English version
MALMDATABASEN
Forekomst 4647 - 001 Engebøfjellet
(Objekt Id: 12376)
(Sist oppdatert: 17.10.2017)
Borkjerner: Engebøfjellet

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 310200 m. Nord: 6822750 m.
Lengdegrad: 5.4342980 Breddegrad: 61.4917060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Titan
Element(er): Ti Rutile
Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 11.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 154000 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
TiO2 3.77 % 05.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1995 - 1997 Oppredningsforsøk Selskap/Institusjon:DuPont
Various beneficiation tests were done by DuPont in USA. The results are summarised by CIBM World Markets in their "Engebøfjellet Rutile Project Norway".
1995 - 1997 Kjerneboring Selskap/Institusjon:DuPont and Norske Conoco
1995-96: 5000 m drilled by NGU. 1997: 10000 m drilled by Geodrilling. The cores are stored at NGUs core storage at Løkken. Detailed core information is available from NGU on request.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Foliert Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Amfibolisering
Strøk/Fall: 250 / 80 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Rutil %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex: Hegreneset Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Rutil Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Eklogitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Eklogitt
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Båndet gneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Engebøfjell-forekomsten danner en ca. 2.5 km lang sørvestlig/nordøstlig fjellrygg på nordsiden av Førdefjorden mellom Engebø og Vevring. Forekomsten er ca. 300 meter bred på det bredeste i den sentrale delen. Høyeste punkt er ca. 300 meter over havnivået. Den går ut i sjøen mot sørvest. Den vestlige delen av forekomsten fortsetter til langt under havnivå i den vestlige delen, mens den kiler ut og "går opp i luften" i nordøst. Den vestlige del av forekomsten gjennomskjæres av en 650m lang veitunnel. Koordinatene som er oppgitt for forekomsten angir den sentrale delen av forekomsten ca. 300 m.o.h. Forekomsten er tolket å representere en Ti-rik Proterozoisk gabbrointrusjon med alder ca. 1500 millioner år som ble omvandlet til eklogitt under kaledonsk høgtrykksmetamorfose for ca. 400 millioner år siden. I denne eklogittiseringsprosessen ble det gabbroide mineralselskapet erstattet med et eklogittisk mineralselskap med hovedmineralene granat, omfasittisk klinopyroksen og en aktinolittisk til barroisittisk amfibol, og ilmenitt ble erstattet av rutil. Se Korneliussen m. fl. (1998), Kleppe (2013) og Erambert & Braathen (2014) for en detaljert geologisk beskrivelse. Engebøfjellet ble første gang identifisert som en rutilrik eklogittforekomst av sjefsgeolog Hans-Peter Geis fra Elkem omkring 1975. Den ble deretter rekognoserende prøvetatt av NGU som ledd i et samarbeidsprosjekt med Elkem og fylkeskommunen i 1978-80 (Korneliussen 1978, 1980). I 1979 ble det satt i gang undersøkelser (Barkve/Birkeland) med henblikk på bruk av eklogitt fra Engebøfjellet som byggeråstoff; dette fordi eklogitten ble vurdert som spesielt egnet for produksjon av blokker for molobygging på grunn av sin tyngde (egenvekt 3.3 - 3.5) og gode mekaniske egenskaper. Dette var starten på en langvarig prosess som munnet ut i etableringen av selskapet Fjord Blokk og prøveproduksjon av blokkstein i den østlige delen av forekomsten i 1995. Det lyktes imidlertid ikke å etablere lønnsom produksjon og driften ble lagt ned i 1998. Det amerikanske selskapet DuPont som er verdens største produsent av titanpigment og samtidig verdens største forbruker av titanmineraler, hadde i 1980-90 årene utført en global gjennomgang av ulike forekomsttyper av rutil. I denne sammenhengen kom det fram at rutil i eklogittbergarter både har svært lavt uraninnhold, vanligvis under 1 ppm U, noe som er en betydelig fordel, samt kan opptre i store forekomster. Rutil/eklogitt forekomster ble derfor ansett som spesielt lovende. Sunnfjord-regionen i Sogn og Fjordane pekte seg i denne sammenhengen ut som et av de mest interessante områder i verden for denne type forekomster, og med Engebøfjellet som den mest lovende enkeltforekomsten. DuPont og oljeselskapet Conoco Norway som den gang var en del av DuPont, inngikk en avtale med FjordBlokk i 1995 om videre undersøkelse av rutilmulighetene. Dette resulterte i at det i løpet av 1995-97 ble kjerneboret til sammen ca. 15.000 m fordelt på 49 borehull, og det ble påvist en ressurs på i størrelsesorden 400 millioner tonn eklogitt med 2,5-4,5 % TiO2 hvorav over 90 % ble ansett å være bundet som rutil. Borkjernene er lagret ved NGUs borkjernelager på Løkken. DuPont-prosjektet ble lagt ned høsten 1997. Dette skjedde i en periode med betydelige endringer innad i selskapet, noe som blant annet resulterte i at det da DuPont eide oljeselskapet Conoco ble skilt ut og dannet sammen med oljeselskapet Phillips det nye selskapet ConocoPhillips. Mineralrettighetene i form av utmål (tildelt av Direktoratet for mineralforvaltning; utmål ble i 2009 erstattet med utvinningsrett ved innføring av ny minerallov) tilhørte Conoco, men ble i 2006 solgt til selskapet Nordic Mining ASA. Nordic Mining videreutviklet prosjektet og fikk i april 2015 tillatelse til deponering av store mengder mineralogisk materiale på bunnen av Førdefjorden på ca. 300 m dyp like utenfor forekomsten. Den videre prosessen fram til drift er forventet å ta 4-5 år. DuPont planla en årsproduksjon på 200.000 tonn rutil. For å kunne få dette til ville det være nødvendig med dagbruddsdrift på i størrelsesorden 10 millioner tonn eklogitt i året, med deponering av gruveavgangen på bunnen av fjorden. Nordic Mining planlegger en kompromissløsning med et dagbrudd på toppen av fjellet med skjermet innsyn utenfra, og videreført gruvedrift i form av underjordsdrift. Ved denne løsningen planlegges en årsproduksjon på i størrelsesorden 80.000 tonn rutil med en brytning av 4 millioner tonn eklogitt, jfr. http://www.nordicmining.com/. Mens DuPont's løsning ville fjernet det meste av fjellet med optimalt lave produksjonskostnader pr tonn produsert rutil, så er Nordic Mining's kompromissløsning mer skånsom. Nordic Mining http://www.nordicmining.com/ har et ressursestimat på ca. 150 millioner tonn utvinnbar rutilmalm med marginalgehalt 3.0 % TiO2 sammenlignet med DuPont's estimat på 380 millioner tonn utvinnbar rutilmalm med 2,5 % TiO2 marginalgehalt (det detaljerte bakgrunnsmaterialet er ikke offentlig tilgjengelig). DuPont opererte med en utvinningsgrad av rutilet på ca. 40 % uten bruk av kjemikalier mens Nordic Mining har en utvinningsgrad på i overkant av 50 % med bruk av kjemikalier. Årsaken til den relative lave utvinningsgraden er at rutilproduktet (konsentratet) må tilfredsstille strenge krav til både kornstørrelse og kjemisk renhet, noe som i praksis har vist seg vanskelig å få til. Det er imidlertid utvilsomt et stort potensial for videreutvikling av mineralprosesseringen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Engebøfjellet topo map"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Grimstvedt, Andreas; Korneliussen, Are , 2000
Bruk av XRD i kvantitative mineralbestemmelser-Eksempel Engebøfjellet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.061;43 sider
Abstrakt:
Mange mineralforekomster er påvirket av sekundære, ofte uønskede, metamorfe prosesser. Ofte vil det være ønskelig å kartlegge utbredelsen av slike mineralogiske variasjoner i forekomsten, enten fordi disse kan ha stor innvirkning på bergartens/malmens oppredningsegenskaper og dermed påvirker utvinningsgraden, eller at det forårsaker kvalitetsvariasjoner i mineral- produktet. I slike tilfeller vil det være viktig for bedriften å ha god oversikt over de mineralogiske variasjoner i forekomsten. XRD har betydelig anvendelsespotensiale for undersøkelse av kvantitative såvel som kvalitative mineralogiske variasjoner i en mineralforekomst, særlig gjelder dette variasjoner som er vanskelige å kartlegge med tradisjonelle metoder. Metodens store fortrinn er: (1) Den er ekstrem følsom for mineralogiske variasjoner i en prøveserie. (2) Den kan anvendes på et prøvemateriale som i utgangspunktet kan ha en hvilken som helst størrelse, forutsatt at den pulverprøven som analyseres er et representativt utsplitt fra originalprøven. Dette betyr at en for eksempel kan benytte kjerneprøver av en hvilken som helst størrelse som knuses og splittes ned til en representativ, hensiktsmessig underprøve for selve analysen. Denne rapporten er en dokumentasjon av egnetheten av XRD til kvantitative mineralberstemmelser, hvor en har benyttet prøvemateriale fra Engebøfjellet rutil/eklogitt-forekomst i Sogn og Fjordane. Det teoretiske grunnlaget og utarbeidelse av kalibreringskurver på basis av mineralstandarder blir detaljert beskrevet, og det dolumenteres at nøyaktigheten i bestemmelsen er relativt bra forutsatt at en benytter egnede mineralstandarder.

Korneliussen, A.; Ahrenberg, E.; Furuhaug, L.; Garson, M.; Staw, J.; Fossflaten, G. , 1996
Core-drilling at Engebøfjellet 1995-96; Dhl to Dh5
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.062;155 sider
Abstrakt:
Based on an agreement between Fjord Blokk and Conoco/DuPont a series of drill- holes have been done on the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite on the northern side of Førdefjord. The purpose of the project is to investigate and evaluate the rutile resource at Engebøfjellet. The project has been supported by Prospekteringsfondet. This report, which summariezes the results of the first 1000 m of drilling, is preliminary, primarily for Prospekterings- fondet. When the drilling program is finished, at approx. 2200m, all drilling results will be reported together in a comprehensive report. The eclogite is a 2 km long and up to 500 m wide lens-formed eclogite body surrounded by Proterozoic granitoid gneisses. Three major rock types have been distinguished within the deposit. The margins of the eclogite body are dominated by an amphibolitic unit containing amphibolite, amphibolitic eclogite and numerous gneiss bands and interactions. The central parts of the deposit contains a leucogabbroic eclogite unit and a massive Ti-rich eclogite which is the target rock for the rutile investigations. To date (May 1996) 8 drill-holes have been drilled; of these Dh1,2,3,4 and 5 are included in this report.

Mauring, Eirik; Gellein, Jomar , 1996
Interpretation of a gravity profile across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.061;14 sider
Abstrakt:
As a part of a collaborative project with DuPont, NGU has made gravity measure- ments across the eastern part of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit in Fjaler commune, Sogn and Fjordane county. The main objective of the investigations was to delineate the morphology and subsurface extension of the eclogite body through gravity modelling. Gravity measurements were made at 39 stations along one 775 m long profile. Two alternative models are proposed in the interpretation of the gravity data. The first model (model 1) has one eclogite body with a density of 3400 kg/m3 and a dip 70-75° towards north-north-west. The length along the dip is on the order of 350-400 m. The average width (horizontal cross section) of the body is c.90 m, and it seems to become thicker towards the surface. The length of the modelled eclogite in the strike direction is set to 1200 m (although the eclogite is longer and wider towards west, but this has little or no effect on the calculated model response). With the dimensions given above, the total volume of the modelled body is c.40.10/6 m3 equivalent to a mass of c. 136 Mt. Model 2 was constructed to get a better match between the calculated model response and the observed Bouguer anomaly values for some stations. An additional body had to be added to the south and in the close vicinity of the main eclogite body to get a better match. However, it was found that the stations in question suffered from erroneous or insufficient terrain corrections due to severe topography, and that these stations should be taken into little or no account in the modelling. The introduction of the additional body in model 2 thus seemed unlikely.

Korneliussen, A.; Braathen, A.; Erambert, M.; Lutro, O.; Ragnhildstveit, J. , 1998
The geology of the Engebøfjell eclogite deposit and its regional setting
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.081;121 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 04.05.2003. The Engebøfjellet eclogite deposit is situated at the northern side of Førde- fjord near the small community Vevring in Naustdal kommune, Sogn og Fjordane county, W.Norway. Geologically the Førdefjord area belongs to the "Western Gneiss Region", between the Devonian Kvamshesten basin to the south and the Devonian Håsteinen basin to the North. Recent mapping divide the Førdefjord region into two major geologic units: the Hegreneset complex and the Helle complex. The Hegreneset complex (oldest) contains a variety of amphibolite, eclogite and gabbroic rocks, together with tonalitic to dioritic gneisses. The Helle complex comprises mainly granitic and granodioritic gneisses.

Korneliussen, Are; Erambert, Muriel , 1997
Core-drilling at the Engebøfjell rutile-bearing eclogite 1995-96. Summary report
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.014;141 sider
Abstrakt:
Engebøfjellet is situated on the northern side of Førdefjord within an area characterized by a series of Proterozoic felsic and mafic rocks heavily affected by Caledonian deformation and metamorphism. During the Caledonian high-pressure metamorphism Proterozoic mafic rocks were transformed into eclogites. In this transformation ilmenite was replaced by rutile. The protolith to the Engebøfjell eclogite is believed to be a layered, Ti-rich, Proterozoic gabbroic complex; it now has the form of a highly irregular, east- west trending, 2.5 km long and up to 0.5 km broad lens dipping steeply to the north. It consists of two major eclogite varieties; a leucogabbroic eclogite with low Ti-and Fe-content, and a ferrogabbroic, Ti-and Fe-rich eclogite. This ferrogabbroic eclogite is the rutile ore that has been the focus of the rutile exploration work at Engebøfjellet. In the period October 1995 to June 1996 ten reconnaissance bore-holes were drilled to investigate the character of the Engebøfjell ferrogabbroic eclogite at depth; altogether 2340 meters of core were recovered. This report gives a summary of these drilling results with analytical data and mineralogical descriptions.

Mauring, Eirik; Gellein, Jomar; Korneliussen, Are , 1997
Interpretation of two gravity profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.002;21 sider
Abstrakt:
Confidential to 31.12 2002. Gravity measurements have been carried out along two profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the investigations was to delineate the morphology and subsurface extension of the eclogite body, given results and constraints from surface mapping and drillholes. Two alternative models are proposed for both profiles. The volume and mass estimates for the models given must be mistaken for the total volume and mass of the whole eclogite deposit, which is larger. This is because the eclogite deposit extends to the east at a longer distance thean would affect the calculated reponse.

Mauring, Eirik; Gellein, Jomar , 1997
Interpretation of gravity profiles at the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.173;29 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 31.12.2003 Gravity measurements have been carried out along four profiles to the east and west of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the gravity measurements was to delineate possible heavy (ore-type eclogite) bodies at depth to the west and the east of the known, exposed eclogite deposit.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L. , 1991
Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.171;17 sider
Abstrakt:
I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. Begge forekomstene inneholder relativt store partier med i størrelsesorden 3 % rutil. Med utgangspunkt i at det kreves en rutilgehalt på omtrent 5 % over en forekomststørrelse på 10-15 mill. tonn for å kunne gi grunnlag for økonomisk utnyttelse, vurderes disse forekomster å ikke være drivbare på rutil.

Korneliussen, Are , 1978
Rutil i eklogitter, Sunnfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1717/1;24 sider
Abstrakt:
Som ledd i et samarbeide mellom NGU og Elkem Spigerverket om undersøkelser av jern- og titan-forekomster på Vestlandet ble det sommeren 1978 utført endel rekognoserende undersøkelser med henblikk på rutilforekomster i Sunn- fjord. De aktuelle områder består av prekambriske gneiser med innslag av gabbroide, amfibolittiske, eklogittiske, ultramafiske og granittiske berg- arter. Rutilforekomstene er tilknyttet eklogitt og granat-amfibolitt. Enkelte av de rutilførende bergartskropper og -soner er i km-størrelse. Analyser viser at økonomisk interessante titangehalter forekommer (over 5% TiO2) og forekomst-typen vurderes av den grunn som lovende.

Korneliussen, Are , 1980
Tunge bergarter, Sunnfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1717/2;7 sider
Abstrakt:
Forholdsvis tunge eklogitt-amfibolittiske og granat-amfibolittiske bergarter (sp.v. 3.2-3.6) i Sunnfjord kan tenkes anvendt til formål hvor det kreves høy egenvekt for råstoffmaterialet, f.eks. som ballastmateriale og til havnebyggingsformål. Denne rapport gir en generell oversikt over enkelte forekomster av slike bergarter ved Førdefjorden og Dalsfjorden. Egenvekt i forhold til bergartstype og forekomstlokalitet framgår. Vurder- inger av homogenitet og brytningstekniske forhold er ikke utført.

Korneliussen, Are , 1980
Jern- og titan-forekomster tilknyttet gabbroide, amfibolittiske og eklogittiske bergarter i Sunnfjord, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1717/3;39 sider
Abstrakt:
I forbindelse med gabbroide, granat-amfibolittiske og eklogitt-amfibolittiske bergarter innen prekambriske kvarts-feltspatiske gneiser i Sunnfjord, opptrer forekomster av magnetitt/ilmenitt og rutil/ilmenitt. Magnetitt (V-holdig)/ilmenitt opptrer som disseminasjon i gabbro, og som disseminasjon og massivmalm i klorittiserte partier i granat- og eklogitt- amfibolitt. De respektive forekomster er enten små eller lavgehaltige og vurderes som mindre lovende. Rutil opptrer som disseminasjon sammen med ilmenitt i granat- og eklogitt- amfibolitt og er et økonomisk sett adskillig mer attraktivt mineral. Det er påvist forekomster av betydelig størrelse, men med forholdsvis lave gjennom- snittsgehalter (2-3% TiO2, hovedsakelig som rutil). Enkelte partier innen disse forekomster inneholder imidlertid rutilgehalter av økonomisk interessant størrelsesorden (minst 4-5% rutil), men de korresponderende forekomststørr- elser og gjennomsnittsgehalter er ukjent. Det gjenstår å foreta en detaljert prøvetaking og vurdering av de mest interessante mineraliseringer.

Korneliussen, Are , 2001
Rutilressurser i Sunnfjord-regionen, Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.102;27 sider
Abstrakt:
Rutil/eclogitt-forekomster i Sunnfjord representerer en "ny" type rutil- forekomst som kan få stor økonomisk betydning i framtiden. Den mest kjente av forekomstene er Engebøfjellet på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune; den var gjenstand for omfattende undersøkelser i 1995-97 i regi av det amerikanske indiustriselskapet DuPont og det da DuPont-eide oljeselskapet Norske Conoco. Disse undersølelser resulterte i påvisning av en ressurs på 400 millioner tonn rutilmalm til en in situ verdi på i størrelsesorden 60 MRDkr Engebøfjell-prosjektet stoppet opp ved årsskiftet 1997/98 som en konsekvens av endringer i DuPonts overordnede strategi. Det er i fagmiljøet akseptert at Engebøfjellet og andre forekomster i regionen representerer en mineralressurs av stor nasjonal og internasjonal betydning. Formålet med denne rapporten er å oppsumere hovedtrekkene vedrørende rutil/ eklogitt-forekomstene i Sunnfjord, og derigjennom stimulere til en fornyet interesse for ressursen.

Korneliussen, Are ; McLimans, Roger ; Braathen, Alvar ; Erambert, Muriel ; Lutro, Ole ; Ragnhildstveit, Jomar , 2000
Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;39-47 sider
Abstrakt:
The world's resources of the primary titanium raw materials ilmenite and rutile are very large. However, there is a lack of high-grade, high-quality ilmenite deposits as well as good rutile deposits. Particular focus has been given to rutilebearing eclogites in the Sunnfjord region of western Norway, due to a combination of factors such as high rutile content over significant volumes of rock and favourable rutile grainsize. Eclogites in the Sunnfjord region are found in a number of elongated lenses up to 3-4 km long, surrounded by gneisses of amphibolitic to granite composition, as well as numerous smaller eclogite bodies and eclogitised mafic layers in gneisses. The eclogites originated by high-pressure and temperature alteration of Proterozoic, Fe-Ti rich, gabbroic rocks, and were strongly deformed under eclogite-facies netamorphism and thereafter variably affected by retrograde processes. Eclogites in which conversation of ilmenite to rutle was complete and in which this mineral assemblage was negligibly affected by subsequent retrograde processes, are those of greatest economic potential. An example of such an eclogite is the Engebøfjellet eclogite on the north side of Førdefjord, Naustdal commune.

Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Raaness, A. , 2008
Characterisation of garnet, Engebøfjellet rutile deposit
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.082;203 s. sider
Abstrakt:
This report provides documentation of the Engebøfjellet eclogite and of the characteristics of garnet within it, including quantitative data on the chemical composition of the garnet, the amounts of garnet present and its grain-size distribution. Based on image processing of thin-sections of rutile-ore-type eclogite, the garnet content generally varies from 25 to 40 wt.%, with an estimated average of 33 wt.%. In representative rutile-ore-type eclogite the garnet grain-size is commonly in the range 100 to 250 microns (0.1-0.25 mm) and smaller, but larger garnet grains in the range 300-400 microns seem to occur fairly frequently. Inclusions of other minerals in garnet are common, but the amounts of inclusions in representative "normal size" (less than 250 microns) garnet are generally regarded as low, although precise quantitative data is not available. In general, the amount of inclusions increases with garnet grain-size and may be considerable in the larger garnets. Based on this information it is believed that high-quality garnet concentrates with garnet grain-size in the range 100 to 300 microns, could be produced from representative rutile-ore-type eclogite. The documentation provided and the knowledge behind it represent highly relevant back-ground information for continued mineral processing trials in order to test the possibilities for making garnet concentrates of sufficient quality for various applications.

Korneliussen, A.; Wanvik, J. E.; Broekmans, M. A. T. M. , 2008
Engebøfjellet: prospect of a major rutile deposit
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2007.055;19 s. sider
Abstrakt:
Engebøfjellet is a large rutile deposit within eclogite rock on the northern side of Førdefjord in Naustdal municipality, Sogn og Fjordane county, West Norway. The deposit comprises minimum 300 Mt (million metric tons) of eclogite rock containing 2.5-5 wt% rutile (TiO2, titanium oxide). With an estimated average grade of 3,8 wt% rutile the entire ore deposit contains 11.4 Mt rutile. With a current rutile proce at 675 USD per tonne, the total in-situ value amounts to 8.6 billion USD. With conventional mineral separation processing with 50% recovery, the recoverable rutile represents a value of 4.3 billion USD. Improved mineral processing using novel techniques allows for significantly higher value, perhaps up to 7.0 billion USD. It is likely that adjacent areas north of Førdefjord, particularly eastwards from Engebøfjellet towards Naustdal including the known Steinkrossen deposit, contain additional large amounts of rutile-rich eclogite, similar to Engebøfjellet. Thus, potential additional rutile resources on the north side of Førdefjorden are very significant. In case of rutile extraction with 50% rutile recovery, roughly 98% of the ore comprises mine waste with main silicate constituents garnet, pyroxene, amphibole, etc. The mine waste can safely be deposited, for instance in the adjacent fjord at 300-400 m depth. However, both the bulk availability and the mineral composition of the waste material provide a major opportunity for the development of by-products, increasing value production while at the same time decreaseing the environmental burden.

Korneliussen, A. , 2008
Rutile ore characteristics, Engebøfjellet.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.085;74 s. sider
Abstrakt:
During the DuPont/Conoco/NGU Engebøfjellet project (1995-97) 49 boreholes were drilled, altogether 14527 meters. All cores were analysed forTiO2 and Fe2O3 using a portable XRF instrument (Dutokumpu X-Met); approximately 50.000 X-Met analyses were made. A number of core sections, for most of the drill hoies one 10m-section per 100 m core, were also analysed in the laboratory by a combined XRF and ICP-AES "rutile analytical procedure" in which rutil was determined as the difference between TiO2 (total,analysed by XRF) and Ti O2 (acidsoluble, analysed by ICP-AES), giving precise information about total whole-rock TiO2 and other major elements, and semi-quantitative information of the amount of rutile present. The X-Met (XRF) core analyses in combination with surface analyses were the basis for a 3D-model ore resource developed by DuPont. Evaluation of the analytical data from the DuPont-project confirms that the core analyses carried out by the X-Met portableXRF are semi-quantitative. Adjusted X-Met data based on comparison with reference XRF analyses, give a correct overall picture of the TiO2-distribution along the cores as well as providing reliable average numbers for large coresections, but they are not reliable on meter-scale and are only indicative on 10-meter scale.

Braathen, Alvar; Erambert, Muriel , 2014
Structural and metamorphic history of the Engebøfjellet Eclogite and the exhumation of the Western Gneiss Region, Norway
;Geological Society of Norway;ARTIKKEL;Norwegian journal of geology; No.94 (1);53-76 sider
Abstrakt:
Crustal-scale extensional denudation and exhumation of crustal roots in mountain belts have a complex evolution, as can be documented for the Engebofiellet Eclogite of the Western Gneiss Region, Norway. This eclogite is situated in a large antiform below the major extensional Nordfiord-Sogn Detachment, with an unroofing history attesting to six events; (Phases D1-2) complete HP eclogitisation of a gabbroic complex during vertical shortening and horizontal E-W stretching. (D3-4) Retrogression along amphibolite- and greenschist-facies structures signifying highly ductile top-W shear. (D5-6) Following folding, earlier structures were cut during top-W shear on the Nordfiord-Sogn Detachment, prior to renewed regional E-W folding. The P-T path points to rapid near-isothermal decompression from c. 17 to 7 kbar (D-1 to D-4), followed by a period of cooling from 525 degrees C to 300 degrees C (brittle conditions; D-5 and D-6) during a pressure decrease of 3-4 kbar. During extension, exhumation of the crust within a growing major antiform parallel to tectonic transport was caused by either (i) repeated locking and unlocking of extensional detachment(s) that alternated with folding from transpression-transtension events on the major More-Trondelag Fault Complex, or (ii) progressive folding interacting with extensional shear zones along crustal boundary layers.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kleppe, S. 2013: The Engebøfjellet Eclogite, Sunnfjord. Petrology and modal analysis of a world class rutile-ore deposit.Master Thesis in Geosciences. University of Oslo. 151 p.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
10/120-125 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
10/145-150 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
102/10-20 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
102/120-130 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
102/180-190 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
102/250-260 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
10/240-245 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
10/290-295 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
103/110-120 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
103/220-230 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
103/360-370 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
103/50-60 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
104/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
104/330-340 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
104/90-100 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
107/190-200 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
107/50-60 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
108/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
108/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
108/340-350 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
108/50-60 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
109/140-150 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
109/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
110/110-120 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
1/101-103 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
110/170-180 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
110/290-300 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
111/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
111/330-340 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
11/140-150 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
111/60-70 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
11/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
112/180-190 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
112/260-270 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
112/360-370 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
1/126-127 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
113/170-180 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
113/240-250 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
114/100-110 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
1/160-196B Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
1/20-60B Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
12/270-280 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
12/370-380 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/100-105 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/150-160 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/180-181 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/182-183 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/190-200 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/230-240 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/257-258 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
13/259.1-260 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
1/65-66 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
202/180-190 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
202/20-30 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
202/70-80 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
203/170-180 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
203/20-30 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
204/10-20 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
204/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
207/110-120 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
207/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
207/60-70 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
208/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
208/270-280 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
208/50-60 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
209/150-160 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
209/90-100 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
210/100-110 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
210/240-250 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
210/340-350 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
211/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
211/210-220 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
211/310-320 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
211/410-420 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2/115-116 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
212/170-180 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
212/270-280 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
212/70-80 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
213/130-140 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
213/210-220 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
213/40-50 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
214/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
214/310-320 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
214/40-50 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2/150-155 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2/165-170 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2/200-205 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.01 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.02 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.03 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.04 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.05 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.06 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.07 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.08 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.09 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.1 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.11 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.12 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.13 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.14 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.15 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.16 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.17 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.18 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.19 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.2 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.22 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.23 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.24 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.25 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.26 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.27 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.28 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.29 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.3 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.31 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.32 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.33 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.34 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.35 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.36 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.37 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.38 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.39 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.4 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.41 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.42 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.43 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.44 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.45 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.46 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.47 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.48 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.49 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.5 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
262.51 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2/95-105 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
301/100-110 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
301/190-200 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
301/40-50 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
302/190-200 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
302/30-40 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
302/330-340 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
303/140-150 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
303/230-240 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
303/40-50 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
303/90-100 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
304/200-210 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
304/330-340 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
304/80-90 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte oksydanalyser = 1
3/110-111 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
3/135-136 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
3/15-20 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
3/159-160 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
3/60-65 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/106-108 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/120-121 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/130-131 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/151-152 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/36-40 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/75-77 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
4/97-98 Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
9/(350-355) Borkjerne
Prøvetaker: Are Korneliussen/...Lager: Løkken
Kommentar: Eklogitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4647 - 001 Engebøfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ba* Ga*
1/101-103 Borkjerne 26 166 11 43 15 170 25.00
11/140-150 Borkjerne 33 132 5 67 24 83 26.00
11/200-210 Borkjerne 27 115 5 59 19 105 25.00
1/126-127 Borkjerne 27 165 17 51 11 174 26.00
1/160-196B Borkjerne 36 126 5 39 309 205 20.00
1/20-60B Borkjerne 31 137 17 31 87 385 21.00
12/270-280 Borkjerne 26 121 5 53 15 92 28.00
12/370-380 Borkjerne 27 126 5 52 21 114 25.00
13/100-105 Borkjerne 34 140 5 65 17 60 26.00
13/130-140 Borkjerne 27 126 22 57 16 90 25.00
13/150-160 Borkjerne 21 130 22 58 18 73 25.00
13/180-181 Borkjerne 29 116 5 52 16 167 28.00
13/182-183 Borkjerne 21 126 5 57 16 122 22.00
13/190-200 Borkjerne 30 125 5 57 14 114 27.00
13/230-240 Borkjerne 33 128 5 67 18 87 25.00
13/257-258 Borkjerne 36 137 5 71 26 152 22.00
13/259.1-260 Borkjerne 12 71 54 28 53 1113 28.00
1/65-66 Borkjerne 83 136 12 51 72 401 26.00
2/115-116 Borkjerne 29 143 -10 58 15 94 27.00
2/150-155 Borkjerne 42 158 -10 68 17 96 30.00
2/165-170 Borkjerne 26 135 -10 60 12 123 27.00
2/200-205 Borkjerne 28 163 -10 48 10 158 27.00
2/95-105 Borkjerne 48 137 -10 42 77 414 25.00
3/110-111 Borkjerne 40 92 -10 45 87 256 17.00
3/135-136 Borkjerne 68 87 -10 54 56 115 25.00
3/15-20 Borkjerne 24 83 -10 39 84 134 19.00
3/159-160 Borkjerne 29 128 -10 64 15 84 24.00
3/60-65 Borkjerne 37 76 12 40 76 186 22.00
4/106-108 Borkjerne 21 122 -10 54 18 77 25.00
4/120-121 Borkjerne 36 149 -10 68 26 37 24.00
4/130-131 Borkjerne 46 159 -10 64 24 60 25.00
4/151-152 Borkjerne 45 131 -10 55 15 110 29.00
4/36-40 Borkjerne 42 130 -10 75 28 84 25.00
4/75-77 Borkjerne 38 127 -10 66 19 115 25.00
4/97-98 Borkjerne 30 125 -10 63 14 53 24.00
9/(350-355) Borkjerne 135 102 5 81 353 54 19.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
1/101-103 206 44 17.0 294.0 48.0 82 8.00 20.00 75.00
11/140-150 612 109 5.0 168.0 17.0 29 2.50 5.00 24.00
11/200-210 477 31 8.0 145.0 15.0 41 2.50 5.00 25.00
1/126-127 207 9 16.0 288.0 49.0 83 -5.00 31.00 82.00
1/160-196B 145 720 9.0 157.0 41.0 106 7.00 12.00 42.00
1/20-60B 185 187 38.0 160.0 42.0 159 7.00 18.00 51.00
12/270-280 430 65 5.0 178.0 16.0 49 2.50 5.00 33.00
12/370-380 415 62 9.0 226.0 17.0 55 2.50 5.00 39.00
13/100-105 510 115 2.5 152.0 15.0 40 2.50 5.00 35.00
13/130-140 435 22 9.0 170.0 14.0 50 7.00 18.00 35.00
13/150-160 442 28 2.5 168.0 18.0 44 5.00 5.00 28.00
13/180-181 430 26 21.0 268.0 15.0 46 6.00 5.00 29.00
13/182-183 434 42 13.0 194.0 17.0 45 2.50 5.00 21.00
13/190-200 429 18 12.0 222.0 16.0 48 2.50 5.00 27.00
13/230-240 599 59 6.0 207.0 15.0 26 2.50 5.00 28.00
13/257-258 618 29 10.0 192.0 13.0 32 2.50 5.00 37.00
13/259.1-260 547 96 89.0 688.0 25.0 190 6.00 111.00 206.00
1/65-66 379 51 24.0 256.0 39.0 119 -5.00 15.00 51.00
2/115-116 404 69 -5.0 119.0 23.0 77 -5.00 10.00 46.00
2/150-155 597 48 -5.0 135.0 22.0 58 -5.00 15.00 40.00
2/165-170 406 36 11.0 139.0 26.0 79 -5.00 11.00 44.00
2/200-205 178 23 14.0 250.0 48.0 66 6.00 16.00 88.00
2/95-105 221 106 29.0 128.0 40.0 164 6.00 33.00 79.00
3/110-111 129 287 26.0 307.0 16.0 54 -5.00 -10.00 13.00
3/135-136 554 56 8.0 285.0 11.0 44 -5.00 -10.00 22.00
3/15-20 130 261 7.0 369.0 17.0 56 -5.00 -10.00 -10.00
3/159-160 474 108 -5.0 70.0 11.0 37 -5.00 -10.00 38.00
3/60-65 128 280 14.0 327.0 15.0 41 -5.00 -10.00 -10.00
4/106-108 338 68 -5.0 237.0 18.0 38 -5.00 -10.00 16.00
4/120-121 399 29 -5.0 81.0 20.0 50 -5.00 13.00 49.00
4/130-131 341 45 -5.0 319.0 20.0 48 6.00 -10.00 24.00
4/151-152 266 16 6.0 117.0 17.0 57 7.00 24.00 42.00
4/36-40 572 103 7.0 144.0 17.0 26 -5.00 -10.00 24.00
4/75-77 433 19 12.0 163.0 16.0 44 -5.00 -10.00 35.00
4/97-98 355 74 -5.0 194.0 19.0 37 -5.00 -10.00 25.00
9/(350-355) 116 1252 8.0 69.0 34.0 87 2.50 14.00 24.00
------------------
Prøvenr. Nd* Yb* Sc*
1/101-103 34.00 -10.00 38.00
11/140-150 5.00 5.00 49.00
11/200-210 5.00 5.00 56.00
1/126-127 38.00 -10.00 30.00
1/160-196B 5.00 5.00 29.00
1/20-60B 12.00 5.00 34.00
12/270-280 14.00 5.00 57.00
12/370-380 15.00 5.00 47.00
13/100-105 12.00 5.00 60.00
13/130-140 15.00 5.00 60.00
13/150-160 12.00 5.00 57.00
13/180-181 5.00 5.00 52.00
13/182-183 5.00 5.00 59.00
13/190-200 5.00 5.00 60.00
13/230-240 5.00 5.00 55.00
13/257-258 5.00 5.00 51.00
13/259.1-260 84.00 5.00 33.00
1/65-66 -10.00 -10.00 42.00
2/115-116 20.00 -10.00 48.00
2/150-155 -10.00 -10.00 50.00
2/165-170 24.00 -10.00 47.00
2/200-205 34.00 -10.00 36.00
2/95-105 14.00 -10.00 27.00
3/110-111 -10.00 -10.00 25.00
3/135-136 -10.00 -10.00 34.00
3/15-20 -10.00 -10.00 19.00
3/159-160 15.00 -10.00 51.00
3/60-65 -10.00 -10.00 17.00
4/106-108 -10.00 -10.00 47.00
4/120-121 16.00 -10.00 56.00
4/130-131 -10.00 -10.00 52.00
4/151-152 17.00 -10.00 46.00
4/36-40 -10.00 -10.00 44.00
4/75-77 -10.00 -10.00 49.00
4/97-98 13.00 -10.00 50.00
9/(350-355) 5.00 5.00 42.00

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
10/120-125 Borkjerne 45.90 15.39 2.60 17.13 0.15 5.85 10.54
10/145-150 Borkjerne 45.88 13.32 4.89 18.64 0.21 6.30 10.22
102/10-20 Borkjerne 46.91 13.86 3.47 16.85 0.21 5.42 9.61
102/120-130 Borkjerne 47.06 12.98 2.83 17.97 0.19 6.31 9.74
102/180-190 Borkjerne 44.42 12.50 4.71 17.13 0.20 6.01 9.70
102/250-260 Borkjerne 45.00 13.70 4.64 17.16 0.20 5.46 9.37
10/240-245 Borkjerne 45.16 13.69 4.84 17.39 0.20 5.74 9.86
10/290-295 Borkjerne 45.53 13.51 4.70 16.88 0.19 5.28 9.32
103/110-120 Borkjerne 43.70 12.87 3.33 18.96 0.20 6.61 10.48
103/220-230 Borkjerne 46.05 13.88 2.78 17.33 0.18 6.19 9.94
103/360-370 Borkjerne 44.73 13.47 4.65 17.12 0.20 5.68 9.54
103/50-60 Borkjerne 50.49 16.78 0.67 9.79 0.15 8.32 7.84
104/200-210 Borkjerne 45.03 14.03 2.66 17.80 0.18 6.25 10.12
104/330-340 Borkjerne 44.28 13.38 4.31 19.15 0.21 6.56 10.42
104/90-100 Borkjerne 43.61 13.56 4.43 17.75 0.21 6.07 10.09
107/190-200 Borkjerne 45.24 13.79 3.04 18.65 0.20 6.41 10.06
107/50-60 Borkjerne 49.94 14.71 0.56 11.19 0.18 11.21 7.36
108/130-140 Borkjerne 43.81 12.75 4.23 19.12 0.20 6.66 10.40
108/200-210 Borkjerne 46.29 13.93 3.03 17.73 0.22 5.69 9.25
108/340-350 Borkjerne 44.61 13.14 5.08 17.45 0.20 6.05 9.70
108/50-60 Borkjerne 51.05 19.62 0.57 8.55 0.13 7.35 9.09
109/140-150 Borkjerne 47.96 13.54 3.88 15.91 0.20 4.94 8.89
109/200-210 Borkjerne 44.92 13.42 5.03 17.65 0.20 5.39 9.52
110/110-120 Borkjerne 49.75 14.79 2.09 14.49 0.15 5.44 8.89
1/101-103 Borkjerne 45.65 13.47 3.49 17.60 0.23 4.70 9.40
110/170-180 Borkjerne 43.95 12.66 4.95 17.26 0.20 5.99 10.12
110/290-300 Borkjerne 44.56 13.26 5.00 17.14 0.19 5.36 9.39
111/200-210 Borkjerne 44.22 13.38 4.59 17.47 0.20 5.97 9.87
111/330-340 Borkjerne 46.07 13.78 4.26 16.33 0.19 5.31 9.19
11/140-150 Borkjerne 44.65 14.07 2.90 18.70 0.19 6.06 10.14
111/60-70 Borkjerne 50.60 18.48 0.68 8.81 0.13 7.25 8.80
11/200-210 Borkjerne 44.97 13.38 4.83 17.16 0.19 5.48 9.81
112/180-190 Borkjerne 44.11 13.22 4.97 17.20 0.20 5.99 9.87
112/260-270 Borkjerne 46.78 14.09 2.41 16.19 0.16 5.89 9.60
112/360-370 Borkjerne 45.48 13.48 4.42 17.01 0.19 5.75 9.30
1/126-127 Borkjerne 45.26 13.00 3.71 17.95 0.23 4.65 9.55
113/170-180 Borkjerne 47.44 11.66 3.90 17.86 0.24 4.04 8.32
113/240-250 Borkjerne 43.99 13.51 3.00 18.49 0.19 6.46 9.99
114/100-110 Borkjerne 47.27 11.68 3.85 17.87 0.21 4.01 8.19
1/160-196B Borkjerne 51.34 11.98 0.75 10.17 0.14 10.16 8.49
1/20-60B Borkjerne 50.66 15.02 1.30 11.33 0.16 5.46 8.13
12/270-280 Borkjerne 44.71 13.54 4.98 17.26 0.20 5.51 10.19
12/370-380 Borkjerne 45.13 13.59 4.73 17.22 0.20 5.18 9.87
13/100-105 Borkjerne 43.18 12.57 4.85 18.43 0.20 5.89 10.12
13/130-140 Borkjerne 44.01 13.71 5.06 18.02 0.20 5.16 9.73
13/150-160 Borkjerne 43.88 13.40 4.90 17.87 0.20 5.49 10.16
13/180-181 Borkjerne 44.17 13.93 4.73 16.62 0.18 4.95 9.50
13/182-183 Borkjerne 43.40 13.72 5.10 17.44 0.20 5.26 9.85
13/190-200 Borkjerne 44.38 13.01 4.88 17.30 0.21 5.75 9.85
13/230-240 Borkjerne 45.30 13.07 3.07 18.42 0.19 5.91 10.12
13/257-258 Borkjerne 43.80 13.39 3.16 18.68 0.19 5.87 9.91
13/259.1-260 Borkjerne 40.71 13.71 2.47 12.18 0.15 5.39 10.22
1/65-66 Borkjerne 46.24 15.04 1.81 16.12 0.18 6.01 9.57
202/180-190 Borkjerne 48.36 13.19 2.96 14.78 0.19 5.75 9.36
202/20-30 Borkjerne 47.13 13.42 3.71 16.55 0.21 5.64 9.78
202/70-80 Borkjerne 46.31 14.27 4.01 17.42 0.22 5.34 9.58
203/170-180 Borkjerne 49.09 14.21 2.75 14.98 0.20 5.21 9.02
203/20-30 Borkjerne 45.71 14.11 4.18 17.04 0.21 5.53 9.24
204/10-20 Borkjerne 45.47 13.97 4.19 17.98 0.22 5.47 9.67
204/130-140 Borkjerne 47.08 13.05 3.75 15.59 0.20 5.58 9.78
207/110-120 Borkjerne 43.69 12.57 5.04 17.99 0.21 6.19 10.21
207/130-140 Borkjerne 44.21 13.65 4.96 17.29 0.19 5.92 9.88
207/60-70 Borkjerne 44.48 13.74 3.20 18.82 0.20 6.31 10.20
208/130-140 Borkjerne 47.34 13.40 4.53 16.28 0.19 5.81 9.35
208/270-280 Borkjerne 46.78 12.64 4.72 17.11 0.19 5.38 9.14
208/50-60 Borkjerne 46.66 15.41 2.50 14.94 0.16 5.58 9.12
209/150-160 Borkjerne 44.58 13.44 5.03 17.61 0.19 5.96 10.17
209/90-100 Borkjerne 44.61 13.64 3.18 18.81 0.19 6.57 10.52
210/100-110 Borkjerne 45.92 16.63 2.46 15.93 0.15 5.28 10.73
210/240-250 Borkjerne 44.51 13.58 4.82 17.68 0.20 6.25 10.36
210/340-350 Borkjerne 46.37 14.01 3.17 16.25 0.21 5.87 9.37
211/130-140 Borkjerne 47.56 11.49 3.80 17.77 0.25 4.00 7.89
211/210-220 Borkjerne 44.84 13.64 4.34 16.92 0.21 5.26 9.63
211/310-320 Borkjerne 43.06 12.96 5.03 17.80 0.20 5.87 9.82
211/410-420 Borkjerne 44.34 13.29 4.31 17.08 0.21 6.06 9.88
2/115-116 Borkjerne 44.59 13.67 4.90 18.17 0.21 5.49 9.94
212/170-180 Borkjerne 45.76 14.13 4.12 16.44 0.21 5.39 9.61
212/270-280 Borkjerne 46.90 13.82 3.68 15.68 0.19 5.11 8.45
212/70-80 Borkjerne 44.15 13.46 4.90 17.20 0.19 6.02 10.10
213/130-140 Borkjerne 46.01 14.49 2.29 14.49 0.20 6.17 9.43
213/210-220 Borkjerne 46.74 13.48 3.31 16.05 0.21 5.34 9.48
213/40-50 Borkjerne 43.86 13.13 4.88 17.57 0.21 5.71 9.93
214/200-210 Borkjerne 43.74 12.35 4.87 18.94 0.24 6.07 9.94
214/310-320 Borkjerne 45.73 14.22 2.54 14.37 0.19 5.84 9.29
214/40-50 Borkjerne 44.46 13.60 4.86 17.15 0.20 5.92 10.28
2/150-155 Borkjerne 44.64 12.85 3.63 19.94 0.21 6.14 10.01
2/165-170 Borkjerne 44.56 13.15 5.05 18.02 0.21 5.22 9.76
2/200-205 Borkjerne 42.59 13.38 3.52 18.31 0.25 4.30 9.50
262 Borkjerne 49.82 17.45 0.52 7.94 0.12 7.46 9.13
262.01 Borkjerne 49.82 17.45 0.52 7.94 0.12 7.46 9.13
262.02 Borkjerne 50.01 17.95 0.53 7.69 0.12 6.64 9.12
262.03 Borkjerne 50.14 17.09 0.56 8.10 0.12 7.52 8.89
262.04 Borkjerne 50.49 18.19 0.52 7.69 0.12 7.06 8.79
262.05 Borkjerne 50.07 17.35 0.52 8.04 0.12 7.95 8.52
262.06 Borkjerne 49.45 16.49 0.59 8.92 0.13 8.82 7.70
262.07 Borkjerne 49.37 14.90 0.60 9.61 0.14 9.20 8.18
262.08 Borkjerne 49.94 16.93 0.55 8.36 0.13 7.36 8.64
262.09 Borkjerne 49.67 16.14 0.55 8.56 0.13 8.21 8.51
262.1 Borkjerne 49.66 17.51 0.53 7.82 0.12 6.79 8.88
262.11 Borkjerne 51.56 17.71 0.44 5.96 0.10 4.75 8.91
262.12 Borkjerne 45.68 12.21 1.16 14.64 0.16 9.68 7.77
262.13 Borkjerne 44.53 12.78 0.98 13.23 0.15 9.28 8.52
262.14 Borkjerne 48.03 13.85 0.89 11.54 0.15 8.41 7.98
262.15 Borkjerne 51.37 16.32 0.71 8.75 0.12 6.68 7.17
262.16 Borkjerne 50.25 17.26 0.60 8.19 0.11 6.61 7.86
262.17 Borkjerne 42.92 9.79 2.89 19.06 0.17 5.96 10.53
262.18 Borkjerne 42.74 9.13 3.32 20.24 0.18 5.65 10.60
262.19 Borkjerne 45.47 11.65 1.64 15.07 0.19 6.79 9.04
262.2 Borkjerne 44.33 9.48 4.65 17.52 0.19 5.11 10.50
262.22 Borkjerne 45.66 10.19 3.48 17.35 0.20 4.80 9.90
262.23 Borkjerne 43.72 9.66 3.01 18.83 0.18 4.94 10.35
262.24 Borkjerne 45.62 12.48 1.92 13.87 0.13 5.07 10.36
262.25 Borkjerne 44.45 9.72 0.86 14.71 0.19 12.72 6.76
262.26 Borkjerne 49.87 12.82 0.76 11.32 0.15 9.05 6.22
262.27 Borkjerne 48.76 11.99 0.88 11.19 0.15 9.03 7.34
262.28 Borkjerne 49.92 15.90 0.75 9.06 0.13 6.77 7.86
262.29 Borkjerne 68.64 11.94 0.33 2.89 0.03 2.13 2.18
262.3 Borkjerne 49.85 15.88 0.63 8.20 0.12 6.42 8.05
262.31 Borkjerne 44.87 11.48 2.25 15.20 0.13 4.25 10.80
262.32 Borkjerne 48.09 14.94 1.68 11.43 0.10 3.36 10.40
262.33 Borkjerne 48.17 13.47 1.08 11.09 0.13 5.48 9.55
262.34 Borkjerne 50.45 15.75 0.96 9.45 0.12 5.15 8.63
262.35 Borkjerne 50.02 14.83 1.27 10.70 0.12 4.74 8.37
262.36 Borkjerne 42.91 10.05 2.88 18.45 0.16 4.88 10.88
262.37 Borkjerne 46.14 11.94 1.37 12.21 0.15 5.90 9.15
262.38 Borkjerne 43.08 8.10 2.96 18.66 0.18 4.89 11.04
262.39 Borkjerne 48.36 14.06 1.64 11.94 0.12 4.01 9.61
262.4 Borkjerne 45.96 10.35 1.94 14.57 0.16 5.17 10.11
262.41 Borkjerne 48.92 12.31 1.74 13.68 0.16 4.68 8.05
262.42 Borkjerne 45.37 10.65 4.07 16.99 0.18 5.06 9.77
262.43 Borkjerne 50.22 13.05 1.04 10.62 0.14 5.13 7.68
262.44 Borkjerne 44.00 8.60 4.48 19.24 0.20 5.09 10.16
262.45 Borkjerne 54.99 11.96 1.54 11.01 0.14 2.04 6.70
262.46 Borkjerne 44.01 7.89 4.78 18.32 0.20 4.56 10.66
262.47 Borkjerne 45.51 8.99 4.74 18.04 0.19 4.37 9.80
262.48 Borkjerne 44.92 9.50 4.39 17.94 0.20 4.41 10.27
262.49 Borkjerne 45.04 7.31 3.57 17.43 0.21 3.88 10.28
262.5 Borkjerne 48.66 8.83 3.96 18.25 0.21 4.01 8.30
262.51 Borkjerne 46.16 9.14 3.71 16.94 0.19 3.67 9.49
2/95-105 Borkjerne 52.12 14.09 1.73 13.04 0.17 5.42 6.77
301/100-110 Borkjerne 44.38 14.25 2.68 18.34 0.18 6.51 10.42
301/190-200 Borkjerne 44.70 13.79 4.21 17.34 0.22 5.34 9.73
301/40-50 Borkjerne 43.94 12.91 4.87 18.24 0.20 6.19 9.75
302/190-200 Borkjerne 43.53 12.96 5.06 17.69 0.21 6.31 10.19
302/30-40 Borkjerne 44.74 13.58 4.51 16.83 0.19 5.90 9.79
302/330-340 Borkjerne 43.82 13.52 5.14 18.05 0.21 5.65 9.88
303/140-150 Borkjerne 44.75 13.30 4.42 17.66 0.21 6.02 9.62
303/230-240 Borkjerne 47.56 13.81 3.35 15.74 0.19 5.51 9.10
303/40-50 Borkjerne 44.55 13.16 3.80 18.45 0.21 6.29 10.06
303/90-100 Borkjerne 44.23 13.70 2.89 18.54 0.18 6.54 10.31
304/200-210 Borkjerne 44.31 13.55 4.85 17.24 0.20 5.89 9.97
304/330-340 Borkjerne 44.39 13.34 3.55 17.72 0.23 5.54 9.65
304/80-90 Borkjerne 44.49 14.00 2.87 18.42 0.19 6.46 10.28
3/110-111 Borkjerne 50.10 17.40 0.85 10.23 0.15 7.61 8.07
3/135-136 Borkjerne 47.77 16.93 2.02 13.95 0.13 4.57 10.19
3/15-20 Borkjerne 51.10 17.60 0.88 9.74 0.14 7.35 8.22
3/159-160 Borkjerne 43.76 13.53 5.08 17.89 0.20 5.78 10.23
3/60-65 Borkjerne 51.03 18.42 0.83 9.54 0.14 6.93 8.48
4/106-108 Borkjerne 46.37 13.49 2.99 16.13 0.22 5.96 10.27
4/120-121 Borkjerne 43.09 11.29 5.05 20.53 0.26 6.55 10.10
4/130-131 Borkjerne 44.01 11.78 4.46 19.73 0.25 6.22 9.87
4/151-152 Borkjerne 45.51 14.15 4.41 17.49 0.21 4.94 9.47
4/36-40 Borkjerne 45.05 15.22 2.59 17.67 0.18 5.96 9.88
4/75-77 Borkjerne 43.12 13.99 5.09 17.98 0.21 5.36 9.81
4/97-98 Borkjerne 44.68 13.37 4.44 17.28 0.21 5.85 10.35
9/(350-355) Borkjerne 47.76 5.45 0.66 11.43 0.15 18.11 11.51
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
10/120-125 2.57 0.22 0.07 100.00
10/145-150 2.07 0.18 0.07 102.00
102/10-20 2.62 0.43 0.13 100.00
102/120-130 2.05 0.38 0.08 100.00
102/180-190 2.31 0.38 0.08 97.00
102/250-260 2.63 0.36 0.09 99.00
10/240-245 2.25 0.28 0.10 100.00
10/290-295 2.05 0.59 0.08 98.00
103/110-120 2.14 0.30 0.09 99.00
103/220-230 2.50 0.34 0.07 99.00
103/360-370 2.45 0.38 0.10 98.00
103/50-60 2.63 0.48 0.11 97.00
104/200-210 2.48 0.27 0.08 99.00
104/330-340 2.31 0.26 0.08 101.00
104/90-100 2.50 0.41 0.08 99.00
107/190-200 2.33 0.29 0.08 100.00
107/50-60 2.01 0.29 0.08 98.00
108/130-140 2.24 0.26 0.07 100.00
108/200-210 2.59 0.47 1.07 100.00
108/340-350 2.44 0.42 0.07 99.00
108/50-60 2.74 0.30 0.10 100.00
109/140-150 2.74 0.70 0.14 99.00
109/200-210 2.45 0.41 0.09 99.00
110/110-120 3.13 0.83 0.08 100.00
1/101-103 2.57 0.52 1.54 99.00
110/170-180 2.46 0.33 0.09 98.00
110/290-300 2.44 0.50 0.09 98.00
111/200-210 2.30 0.40 0.11 99.00
111/330-340 2.74 0.47 0.11 98.00
11/140-150 1.85 0.29 0.06 99.00
111/60-70 2.81 0.35 0.13 98.00
11/200-210 1.98 0.36 0.06 98.00
112/180-190 2.38 0.38 0.09 98.00
112/260-270 2.55 0.40 0.09 98.00
112/360-370 2.17 0.74 0.12 99.00
1/126-127 2.37 0.56 1.75 99.00
113/170-180 2.70 0.88 1.21 98.00
113/240-250 2.50 0.26 0.10 98.00
114/100-110 2.88 0.51 1.22 98.00
1/160-196B 3.38 0.60 0.15 97.00
1/20-60B 3.74 1.38 0.21 97.00
12/270-280 2.07 0.28 0.08 99.00
12/370-380 1.97 0.39 0.08 98.00
13/100-105 2.03 0.19 0.07 98.00
13/130-140 2.02 0.31 0.07 98.00
13/150-160 2.01 0.23 0.08 98.00
13/180-181 2.09 0.66 0.07 97.00
13/182-183 2.05 0.45 0.07 98.00
13/190-200 1.95 0.43 0.08 98.00
13/230-240 1.78 0.29 0.05 98.00
13/257-258 1.87 0.38 0.07 97.00
13/259.1-260 0.17 2.78 0.61 88.00
1/65-66 2.77 0.91 0.23 99.00
202/180-190 2.61 0.37 1.15 99.00
202/20-30 2.50 0.41 0.11 99.00
202/70-80 2.59 0.38 0.13 100.00
203/170-180 2.74 0.66 0.11 99.00
203/20-30 2.92 0.39 0.15 99.00
204/10-20 2.58 0.22 0.12 100.00
204/130-140 2.62 0.40 0.11 98.00
207/110-120 2.46 0.24 0.08 99.00
207/130-140 2.36 0.35 0.09 99.00
207/60-70 2.28 0.33 0.08 100.00
208/130-140 2.32 0.71 0.09 100.00
208/270-280 2.32 0.38 0.10 99.00
208/50-60 2.44 1.10 0.33 98.00
209/150-160 2.74 0.30 0.08 100.00
209/90-100 2.27 0.19 0.08 100.00
210/100-110 2.63 0.27 0.08 100.00
210/240-250 2.53 0.25 0.09 100.00
210/340-350 2.64 0.54 0.15 99.00
211/130-140 2.44 1.05 1.20 97.00
211/210-220 2.64 0.38 0.14 98.00
211/310-320 2.37 0.31 0.12 98.00
211/410-420 2.35 0.43 0.12 98.00
2/115-116 2.54 0.27 0.10 100.00
212/170-180 2.72 0.39 0.14 99.00
212/270-280 2.53 0.72 0.13 97.00
212/70-80 2.42 0.25 0.10 99.00
213/130-140 2.79 0.59 0.22 97.00
213/210-220 2.55 0.52 0.13 98.00
213/40-50 2.42 0.37 0.12 98.00
214/200-210 2.26 0.15 0.13 99.00
214/310-320 2.80 0.87 0.56 96.00
214/40-50 2.47 0.27 0.12 99.00
2/150-155 2.26 0.25 0.11 100.00
2/165-170 2.30 0.40 0.15 99.00
2/200-205 2.23 0.52 1.51 96.00
262 2.82 0.26 0.10 96.00
262.01 2.82 0.26 0.10 96.00
262.02 2.98 0.28 0.10 95.00
262.03 2.72 0.30 0.10 96.00
262.04 3.46 0.29 0.08 97.00
262.05 2.90 0.25 0.09 96.00
262.06 2.99 0.34 0.08 96.00
262.07 2.44 0.24 0.09 95.00
262.08 2.87 0.23 0.10 95.00
262.09 2.54 0.27 0.09 95.00
262.1 2.65 0.34 0.09 94.00
262.11 2.55 0.67 0.09 93.00
262.12 2.56 0.15 0.17 94.00
262.13 2.68 0.28 0.21 93.00
262.14 2.56 0.52 0.19 94.00
262.15 3.05 0.33 0.18 95.00
262.16 3.26 0.54 0.11 95.00
262.17 1.98 0.26 0.06 94.00
262.18 1.89 0.17 0.09 94.00
262.19 1.99 1.02 0.04 93.00
262.2 2.06 0.43 0.10 94.00
262.22 2.08 0.36 0.10 94.00
262.23 2.33 0.15 0.10 93.00
262.24 2.14 0.66 0.08 92.00
262.25 1.54 0.25 0.15 91.00
262.26 2.16 0.60 0.10 93.00
262.27 2.34 0.31 0.23 92.00
262.28 2.85 0.56 0.13 94.00
262.29 2.70 1.45 0.06 92.00
262.3 2.82 0.33 0.12 92.00
262.31 2.41 0.24 0.10 92.00
262.32 3.08 0.37 0.10 94.00
262.33 2.76 0.36 0.09 92.00
262.34 3.49 0.46 0.11 95.00
262.35 3.67 0.69 0.13 95.00
262.36 2.46 0.10 0.08 93.00
262.37 2.72 1.13 0.24 91.00
262.38 1.58 0.27 0.13 91.00
262.39 2.90 0.54 0.11 93.00
262.4 1.96 0.45 0.25 91.00
262.41 2.64 0.64 0.14 93.00
262.42 2.80 0.38 0.11 95.00
262.43 3.50 1.09 0.17 93.00
262.44 1.99 0.21 0.15 94.00
262.45 3.48 0.86 0.59 93.00
262.46 1.28 0.47 0.16 92.00
262.47 2.60 0.05 0.19 94.00
262.48 2.46 0.29 0.20 95.00
262.49 2.34 0.52 2.31 93.00
262.5 2.16 0.33 0.34 95.00
262.51 2.26 0.62 0.28 92.00
2/95-105 3.54 1.24 0.22 98.00
301/100-110 2.36 0.20 0.08 99.00
301/190-200 2.56 0.28 0.71 99.00
301/40-50 2.27 0.28 0.09 99.00
302/190-200 2.29 0.21 0.10 99.00
302/30-40 2.50 0.43 0.09 99.00
302/330-340 2.33 0.32 0.11 99.00
303/140-150 2.28 0.31 0.33 99.00
303/230-240 2.69 0.52 0.13 99.00
303/40-50 2.29 0.30 0.11 99.00
303/90-100 2.35 0.26 0.08 99.00
304/200-210 2.50 0.34 0.13 99.00
304/330-340 2.58 0.33 1.42 99.00
304/80-90 2.42 0.25 0.10 99.00
3/110-111 2.96 0.70 0.12 98.00
3/135-136 2.64 0.31 0.08 99.00
3/15-20 2.47 0.42 0.11 98.00
3/159-160 2.25 0.21 0.07 99.00
3/60-65 2.79 0.56 0.11 99.00
4/106-108 2.25 0.22 0.08 98.00
4/120-121 1.82 0.08 0.08 99.00
4/130-131 2.13 0.18 0.09 99.00
4/151-152 2.51 0.33 0.11 99.00
4/36-40 2.72 0.27 0.06 100.00
4/75-77 2.11 0.43 0.08 98.00
4/97-98 2.26 0.13 0.08 99.00
9/(350-355) 0.26 0.33 0.18 96.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse