppdatert: 18.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382095 m. Nord: 7672201 m.
Lengdegrad: 18.0328550 Breddegrad: 69.1343980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 15 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Dyrøydekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :120 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne mineraliseringen er som de andre i Sørreisafeltet anmeldt første gang rundt 1903. I Svartåsens østhelling ned mot Skøelv er det i høyde 230 m.o.h. en liten blotning med finkornet semimassiv magnetittmineralisering (prøve 01) i finkornet granat-kvarts-amfibol-biotittskifer med enkelte kvartsbånd. Mineraliseringen er beskrevet av Vogt & Vogt (1918): "Fra Tverrskaret mot Gårdselvdalen strekker det seg ett eller muligens to parallelle malmdrag ned mot Paulsjord. Malmen ligger like på oversiden av et smalt skiferdrag i kalksteinen. Lagene gjør her den samme bue som ved Kjærringen, således at strøket øverst er østlig, lenger ned sørøstlig og nederst sørlig og sørvestlig. Fallet er ganske flatt, mellom 10 og 20°. Her er på sine steder meget pen malm, men mektigheten er ikke stor, omkring 4-5 m. Dette gjelder spesielt for en røsk nederst i lien mellom Nymo og Skøelv gård. Lengden på den 3-4 steder blottede malm er omtrent 1000 m. Under kalksteinen har man også smalt malmdrag på et par meter. Dette draget ligger i skiferen noe under kalkdragets liggende".

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L.; Vogt, T. , 1918
Rapport over Sørreisens jernmalmforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 126;41+ bilag sider
Abstrakt:
Forekomstens beliggenhet er gunstig m.h.p. nærhet til havn og veier, moderat høyde over havet, gode arbeids- og ernæringsforhold. Eiendomsforholdene er klare. Kraftspørsmålet står godt da to vannfall ligger nær. Forekomsten er meget stor. Særlig to malmdrag er gunstige, ved Espenes og Kjærringen. Disse gir et malmtverrsnitt på 130 kv/m. Totalt finnes det et malmtverrsnitt på omkring 200.000 m2. En vesentlig del av brytningen vil måtte skje under tak av fast fjell. Geologien i området består i alt vesentlig av glimmerskifer og kalkstein med jernmalmleier av Dunderlandsdalens sedimentære type. Malmen er en lettknust anrikningsmalm med magnetitt, mens jernglans er påvist som en skjeldenhet. Fosforgehalten er høy. Jerngehalten ligger anslagsvis mellom 2,5 - 3,5 tonn råmalm pr. tonn slig med 66 % jern og 10 % jern i avfallet.

Hasselbom, A.; Siljestrøm, A.; Medin, H.; Grøndal, G. , 1908
Reports on the Sørreisen and Salangen iron ore deposits, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;OFFENTLIG PUBLIKASJON; FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4172;39 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler de to forekomststedene svært så oversiktlig og greit. Begge forekomstene består av magnetitt som ligger i skifer og kalk. For hvert område beskrives de forskjellige funnpunktene og det gis en mengde kjemiske analyser og resultatene fra oppredningsforsøk. For Sørreisa er det tre ulike rapporter, og en av dem inneholder et flott geologisk kart. Rapporten ser ut til å være del av en offentlig publikasjon.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0205.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kv.-amf.-bio-skifer med semimass. mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 001 Skøelv

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0205.01 Fastfjell 39 12 -3 -1 6 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0205.01 -3.0 -3.0 -5.0 3 .2 12 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0205.01 .02 46 22 367 19.70 4.00 -5.00 -2 147.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TR0205.01 11.00 -3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse