Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1832 - 311 Fagervollan
(Object Id: 12420)
(Last updated: 07.12.2015)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444200 m. North: 7321900 m.
Longitude: 13.7698750 Latitude: 66.0129430
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
I. L.: Forekomsten kartlagt av I.L. sommeren 1999 og er rapportert til SSF i NGU rapport 99.093. Forekomsten ligger ca. 4 km sør vest for Korgen i retning Korgfjellet Forekomsten holder ren og god kalk over et meget stort utgående. Det dreier seg om kvadrat kilkometer. Kvaliteten er god og dokumentert med en rekke systematisk innsamlede prøver. Det opptrer også mye dolomitt i området som er hvit og ren, men ofte forurenset med et årenett av hydrotermal kvarts. Denne må undersøkes videre. Det foreligger tilstrekkelig materiale til registrering i databasen. Forekomsten ble undersøkt og prøvetatt på nytt i 2006 av NGU desverre har ikke denne eller tidligere informasjon blitt langt inn i databasen, eller blitt organisert slik at andre kan legge informasjonen inn. Litteratur: NGU rapport 99.093.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Name of Sample point: IL32
(Object Id: 18283 311,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444040 m. North: 7321905 m.
Longitude: 13.7663680 Latitude: 66.0129600
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL32 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL33
(Object Id: 18284 311,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444134 m. North: 7321898 m.
Longitude: 13.7684210 Latitude: 66.0129220
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL33 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL34
(Object Id: 18285 311,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444218 m. North: 7321955 m.
Longitude: 13.7702690 Latitude: 66.0134480
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL34 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL35
(Object Id: 18286 311,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444287 m. North: 7321878 m.
Longitude: 13.7718020 Latitude: 66.0127610
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL35 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 1
(Object Id: 20969 311,00,05)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
County: (Unavailable)

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Kalk, 0.5 m pegmatitt i profilet
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 2
(Object Id: 20970 311,00,06)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444225 m. North: 7322150 m.
Longitude: 13.7703180 Latitude: 66.0151900
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
2 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, 20 cm pegmatitt observert
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 3
(Object Id: 20971 311,00,07)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444254 m. North: 7322174 m.
Longitude: 13.7709680 Latitude: 66.0154190
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
3 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i knaus homogen
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 4
(Object Id: 20972 311,00,08)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444284 m. North: 7322199 m.
Longitude: 13.7716180 Latitude: 66.0156480
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
4 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: God kalk
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 5
(Object Id: 20973 311,00,09)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444365 m. North: 7322210 m.
Longitude: 13.7733780 Latitude: 66.0157530
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
5 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, tynne pegmatittårer, noe uren kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 6
(Object Id: 20974 311,00,10)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444414 m. North: 7322220 m.
Longitude: 13.7744750 Latitude: 66.0158510
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
6 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Noe skifrig kalk, noe glimmer
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 7
(Object Id: 20975 311,00,11)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444435 m. North: 7322189 m.
Longitude: 13.7749290 Latitude: 66.0155850
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
7 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 8
(Object Id: 20976 311,00,12)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444460 m. North: 7322185 m.
Longitude: 13.7754830 Latitude: 66.0155450
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
8 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 9
(Object Id: 20977 311,00,13)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444170 m. North: 7322109 m.
Longitude: 13.7691230 Latitude: 66.0148210
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Bra kalk rundt midterste mast av tre el.-linjer
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 10
(Object Id: 20978 311,00,14)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444150 m. North: 7322110 m.
Longitude: 13.7686820 Latitude: 66.0148180
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
10 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, mulig noe amfibolitt under overdekke
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 11
(Object Id: 20985 311,00,15)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444105 m. North: 7322110 m.
Longitude: 13.7676900 Latitude: 66.0148100
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
11 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 12
(Object Id: 20986 311,00,16)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444065 m. North: 7322099 m.
Longitude: 13.7668130 Latitude: 66.0147130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, mulig dolomittisk i en av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 13
(Object Id: 20987 311,00,17)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444019 m. North: 7322089 m.
Longitude: 13.7658250 Latitude: 66.0146150
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
13 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, ved saltstein for sau
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 14
(Object Id: 20988 311,00,18)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443949 m. North: 7322065 m.
Longitude: 13.7642930 Latitude: 66.0143790
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
14 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk, litt ovenfor sauesti
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 15
(Object Id: 20989 311,00,19)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443889 m. North: 7322019 m.
Longitude: 13.7629900 Latitude: 66.0139640
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
15 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk langs sauesti, avsluttet i vest mot <
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 16
(Object Id: 20990 311,00,20)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444575 m. North: 7322355 m.
Longitude: 13.7779440 Latitude: 66.0170900
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
16 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, litt gullig, noen pegmatittganger
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 17
(Object Id: 20991 311,00,21)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444620 m. North: 7322434 m.
Longitude: 13.7789020 Latitude: 66.0178150
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
17 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, skarp grense mellom kalk og do lo mitt i
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 18
(Object Id: 20992 311,00,22)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444779 m. North: 7322259 m.
Longitude: 13.7825030 Latitude: 66.0162730
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
19 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, prøver langs strøk. Pegmatittårer, en amfibolitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 2
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 19
(Object Id: 20993 311,00,23)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444609 m. North: 7322225 m.
Longitude: 13.7787710 Latitude: 66.0159300
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
21 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, forvitret
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 20
(Object Id: 20994 311,00,24)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444975 m. North: 7322245 m.
Longitude: 13.7868080 Latitude: 66.0161730
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
22 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: Kalk fra massiv tykk benk som går fram i
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 21
(Object Id: 20995 311,00,25)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445115 m. North: 7322250 m.
Longitude: 13.7898920 Latitude: 66.0162420
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
23 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 1 meter, er snitt av 1 prøver. Beskrivelse: Kalk, massiv og ren ved 5-10 m tykk pegmatitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 22
(Object Id: 20996 311,00,26)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444560 m. North: 7321999 m.
Longitude: 13.7777660 Latitude: 66.0139030
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Bra kalk, massiv, noen pegmatittganger
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 23
(Object Id: 20997 311,00,27)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444655 m. North: 7322004 m.
Longitude: 13.7798580 Latitude: 66.0139640
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
25 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 24
(Object Id: 20998 311,00,28)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444745 m. North: 7321955 m.
Longitude: 13.7818630 Latitude: 66.0135320
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
26 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 3 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 25
(Object Id: 20999 311,00,29)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444924 m. North: 7321874 m.
Longitude: 13.7858630 Latitude: 66.0128450
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
27 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 26
(Object Id: 21000 311,00,30)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445089 m. North: 7321820 m.
Longitude: 13.7895230 Latitude: 66.0123810
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
28 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Litt uren kalk, noe lys muskovitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 27
(Object Id: 21001 311,00,31)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445039 m. North: 7321835 m.
Longitude: 13.7884150 Latitude: 66.0125070
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
29 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk på rygg i terrenget
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 28
(Object Id: 21002 311,00,32)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444945 m. North: 7321785 m.
Longitude: 13.7863430 Latitude: 66.0120420
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
30 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 29
(Object Id: 21003 311,00,33)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444424 m. North: 7321900 m.
Longitude: 13.7748330 Latitude: 66.0129830
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
31 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 30
(Object Id: 21004 311,00,34)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444300 m. North: 7321985 m.
Longitude: 13.7720420 Latitude: 66.0137230
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
32 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Meget god kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 31
(Object Id: 21005 311,00,35)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444270 m. North: 7322830 m.
Longitude: 13.7710160 Latitude: 66.0212970
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
33 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk i depresjon i terrenget
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 32
(Object Id: 21006 311,00,36)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444210 m. North: 7322795 m.
Longitude: 13.7697080 Latitude: 66.0209730
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
34 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk over «jordbru», skifrig og litt uren
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 33
(Object Id: 21007 311,00,37)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444169 m. North: 7322790 m.
Longitude: 13.7688280 Latitude: 66.0209210
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
35 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt i sauesti
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 34
(Object Id: 21008 311,00,38)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444130 m. North: 7322789 m.
Longitude: 13.7679470 Latitude: 66.0209130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
36 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt i elvesving, observert noe tremolitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 35
(Object Id: 21009 311,00,39)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444005 m. North: 7322785 m.
Longitude: 13.7651930 Latitude: 66.0208470
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
37 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i blotning i bjerkeskog
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 36
(Object Id: 21010 311,00,40)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444485 m. North: 7322830 m.
Longitude: 13.7757560 Latitude: 66.0213350
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
38 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk like ved kaffeplass
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 37
(Object Id: 21011 311,00,41)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444210 m. North: 7322439 m.
Longitude: 13.7698620 Latitude: 66.0177880
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, sterkt foldet og silikatf0rende, pmver av
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 38
(Object Id: 21012 311,00,42)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444179 m. North: 7322445 m.
Longitude: 13.7691980 Latitude: 66.0178280
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
40 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, sterkt foldet og silikatf0rende, pmver av
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 39
(Object Id: 21013 311,00,43)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444170 m. North: 7322480 m.
Longitude: 13.7689630 Latitude: 66.0181400
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
41 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 40
(Object Id: 21014 311,00,44)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444155 m. North: 7322525 m.
Longitude: 13.7686130 Latitude: 66.0185410
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
42 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 41
(Object Id: 21015 311,00,45)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444129 m. North: 7322624 m.
Longitude: 13.7680180 Latitude: 66.0194330
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
43 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 42
(Object Id: 21016 311,00,46)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444024 m. North: 7322500 m.
Longitude: 13.7657570 Latitude: 66.0182940
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
44 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 43
(Object Id: 21017 311,00,47)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444064 m. North: 7322475 m.
Longitude: 13.7666500 Latitude: 66.0180770
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
45 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt uren og sterkt foldet
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 44
(Object Id: 21018 311,00,48)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445175 m. North: 7321460 m.
Longitude: 13.7915500 Latitude: 66.0091670
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
46 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt uren og sterkt foldet
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 45
(Object Id: 21019 311,00,49)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445225 m. North: 7321500 m.
Longitude: 13.7926350 Latitude: 66.0095340
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
47 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk under kraft-linjene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 46
(Object Id: 21020 311,00,50)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444349 m. North: 7320650 m.
Longitude: 13.7737190 Latitude: 66.0017580
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
48 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk under kraft-linjene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 47
(Object Id: 21021 311,00,51)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444324 m. North: 7320045 m.
Longitude: 13.7734290 Latitude: 65.9963270
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
49 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk, profillangs haug, tynne pegmatitter
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 48
(Object Id: 21022 311,00,52)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443850 m. North: 7321954 m.
Longitude: 13.7621380 Latitude: 66.0133740
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
50 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: God kalk, profillangs haug, tynne pegmatitter
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 49
(Object Id: 21023 311,00,53)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443819 m. North: 7321949 m.
Longitude: 13.7614780 Latitude: 66.0133240
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
51 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk, helt i heng av kalkfelt opp mot dolomitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 50
(Object Id: 21024 311,00,54)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443725 m. North: 7321980 m.
Longitude: 13.7593720 Latitude: 66.0135770
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
52 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 51
(Object Id: 21025 311,00,55)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
County: (Unavailable)

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
53 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk opp mot dolomittgrense
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 52
(Object Id: 21026 311,00,56)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444070 m. North: 7322784 m.
Longitude: 13.7666260 Latitude: 66.0208580
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
54 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i ligg av foldesjenkel i 0st over
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 53
(Object Id: 21027 311,00,57)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444424 m. North: 7322840 m.
Longitude: 13.7744280 Latitude: 66.0214140
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
55 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i fortsettelse av 052
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr20_10
(Object Id: 22267 311,00,58)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444262 m. North: 7321993 m.
Longitude: 13.7712010 Latitude: 66.0137880
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR20_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 2.13% og et MgO innhold på 1.55%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr21_10
(Object Id: 22268 311,00,59)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444369 m. North: 7322587 m.
Longitude: 13.7733250 Latitude: 66.0191350
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR21_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en dolomitt som er ganske uren med et SiO2 innhold på 4.45% og et MgO innhold på 20.4%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr22_10
(Object Id: 22269 311,00,60)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444326 m. North: 7322118 m.
Longitude: 13.7725790 Latitude: 66.0149290
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR22_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 9.16% og et MgO innhold på 1.06%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg17_10
(Object Id: 22270 311,00,61)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444216 m. North: 7321967 m.
Longitude: 13.7702200 Latitude: 66.0135470
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg17_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.57% og et MgO innhold på 2.79%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg8_10
(Object Id: 22271 311,00,62)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444170 m. North: 7322055 m.
Longitude: 13.7691470 Latitude: 66.0143280
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg18_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.9% og et MgO innhold på 0.918%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg19_10
(Object Id: 22272 311,00,63)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444152 m. North: 7322166 m.
Longitude: 13.7687230 Latitude: 66.0153210
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg19_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.23% og et MgO innhold på 1.05%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg20_10
(Object Id: 22273 311,00,64)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444734 m. North: 7323685 m.
Longitude: 13.7809000 Latitude: 66.0290560
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg20_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en dolomitt som er ganske uren med et SiO2 innhold på 6.56% og et MgO innhold på 11.1%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg21_10
(Object Id: 22274 311,00,65)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 446230 m. North: 7320708 m.
Longitude: 13.8151330 Latitude: 66.0026020
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg21_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 5.06% og et MgO innhold på 0.731%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 311 Fagervollan

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL32 Hand specimen 47.43% 1.52% 6.95% 80.88% 12.17%
IL33 Hand specimen 46.73% 1.26% 5.76% 80.27% 13.97%
IL34 Hand specimen 45.89% 5.14% 23.51% 69.14% 7.35%
IL35 Hand specimen 45.19% 4.43% 20.26% 69.66% 10.08%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
AMR20_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
AMR21_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
AMR22_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
hg17_10 Bedrock -2 5 -4 0 -2 -4
hg18_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
hg19_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
hg20_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 5
hg21_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
IL32 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 18
IL33 Hand specimen -2 3 -3 -4 -2 -10.0 18
IL34 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 13
IL35 Hand specimen -2 1 -3 -4 -2 12.0 16
10 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
11 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
12 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
13 Bedrock -2 -4 -4 1 3 4
14 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
15 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
16 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
17 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
19 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
21 Bedrock -2 8 -4 1 3 -4
22 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
23 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
24 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
25 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4
26 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
27 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4
28 Bedrock -2 -4 -4 0 3 6
29 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
30 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
31 Bedrock -2 -4 -4 0 3 5
32 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4
33 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
34 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
35 Bedrock -2 9 -4 1 4 -4
36 Bedrock -2 7 -4 1 4 -4
37 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
38 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
39 Bedrock -2 5 -4 0 3 -4
40 Bedrock -2 6 -4 0 3 -4
41 Bedrock -2 5 -4 0 2 -4
42 Bedrock -2 5 -4 0 3 -4
43 Bedrock -2 4 -4 1 3 -4
44 Bedrock -2 5 -4 1 2 -4
45 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4
46 Bedrock -2 4 -4 0 2 -4
47 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
48 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4
49 Bedrock -2 -4 -4 1 2 5
5 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
50 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
51 Bedrock -2 -4 -4 1 3 4
52 Bedrock -2 8 -4 1 3 -4
53 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4
54 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4
55 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4
6 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4
7 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4
8 Bedrock -2 -4 -4 0 3 4
9 Bedrock -2 -4 -4 0 3 6
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
AMR20_10 .0 3 -2.00
AMR21_10 .0 3 -2.00
AMR22_10 .0 -2 -2.00
hg17_10 .0 9 -2.00
hg18_10 .0 9 -2.00
hg19_10 .0 8 -2.00
hg20_10 .0 5 2.00
hg21_10 .0 4 -2.00
IL32 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 9 3.50 -1.00 -1.00
IL33 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL34 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 6 3.20 -1.00 -1.00
IL35 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.50 -1.00 -1.00
10 -.2 5 2.10
11 -.2 3 2.40
12 -.2 3 -2.00
13 -.2 10 -2.00
14 -.2 13 -2.00
15 -.2 12 -2.00
16 -.2 8 2.00
17 -.2 6 -2.00
19 -.2 4 2.80
21 -.2 -2 -2.00
22 -.2 2 -2.00
23 -.2 6 2.40
24 .2 3 3.20
25 -.2 8 3.50
26 -.2 6 -2.00
27 -.2 6 2.10
28 -.2 4 2.40
29 -.2 13 -2.00
30 -.2 4 -2.00
31 -.2 7 -2.00
32 -.2 10 -2.00
33 -.2 5 -2.00
34 -.2 3 -2.00
35 -.2 2 -2.00
36 -.2 2 -2.00
37 -.2 9 -2.00
38 -.2 21 -2.00
39 -.2 -2 -2.00
40 -.2 -2 -2.00
41 -.2 -2 -2.00
42 -.2 -2 -2.00
43 -.2 -2 -2.00
44 -.2 -2 -2.00
45 -.2 -2 -2.00
46 -.2 -2 -2.00
47 -.2 2 -2.00
48 -.2 2 -2.00
49 -.2 -2 -2.00
5 -.2 10 2.10
50 -.2 3 2.10
51 -.2 2 2.40
52 -.2 -2 -2.00
53 -.2 2 2.40
54 -.2 12 -2.00
55 -.2 9 -2.00
6 -.2 21 -2.00
7 -.2 8 -2.00
8 -.2 7 -2.00
9 -.2 5 2.20
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Rb* Sr*
AMR20_10 8 0 41 .07 1030.0
AMR21_10 9 0 22 .02 1410.0
AMR22_10 3 1 12 .01 60.0
hg17_10 9 1 163 .23 887.0
hg18_10 8 0 -10 .02 976.0
hg19_10 8 0 17 .01 1590.0
hg20_10 8 0 -10 .01 2190.0
hg21_10 8 0 57 .05 1600.0
IL32 -5 -4 -4.00 3.40 -5 6.2 1270.0
IL33 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.6 677.0
IL34 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.7 706.0
IL35 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 4.4 914.0
10 6 1 21 .02 1180.0
11 6 0 30 .12 1500.0
12 6 0 34 .05 1520.0
13 7 1 -10 .02 1180.0
14 6 1 -10 .00 1310.0
15 6 1 -10 .01 891.0
16 6 1 -10 .01 1040.0
17 6 1 -10 .05 988.0
19 6 -0 19 .04 1360.0
21 0 2 14 .11 88.7
22 6 -0 25 .09 1350.0
23 6 -0 15 .05 1590.0
24 13 1 25 .04 1220.0
25 9 -0 -10 .00 1170.0
26 7 1 -10 .01 1150.0
27 7 -0 14 .06 1300.0
28 6 1 68 .10 1620.0
29 6 1 -10 .02 957.0
30 7 -0 11 .02 1210.0
31 6 -0 -10 .02 1520.0
32 6 1 -10 .02 1010.0
33 7 -0 16 .02 1310.0
34 6 -0 19 .05 1170.0
35 0 2 35 .29 116.0
36 0 2 25 .22 154.0
37 6 1 -10 .01 966.0
38 6 -0 -10 .01 1180.0
39 0 2 -10 .01 63.7
40 0 2 -10 .01 48.8
41 0 2 -10 .01 52.3
42 0 2 10 .01 52.5
43 0 2 -10 .01 48.6
44 0 2 37 .01 51.9
45 0 2 -10 .01 60.8
46 0 2 -10 .01 62.8
47 6 -0 13 .05 1420.0
48 6 -0 16 .05 1460.0
49 6 -0 17 .10 1200.0
5 6 1 10 .02 811.0
50 6 -0 71 .20 1760.0
51 6 -0 13 .05 1610.0
52 0 2 23 .19 92.5
53 6 -0 -10 .03 1350.0
54 6 1 20 .04 747.0
55 6 1 17 .04 996.0
6 6 1 -10 .01 1320.0
7 6 1 -10 .04 915.0
8 6 1 -10 .02 1040.0
9 6 1 40 .04 1600.0
------------------
Sample No. Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm*
AMR20_10 2.0 -4 2.00 8.00
AMR21_10 1.0 -4 1.00 7.00
AMR22_10 0.0 -4 0.00 4.00
hg17_10 3.0 -4 4.00 14.00
hg18_10 0.0 -4 1.00 6.00
hg19_10 1.0 -4 2.00 6.00
hg20_10 0.0 -4 1.00 5.00
hg21_10 2.0 -4 1.00 6.00
IL32 -1.0 1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL33 -1.0 -1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL34 -1.0 -1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL35 -1.0 -1 -1.00 -4.00 17.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
10 0.8 -4 1.37 8.00
11 1.5 -4 1.58 8.20
12 2.1 -4 2.08 9.90
13 0.4 -4 0.96 7.70
14 0.2 -4 0.80 5.90
15 0.4 -4 1.26 7.40
16 0.5 -4 1.15 8.30
17 0.7 -4 1.43 8.60
19 1.0 -4 1.69 8.70
21 1.4 -4 1.38 7.00
22 1.2 -4 1.44 8.60
23 0.8 -4 1.64 9.70
24 1.1 -4 0.72 12.90
25 0.3 -4 0.76 9.10
26 0.1 -4 0.86 8.50
27 1.0 -4 1.37 9.20
28 2.5 -4 2.96 12.10
29 0.4 -4 0.62 7.60
30 0.6 -4 1.37 8.50
31 0.3 -4 0.90 7.20
32 0.4 -4 1.10 8.80
33 0.6 -4 1.20 8.80
34 1.1 -4 2.09 9.30
35 1.4 -4 1.89 8.70
36 1.2 -4 1.54 7.90
37 0.6 -4 1.11 8.50
38 0.5 -4 0.96 7.70
39 0.2 -4 0.42 5.00
40 0.3 -4 0.28 4.90
41 0.2 -4 0.26 4.40
42 0.5 -4 0.33 5.20
43 0.4 -4 0.40 4.80
44 0.3 -4 -0.20 4.80
45 0.2 -4 -0.20 4.90
46 0.2 -4 0.29 4.20
47 1.0 -4 1.41 9.90
48 0.8 -4 1.39 8.70
49 0.8 -4 1.19 10.00
5 0.4 -4 1.02 6.70
50 3.7 -4 3.80 13.20
51 0.5 -4 0.82 7.50
52 1.4 -4 1.83 8.20
53 0.6 -4 0.99 8.90
54 0.5 -4 1.00 9.00
55 0.6 -4 1.21 7.50
6 0.3 -4 0.93 7.00
7 0.5 -4 1.25 7.60
8 0.4 -4 0.88 7.80
9 1.3 -4 2.32 10.50
------------------
Sample No. Yb* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si* P*
AMR20_10 -20 -1 0 -400 6240 57 -500 279
AMR21_10 -20 -1 0 -400 7830 -40 -500 228
AMR22_10 -20 -1 0 -400 ###### -40 -500 90
hg17_10 -20 -1 0 -400 4770 287 -500 104
hg18_10 -20 -1 0 -400 15600 -40 -500 173
hg19_10 -20 -1 0 -400 4970 -40 -500 552
hg20_10 -20 -1 0 -400 5310 -40 -500 143
hg21_10 -20 -1 0 -400 2390 67 -500 324
IL32 -5.00
IL33 5.60
IL34 -5.00
IL35 -5.00
10 1 1 -0 -400 5500 -40 -500 169
11 1 1 -0 -400 3080 124 -500 308
12 1 -1 -0 -400 2450 53 -500 296
13 1 -1 -0 -400 14100 -40 -500 138
14 1 -1 -0 -400 12900 -40 -500 149
15 0 -1 -0 -400 17700 -40 -500 93
16 0 -1 -0 -400 14800 -40 -500 170
17 0 -1 -0 -400 19400 47 -500 199
19 1 -1 -0 -400 4630 -40 -500 188
21 0 1 -0 -400 ###### 61 -500 285
22 1 1 -0 -400 2460 80 -500 249
23 0 1 -0 -400 5320 -40 -500 289
24 12 -1 -0 -400 25000 -40 -500 217
25 77 2 -0 -400 9470 -40 -500 192
26 19 -1 -0 -400 16700 -40 -500 179
27 7 -1 -0 -400 8630 -40 -500 1010
28 3 1 -0 -400 10900 76 -500 443
29 1 1 -0 -400 17700 -40 -500 145
30 0 -1 -0 -400 5790 -40 -500 138
31 0 -1 -0 -400 14100 -40 -500 159
32 0 -1 -0 -400 19300 -40 -500 158
33 0 -1 -0 -400 11100 -40 -500 177
34 0 -1 -0 -400 5360 -40 -500 253
35 0 2 -0 -400 ###### 121 -500 295
36 0 1 -0 -400 ###### 100 -500 262
37 0 1 -0 -400 21400 -40 -500 172
38 0 -1 -0 -400 14000 -40 -500 69
39 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 135
40 0 -1 -0 -400 85500 -40 -500 146
41 0 1 -0 -400 88600 -40 -500 106
42 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 224
43 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 126
44 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 88
45 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 72
46 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 67
47 0 -1 -0 -400 3570 -40 -500 186
48 0 -1 -0 -400 4270 -40 -500 210
49 0 -1 -0 -400 8780 -40 -500 199
5 1 -1 -0 -400 12500 -40 -500 109
50 0 -1 -0 -400 5880 48 -500 382
51 0 -1 -0 -400 2530 -40 -500 264
52 0 2 -0 -400 ###### 97 -500 248
53 0 1 -0 -400 6870 -40 -500 154
54 0 1 -0 -400 24000 -40 -500 101
55 0 -1 -0 -400 17100 -40 -500 198
6 1 1 -0 -400 5160 -40 -500 175
7 1 -1 -0 -400 14200 -40 -500 180
8 1 -1 -0 -400 20000 -40 -500 110
9 1 1 -0 -400 9900 42 -500 361
------------------
Sample No. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Hg* Tl*
AMR20_10 212 ###### 1.00 5
AMR21_10 -200 ###### 0.00 5
AMR22_10 -200 ###### 0.00 3
hg17_10 281 ###### 1.00 18
hg18_10 -200 ###### 0.00 4
hg19_10 -200 ###### 0.00 5
hg20_10 -200 ###### 0.00 4
hg21_10 -200 ###### 1.00 6
IL32 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL33 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL34 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL35 -15.00 -10.00 -5.00 -4 6
10 -200 ###### -0.20 5
11 -200 ###### 0.46 9
12 -200 ###### 0.48 6
13 -200 ###### -0.20 6
14 -200 ###### -0.20 5
15 -200 ###### -0.20 6
16 -200 ###### -0.20 5
17 -200 ###### -0.20 6
19 -200 ###### 0.23 6
21 -200 ###### 0.31 5
22 -200 ###### 0.25 7
23 -200 ###### 0.23 6
24 -200 ###### -0.20 6
25 -200 ###### -0.20 6
26 -200 ###### -0.20 6
27 -200 ###### -0.20 13
28 -200 ###### 0.82 7
29 -200 ###### -0.20 4
30 -200 ###### -0.20 5
31 -200 ###### -0.20 5
32 -200 ###### -0.20 5
33 -200 ###### -0.20 6
34 -200 ###### 0.34 6
35 317 ###### 0.55 7
36 203 ###### 0.33 6
37 -200 ###### -0.20 5
38 -200 ###### -0.20 5
39 -200 ###### -0.20 4
40 -200 ###### -0.20 3
41 -200 ###### -0.20 3
42 -200 ###### -0.20 4
43 -200 ###### -0.20 4
44 -200 ###### -0.20 4
45 -200 ###### -0.20 4
46 -200 ###### -0.20 4
47 -200 ###### -0.20 6
48 -200 ###### -0.20 5
49 -200 ###### -0.20 6
5 -200 ###### -0.20 5
50 -200 ###### 1.16 7
51 -200 ###### -0.20 5
52 -200 ###### 0.28 9
53 -200 ###### -0.20 6
54 -200 ###### -0.20 6
55 -200 ###### -0.20 6
6 -200 ###### -0.20 5
7 -200 ###### -0.20 5
8 -200 ###### -0.20 5
9 -200 ###### 0.26 6

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR20_10 Bedrock 2.13 0.40 0.04 0.22 -0.01 1.55 52.80
AMR21_10 Bedrock 4.45 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 20.40 30.30
AMR22_10 Bedrock 9.16 2.12 0.24 1.09 0.02 1.06 47.50
hg17_10 Bedrock 1.57 0.05 -0.01 0.02 -0.01 2.79 50.40
hg18_10 Bedrock 1.90 0.44 0.03 0.20 -0.01 0.92 52.50
hg19_10 Bedrock 1.23 0.06 -0.01 0.08 -0.01 1.05 53.30
hg20_10 Bedrock 6.56 1.52 0.10 0.70 0.02 11.10 39.30
hg21_10 Bedrock 5.06 1.24 0.09 0.59 -0.01 0.73 50.30
IL32 Hand specimen 0.27 0.04 0.00 1.83 52.87
IL33 Hand specimen 3.78 0.04 0.01 1.60 52.72
IL34 Hand specimen 1.58 0.03 0.00 6.07 48.93
IL35 Hand specimen 0.32 0.03 0.00 5.01 50.00
1 Bedrock 1.86 0.01 0.01 0.07 0.00 2.39 51.59
10 Bedrock 0.14 0.01 0.01 0.01 0.00 2.25 52.42
11 Bedrock 3.27 0.01 0.01 0.03 0.00 3.34 50.49
12 Bedrock 1.42 0.01 0.01 0.04 0.00 2.70 51.89
13 Bedrock 0.73 0.01 0.02 0.07 0.00 3.58 51.12
14 Bedrock 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00 2.27 52.60
15 Bedrock 0.73 0.13 0.03 0.17 0.00 0.80 53.44
16 Bedrock 2.08 0.33 0.05 0.27 0.01 0.37 52.76
17 Bedrock 1.18 0.36 0.02 0.19 0.00 21.47 31.08
19 Bedrock 1.41 0.32 0.03 0.21 0.01 0.37 53.44
19 Bedrock 0.90 0.25 0.02 0.23 0.00 21.28 31.52
2 Bedrock 0.96 0.01 0.01 0.05 0.00 1.05 53.39
21 Bedrock 0.91 0.24 0.03 0.20 0.00 0.90 54.28
22 Bedrock 0.63 0.07 0.02 0.12 0.01 3.88 50.92
23 Bedrock 0.33 0.01 0.01 0.03 0.00 1.44 53.44
24 Bedrock 0.06 0.01 0.01 0.01 0.00 2.89 52.01
25 Bedrock 0.55 0.09 0.03 0.14 0.00 1.56 52.62
26 Bedrock 6.09 0.91 0.07 0.42 0.01 2.27 48.40
27 Bedrock 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 3.11 52.53
28 Bedrock 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.96 54.26
29 Bedrock 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 2.51 52.63
3 Bedrock 0.83 0.01 0.01 0.06 0.00 2.81 52.26
30 Bedrock 0.07 0.01 0.01 0.04 0.00 3.39 51.84
31 Bedrock 0.08 0.01 0.03 0.08 0.00 1.92 53.07
32 Bedrock 1.67 0.37 0.05 0.28 0.00 0.92 52.75
33 Bedrock 5.03 0.84 0.06 0.43 0.00 19.39 30.46
34 Bedrock 3.28 0.58 0.04 0.34 0.00 19.13 31.64
35 Bedrock 0.39 0.01 0.02 0.06 0.00 3.88 51.25
36 Bedrock 0.24 0.01 0.01 0.04 0.00 2.52 52.10
37 Bedrock 2.97 0.02 0.00 0.03 0.00 22.47 29.86
38 Bedrock 25.24 0.03 0.00 0.04 0.00 18.90 25.09
39 Bedrock 17.01 0.02 0.00 0.01 0.00 21.05 27.53
4 Bedrock 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 3.68 51.58
40 Bedrock 2.54 0.01 0.00 0.02 0.00 22.57 29.77
41 Bedrock 2.87 0.01 0.00 0.02 0.00 22.77 29.95
42 Bedrock 0.45 0.02 0.00 0.02 0.00 23.14 30.50
43 Bedrock 0.79 0.01 0.00 0.02 0.00 23.09 30.43
45 Bedrock 1.76 0.16 0.03 0.13 0.00 0.56 53.12
46 Bedrock 0.95 0.10 0.03 0.15 0.00 0.67 53.23
47 Bedrock 0.48 0.01 0.03 0.14 0.00 1.53 52.94
48 Bedrock 5.28 0.86 0.10 0.62 0.01 1.09 49.84
49 Bedrock 0.28 0.01 0.01 0.06 0.00 0.36 54.10
5 Bedrock 1.83 0.42 0.04 0.22 0.01 1.98 51.62
50 Bedrock 2.73 0.50 0.03 0.24 0.00 20.27 30.85
51 Bedrock 0.44 0.01 0.02 0.10 0.00 1.24 53.40
52 Bedrock 1.63 0.01 0.01 0.05 0.00 4.88 50.03
53 Bedrock 0.68 0.01 0.02 0.09 0.00 3.11 51.54
6 Bedrock 0.90 0.08 0.03 0.11 0.01 1.03 53.52
7 Bedrock 1.76 0.38 0.07 0.34 0.01 0.56 52.94
8 Bedrock 3.74 0.55 0.06 0.28 0.01 0.45 52.71
9 Bedrock 0.26 0.01 0.01 0.04 0.00 2.58 52.16
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR20_10 -0.10 0.14 0.05 41.80 99.00
AMR21_10 -0.10 -0.01 0.02 43.90 99.00
AMR22_10 -0.10 0.54 0.02 37.70 99.00
hg17_10 -0.10 0.02 0.03 42.60 97.00
hg18_10 -0.10 0.12 0.12 42.20 98.00
hg19_10 -0.10 0.02 0.03 42.70 98.00
hg20_10 0.19 0.45 0.04 39.90 100.00
hg21_10 0.25 0.23 0.06 39.70 98.00
IL32 -0.10 0.01 0.03 55.00
IL33 -0.10 0.02 0.02 58.00
IL34 -0.10 0.02 0.02 57.00
IL35 -0.10 0.00 0.03 55.00
1 0.10 0.01 0.09 56.00
10 0.10 0.00 0.12 55.00
11 0.10 0.03 0.08 57.00
12 0.10 0.03 0.12 56.00
13 0.10 0.05 0.12 56.00
14 0.10 0.02 0.11 55.00
15 0.10 0.07 0.13 56.00
16 0.10 0.12 0.18 56.00
17 0.10 0.08 0.14 55.00
19 0.10 0.11 0.15 56.00
19 0.10 0.04 0.11 54.00
2 0.10 0.02 0.12 56.00
21 0.10 0.13 0.18 57.00
22 0.10 0.07 0.10 56.00
23 0.10 0.01 0.14 56.00
24 0.10 0.00 0.10 55.00
25 0.10 0.06 0.39 56.00
26 0.10 0.31 0.16 59.00
27 0.10 0.00 0.12 56.00
28 0.10 0.01 0.13 56.00
29 0.10 0.01 0.12 55.00
3 0.10 0.05 0.12 56.00
30 0.10 0.00 0.10 56.00
31 0.10 0.04 0.13 55.00
32 0.10 0.15 0.15 56.00
33 0.10 0.25 0.12 57.00
34 0.10 0.19 0.13 55.00
35 0.10 0.05 0.10 56.00
36 0.10 0.04 0.08 55.00
37 0.10 0.00 0.06 56.00
38 0.10 0.00 0.01 69.00
39 0.10 0.00 0.01 66.00
4 0.10 0.01 0.10 56.00
40 0.10 0.00 0.08 55.00
41 0.10 0.00 0.05 56.00
42 0.10 0.00 0.03 54.00
43 0.10 0.00 0.04 54.00
45 0.10 0.10 0.13 56.00
46 0.10 0.09 0.14 55.00
47 0.10 0.05 0.14 55.00
48 0.10 0.29 0.16 58.00
49 0.10 0.02 0.17 55.00
5 0.10 0.20 0.17 57.00
50 0.10 0.13 0.13 55.00
51 0.10 0.05 0.13 55.00
52 0.10 0.02 0.09 57.00
53 0.10 0.05 0.11 56.00
6 0.10 0.05 0.13 56.00
7 0.10 0.12 0.16 56.00
8 0.10 0.16 0.16 58.00
9 0.10 0.02 0.09 55.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway