English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 322 Skar
(Objekt Id: 12417)
(Sist oppdatert: 21.02.2019)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512699 m. Nord: 7437000 m.
Lengdegrad: 15.2918700 Breddegrad: 67.0501460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 13.04.2018)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I.L.: Forekomsten er en lang og mektig kalk-marmorenhet som strekker seg fra Røkland norover til Saltenfjorden. Karbonatenheten består av en tykk kalk-marmor og en mindre mektig hvit dolomitt-marmor. Langs Dugnadsveien er dolomitten underordnet. Karbonatsekvensen ble undersøkt med kartlegging og prøvetaking i 1999 i et samarbeidsprosjekt mellom SSF, HD og NGU. Det ble registrert at kalkforekomsten er økonomisk interessant med høy hvithet. Den hvit finkornet dolomitt har også høy hvithet. Karbonatsekvensen er kartlagt fra Dugnadsveien og nordover til Vik i samarbeidprosjekt med NGU. Se NGU rapp. 99.054. I.L. har gjort en systematisk prøvetaking langs Dugnadsveien og i Vikdalen og rapportert arbeidene i egne notater til HD og SSF. Etterarbeid med testing av kalk og dolomitt er rapportert i egen I.L. - SSF-rapport også distribuert til HD. Dette er en samlerapport oppdatert opp til mars 00. Litteratur: NGU rapp. 99.054. Konklusjon: Kalk-marmoren er mest interessant langs Dugnadsveien fra Saltdal til Skjerstad. Her er det Dugnadsveien kalk-marmor forekomst er registrert. Breidmoen er registrert som dolomitt-forekomst langs samme draget. Området undersøkes ikke videre i samarbeid med HD før avklaring med grunneierne er gjennomført.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL62 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: prøve samlet inn av Invar Lindahl 2006
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL10
(Objekt Id: 18267 322,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513356 m. Nord: 7437110 m.
Lengdegrad: 15.3069590 Breddegrad: 67.0511060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL10 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL11
(Objekt Id: 18268 322,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513309 m. Nord: 7437123 m.
Lengdegrad: 15.3058800 Breddegrad: 67.0512230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL11 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL12
(Objekt Id: 18269 322,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512777 m. Nord: 7437026 m.
Lengdegrad: 15.2936430 Breddegrad: 67.0503840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL12 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL13
(Objekt Id: 18270 322,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512329 m. Nord: 7436974 m.
Lengdegrad: 15.2833420 Breddegrad: 67.0499280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL13 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 322 Skar

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL10 Håndstykke 47.43% 1.05% 4.80% 82.05% 13.15%
IL11 Håndstykke 49.66% .40% 1.83% 87.64% 10.53%
IL12 Håndstykke 46.59% 1.51% 6.91% 79.40% 13.69%
IL13 Håndstykke 49.24% .37% 1.69% 86.96% 11.35%
IL62 Håndstykke 27.98% 19.40% 88.73% 1.78% 9.49%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL10 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 13
IL11 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 20
IL12 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 18
IL13 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 13
IL62 Håndstykke -2 4 -3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL10 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.20 1.80 -1.00
IL11 -10.0 40 -1.00 -5 -10 8 4.10 -1.00 -1.00
IL12 -10.0 62 -1.00 -5 -10 8 3.40 1.40 -1.00
IL13 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL62 -10.0 34 -1.00 -5 -10 -5 2.20 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL10 -5 -4 -4.00 4.30 -5 5.1 665.0 3.1 5
IL11 -5 -4 10.30 22.30 -5 23.3 5390.0 1.7 23
IL12 -5 -4 6.60 12.70 -5 18.0 3970.0 2.1 28
IL13 -5 -4 -4.00 3.80 -5 5.0 1010.0 -1.0 1
IL62 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.2 101.0 2.7 3
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL10 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL11 -1.00 -4.00 11.00 13.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL12 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL13 -1.00 -4.00 11.00 -10.00 24.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL62 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL10 -10.00 -5.00 -4 8
IL11 -10.00 -5.00 -4 7
IL12 -10.00 -5.00 -4 5
IL13 -10.00 -5.00 -4 7
IL62 -10.00 -5.00 -4 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O
IL10 Håndstykke 1.91 0.28 0.02 1.25 53.38 -0.10 0.12
IL11 Håndstykke 0.69 0.16 0.02 0.46 54.47 -0.10 0.07
IL12 Håndstykke 3.19 0.28 0.02 1.79 51.60 -0.10 0.10
IL13 Håndstykke 0.58 0.05 0.00 0.43 55.38 -0.10 0.02
IL62 Håndstykke 0.82 0.20 0.01 21.37 31.76 -0.10 0.05
------------------
Prøvenr. P2O5 Sum
IL10 0.03 57.00
IL11 0.04 56.00
IL12 0.06 57.00
IL13 0.02 56.00
IL62 0.02 54.00


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse