English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1832 - 311 Fagervollan
(Objekt Id: 12420)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444200 m. Nord: 7321900 m.
Lengdegrad: 13.7698750 Breddegrad: 66.0129430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I. L.: Forekomsten kartlagt av I.L. sommeren 1999 og er rapportert til SSF i NGU rapport 99.093. Forekomsten ligger ca. 4 km sør vest for Korgen i retning Korgfjellet Forekomsten holder ren og god kalk over et meget stort utgående. Det dreier seg om kvadrat kilkometer. Kvaliteten er god og dokumentert med en rekke systematisk innsamlede prøver. Det opptrer også mye dolomitt i området som er hvit og ren, men ofte forurenset med et årenett av hydrotermal kvarts. Denne må undersøkes videre. Det foreligger tilstrekkelig materiale til registrering i databasen. Forekomsten ble undersøkt og prøvetatt på nytt i 2006 av NGU desverre har ikke denne eller tidligere informasjon blitt langt inn i databasen, eller blitt organisert slik at andre kan legge informasjonen inn. Litteratur: NGU rapport 99.093.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Navn på prøvepunkt: IL32
(Objekt Id: 18283 311,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444040 m. Nord: 7321905 m.
Lengdegrad: 13.7663680 Breddegrad: 66.0129600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL32 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL33
(Objekt Id: 18284 311,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444134 m. Nord: 7321898 m.
Lengdegrad: 13.7684210 Breddegrad: 66.0129220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL33 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL34
(Objekt Id: 18285 311,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444218 m. Nord: 7321955 m.
Lengdegrad: 13.7702690 Breddegrad: 66.0134480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL34 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL35
(Objekt Id: 18286 311,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444287 m. Nord: 7321878 m.
Lengdegrad: 13.7718020 Breddegrad: 66.0127610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve samlet inn av I. Lindahl i 2006 Yterligere informasjon og oppdatering må gjøres av I. Lindahl.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL35 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 1
(Objekt Id: 20969 311,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Kalk, 0.5 m pegmatitt i profilet
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 2
(Objekt Id: 20970 311,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444225 m. Nord: 7322150 m.
Lengdegrad: 13.7703180 Breddegrad: 66.0151900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
2 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, 20 cm pegmatitt observert
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 3
(Objekt Id: 20971 311,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444254 m. Nord: 7322174 m.
Lengdegrad: 13.7709680 Breddegrad: 66.0154190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
3 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i knaus homogen
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 4
(Objekt Id: 20972 311,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444284 m. Nord: 7322199 m.
Lengdegrad: 13.7716180 Breddegrad: 66.0156480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
4 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: God kalk
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 5
(Objekt Id: 20973 311,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444365 m. Nord: 7322210 m.
Lengdegrad: 13.7733780 Breddegrad: 66.0157530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
5 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, tynne pegmatittårer, noe uren kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 6
(Objekt Id: 20974 311,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444414 m. Nord: 7322220 m.
Lengdegrad: 13.7744750 Breddegrad: 66.0158510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
6 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Noe skifrig kalk, noe glimmer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 7
(Objekt Id: 20975 311,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444435 m. Nord: 7322189 m.
Lengdegrad: 13.7749290 Breddegrad: 66.0155850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
7 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 8
(Objekt Id: 20976 311,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444460 m. Nord: 7322185 m.
Lengdegrad: 13.7754830 Breddegrad: 66.0155450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
8 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 9
(Objekt Id: 20977 311,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444170 m. Nord: 7322109 m.
Lengdegrad: 13.7691230 Breddegrad: 66.0148210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Bra kalk rundt midterste mast av tre el.-linjer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 10
(Objekt Id: 20978 311,00,14)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444150 m. Nord: 7322110 m.
Lengdegrad: 13.7686820 Breddegrad: 66.0148180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
10 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, mulig noe amfibolitt under overdekke
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 11
(Objekt Id: 20985 311,00,15)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444105 m. Nord: 7322110 m.
Lengdegrad: 13.7676900 Breddegrad: 66.0148100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
11 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 12
(Objekt Id: 20986 311,00,16)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444065 m. Nord: 7322099 m.
Lengdegrad: 13.7668130 Breddegrad: 66.0147130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, mulig dolomittisk i en av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 13
(Objekt Id: 20987 311,00,17)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444019 m. Nord: 7322089 m.
Lengdegrad: 13.7658250 Breddegrad: 66.0146150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
13 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, ved saltstein for sau
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 14
(Objekt Id: 20988 311,00,18)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443949 m. Nord: 7322065 m.
Lengdegrad: 13.7642930 Breddegrad: 66.0143790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
14 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk, litt ovenfor sauesti
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 15
(Objekt Id: 20989 311,00,19)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443889 m. Nord: 7322019 m.
Lengdegrad: 13.7629900 Breddegrad: 66.0139640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
15 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk langs sauesti, avsluttet i vest mot <
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 16
(Objekt Id: 20990 311,00,20)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444575 m. Nord: 7322355 m.
Lengdegrad: 13.7779440 Breddegrad: 66.0170900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
16 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Kalk, litt gullig, noen pegmatittganger
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 17
(Objekt Id: 20991 311,00,21)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444620 m. Nord: 7322434 m.
Lengdegrad: 13.7789020 Breddegrad: 66.0178150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
17 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, skarp grense mellom kalk og do lo mitt i
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 18
(Objekt Id: 20992 311,00,22)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444779 m. Nord: 7322259 m.
Lengdegrad: 13.7825030 Breddegrad: 66.0162730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, prøver langs strøk. Pegmatittårer, en amfibolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 19
(Objekt Id: 20993 311,00,23)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444609 m. Nord: 7322225 m.
Lengdegrad: 13.7787710 Breddegrad: 66.0159300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
21 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, forvitret
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 20
(Objekt Id: 20994 311,00,24)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444975 m. Nord: 7322245 m.
Lengdegrad: 13.7868080 Breddegrad: 66.0161730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
22 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: Kalk fra massiv tykk benk som går fram i
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 21
(Objekt Id: 20995 311,00,25)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445115 m. Nord: 7322250 m.
Lengdegrad: 13.7898920 Breddegrad: 66.0162420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
23 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 1 meter, er snitt av 1 prøver. Beskrivelse: Kalk, massiv og ren ved 5-10 m tykk pegmatitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 22
(Objekt Id: 20996 311,00,26)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444560 m. Nord: 7321999 m.
Lengdegrad: 13.7777660 Breddegrad: 66.0139030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Bra kalk, massiv, noen pegmatittganger
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 23
(Objekt Id: 20997 311,00,27)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444655 m. Nord: 7322004 m.
Lengdegrad: 13.7798580 Breddegrad: 66.0139640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
25 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 24
(Objekt Id: 20998 311,00,28)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444745 m. Nord: 7321955 m.
Lengdegrad: 13.7818630 Breddegrad: 66.0135320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
26 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 3 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 25
(Objekt Id: 20999 311,00,29)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444924 m. Nord: 7321874 m.
Lengdegrad: 13.7858630 Breddegrad: 66.0128450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
27 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 26
(Objekt Id: 21000 311,00,30)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445089 m. Nord: 7321820 m.
Lengdegrad: 13.7895230 Breddegrad: 66.0123810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
28 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Litt uren kalk, noe lys muskovitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 27
(Objekt Id: 21001 311,00,31)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445039 m. Nord: 7321835 m.
Lengdegrad: 13.7884150 Breddegrad: 66.0125070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
29 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk på rygg i terrenget
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 28
(Objekt Id: 21002 311,00,32)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444945 m. Nord: 7321785 m.
Lengdegrad: 13.7863430 Breddegrad: 66.0120420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
30 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 29
(Objekt Id: 21003 311,00,33)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444424 m. Nord: 7321900 m.
Lengdegrad: 13.7748330 Breddegrad: 66.0129830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
31 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 30
(Objekt Id: 21004 311,00,34)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444300 m. Nord: 7321985 m.
Lengdegrad: 13.7720420 Breddegrad: 66.0137230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
32 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Meget god kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 31
(Objekt Id: 21005 311,00,35)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444270 m. Nord: 7322830 m.
Lengdegrad: 13.7710160 Breddegrad: 66.0212970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
33 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk i depresjon i terrenget
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 32
(Objekt Id: 21006 311,00,36)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444210 m. Nord: 7322795 m.
Lengdegrad: 13.7697080 Breddegrad: 66.0209730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
34 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Kalk over «jordbru», skifrig og litt uren
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 33
(Objekt Id: 21007 311,00,37)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444169 m. Nord: 7322790 m.
Lengdegrad: 13.7688280 Breddegrad: 66.0209210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
35 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt i sauesti
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 34
(Objekt Id: 21008 311,00,38)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444130 m. Nord: 7322789 m.
Lengdegrad: 13.7679470 Breddegrad: 66.0209130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
36 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt i elvesving, observert noe tremolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 35
(Objekt Id: 21009 311,00,39)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444005 m. Nord: 7322785 m.
Lengdegrad: 13.7651930 Breddegrad: 66.0208470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
37 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i blotning i bjerkeskog
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 36
(Objekt Id: 21010 311,00,40)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444485 m. Nord: 7322830 m.
Lengdegrad: 13.7757560 Breddegrad: 66.0213350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
38 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 10 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk like ved kaffeplass
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 37
(Objekt Id: 21011 311,00,41)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444210 m. Nord: 7322439 m.
Lengdegrad: 13.7698620 Breddegrad: 66.0177880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, sterkt foldet og silikatf0rende, pmver av
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 38
(Objekt Id: 21012 311,00,42)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444179 m. Nord: 7322445 m.
Lengdegrad: 13.7691980 Breddegrad: 66.0178280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
40 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, sterkt foldet og silikatf0rende, pmver av
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 39
(Objekt Id: 21013 311,00,43)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444170 m. Nord: 7322480 m.
Lengdegrad: 13.7689630 Breddegrad: 66.0181400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
41 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 6 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 40
(Objekt Id: 21014 311,00,44)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444155 m. Nord: 7322525 m.
Lengdegrad: 13.7686130 Breddegrad: 66.0185410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
42 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 41
(Objekt Id: 21015 311,00,45)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444129 m. Nord: 7322624 m.
Lengdegrad: 13.7680180 Breddegrad: 66.0194330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
43 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 42
(Objekt Id: 21016 311,00,46)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444024 m. Nord: 7322500 m.
Lengdegrad: 13.7657570 Breddegrad: 66.0182940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
44 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt, uren, opptil 2 cm store termolittkrystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 43
(Objekt Id: 21017 311,00,47)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444064 m. Nord: 7322475 m.
Lengdegrad: 13.7666500 Breddegrad: 66.0180770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
45 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: Dolomitt uren og sterkt foldet
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 44
(Objekt Id: 21018 311,00,48)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445175 m. Nord: 7321460 m.
Lengdegrad: 13.7915500 Breddegrad: 66.0091670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
46 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt uren og sterkt foldet
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 45
(Objekt Id: 21019 311,00,49)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445225 m. Nord: 7321500 m.
Lengdegrad: 13.7926350 Breddegrad: 66.0095340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
47 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk under kraft-linjene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 46
(Objekt Id: 21020 311,00,50)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444349 m. Nord: 7320650 m.
Lengdegrad: 13.7737190 Breddegrad: 66.0017580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
48 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 25 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk under kraft-linjene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 47
(Objekt Id: 21021 311,00,51)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444324 m. Nord: 7320045 m.
Lengdegrad: 13.7734290 Breddegrad: 65.9963270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
49 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 20 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk, profillangs haug, tynne pegmatitter
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 48
(Objekt Id: 21022 311,00,52)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443850 m. Nord: 7321954 m.
Lengdegrad: 13.7621380 Breddegrad: 66.0133740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
50 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 3 prøver. Beskrivelse: God kalk, profillangs haug, tynne pegmatitter
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 49
(Objekt Id: 21023 311,00,53)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443819 m. Nord: 7321949 m.
Lengdegrad: 13.7614780 Breddegrad: 66.0133240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
51 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 15 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk, helt i heng av kalkfelt opp mot dolomitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 50
(Objekt Id: 21024 311,00,54)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443725 m. Nord: 7321980 m.
Lengdegrad: 13.7593720 Breddegrad: 66.0135770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
52 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: Dolomitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 51
(Objekt Id: 21025 311,00,55)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
53 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 50 meter, er snitt av 4 prøver. Beskrivelse: God kalk opp mot dolomittgrense
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 52
(Objekt Id: 21026 311,00,56)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444070 m. Nord: 7322784 m.
Lengdegrad: 13.7666260 Breddegrad: 66.0208580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
54 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 30 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i ligg av foldesjenkel i 0st over
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 53
(Objekt Id: 21027 311,00,57)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444424 m. Nord: 7322840 m.
Lengdegrad: 13.7744280 Breddegrad: 66.0214140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
55 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I . Lindahl, profil lengde 40 meter, er snitt av 5 prøver. Beskrivelse: God kalk i fortsettelse av 052
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr20_10
(Objekt Id: 22267 311,00,58)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444262 m. Nord: 7321993 m.
Lengdegrad: 13.7712010 Breddegrad: 66.0137880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR20_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 2.13% og et MgO innhold på 1.55%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr21_10
(Objekt Id: 22268 311,00,59)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444369 m. Nord: 7322587 m.
Lengdegrad: 13.7733250 Breddegrad: 66.0191350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR21_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en dolomitt som er ganske uren med et SiO2 innhold på 4.45% og et MgO innhold på 20.4%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr22_10
(Objekt Id: 22269 311,00,60)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444326 m. Nord: 7322118 m.
Lengdegrad: 13.7725790 Breddegrad: 66.0149290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR22_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 9.16% og et MgO innhold på 1.06%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg17_10
(Objekt Id: 22270 311,00,61)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444216 m. Nord: 7321967 m.
Lengdegrad: 13.7702200 Breddegrad: 66.0135470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg17_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.57% og et MgO innhold på 2.79%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg8_10
(Objekt Id: 22271 311,00,62)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444170 m. Nord: 7322055 m.
Lengdegrad: 13.7691470 Breddegrad: 66.0143280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg18_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.9% og et MgO innhold på 0.918%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg19_10
(Objekt Id: 22272 311,00,63)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444152 m. Nord: 7322166 m.
Lengdegrad: 13.7687230 Breddegrad: 66.0153210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg19_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.23% og et MgO innhold på 1.05%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg20_10
(Objekt Id: 22273 311,00,64)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444734 m. Nord: 7323685 m.
Lengdegrad: 13.7809000 Breddegrad: 66.0290560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg20_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en dolomitt som er ganske uren med et SiO2 innhold på 6.56% og et MgO innhold på 11.1%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg21_10
(Objekt Id: 22274 311,00,65)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446230 m. Nord: 7320708 m.
Lengdegrad: 13.8151330 Breddegrad: 66.0026020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg21_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 5.06% og et MgO innhold på 0.731%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 311 Fagervollan

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL32 Håndstykke 47.43% 1.52% 6.95% 80.88% 12.17%
IL33 Håndstykke 46.73% 1.26% 5.76% 80.27% 13.97%
IL34 Håndstykke 45.89% 5.14% 23.51% 69.14% 7.35%
IL35 Håndstykke 45.19% 4.43% 20.26% 69.66% 10.08%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
AMR20_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
AMR21_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
AMR22_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
hg17_10 Fastfjell -2 5 -4 0 -2 -4
hg18_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
hg19_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
hg20_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 5
hg21_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
IL32 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 18
IL33 Håndstykke -2 3 -3 -4 -2 -10.0 18
IL34 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 13
IL35 Håndstykke -2 1 -3 -4 -2 12.0 16
10 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
11 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
12 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
13 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 4
14 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
15 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
16 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
17 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
19 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
21 Fastfjell -2 8 -4 1 3 -4
22 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
23 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
24 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
25 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4
26 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
27 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4
28 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 6
29 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
30 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
31 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 5
32 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4
33 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
34 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
35 Fastfjell -2 9 -4 1 4 -4
36 Fastfjell -2 7 -4 1 4 -4
37 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
38 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
39 Fastfjell -2 5 -4 0 3 -4
40 Fastfjell -2 6 -4 0 3 -4
41 Fastfjell -2 5 -4 0 2 -4
42 Fastfjell -2 5 -4 0 3 -4
43 Fastfjell -2 4 -4 1 3 -4
44 Fastfjell -2 5 -4 1 2 -4
45 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4
46 Fastfjell -2 4 -4 0 2 -4
47 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
48 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4
49 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 5
5 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
50 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
51 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 4
52 Fastfjell -2 8 -4 1 3 -4
53 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4
54 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4
55 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4
6 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4
7 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4
8 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 4
9 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 6
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
AMR20_10 .0 3 -2.00
AMR21_10 .0 3 -2.00
AMR22_10 .0 -2 -2.00
hg17_10 .0 9 -2.00
hg18_10 .0 9 -2.00
hg19_10 .0 8 -2.00
hg20_10 .0 5 2.00
hg21_10 .0 4 -2.00
IL32 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 9 3.50 -1.00 -1.00
IL33 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL34 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 6 3.20 -1.00 -1.00
IL35 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.50 -1.00 -1.00
10 -.2 5 2.10
11 -.2 3 2.40
12 -.2 3 -2.00
13 -.2 10 -2.00
14 -.2 13 -2.00
15 -.2 12 -2.00
16 -.2 8 2.00
17 -.2 6 -2.00
19 -.2 4 2.80
21 -.2 -2 -2.00
22 -.2 2 -2.00
23 -.2 6 2.40
24 .2 3 3.20
25 -.2 8 3.50
26 -.2 6 -2.00
27 -.2 6 2.10
28 -.2 4 2.40
29 -.2 13 -2.00
30 -.2 4 -2.00
31 -.2 7 -2.00
32 -.2 10 -2.00
33 -.2 5 -2.00
34 -.2 3 -2.00
35 -.2 2 -2.00
36 -.2 2 -2.00
37 -.2 9 -2.00
38 -.2 21 -2.00
39 -.2 -2 -2.00
40 -.2 -2 -2.00
41 -.2 -2 -2.00
42 -.2 -2 -2.00
43 -.2 -2 -2.00
44 -.2 -2 -2.00
45 -.2 -2 -2.00
46 -.2 -2 -2.00
47 -.2 2 -2.00
48 -.2 2 -2.00
49 -.2 -2 -2.00
5 -.2 10 2.10
50 -.2 3 2.10
51 -.2 2 2.40
52 -.2 -2 -2.00
53 -.2 2 2.40
54 -.2 12 -2.00
55 -.2 9 -2.00
6 -.2 21 -2.00
7 -.2 8 -2.00
8 -.2 7 -2.00
9 -.2 5 2.20
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Rb* Sr*
AMR20_10 8 0 41 .07 1030.0
AMR21_10 9 0 22 .02 1410.0
AMR22_10 3 1 12 .01 60.0
hg17_10 9 1 163 .23 887.0
hg18_10 8 0 -10 .02 976.0
hg19_10 8 0 17 .01 1590.0
hg20_10 8 0 -10 .01 2190.0
hg21_10 8 0 57 .05 1600.0
IL32 -5 -4 -4.00 3.40 -5 6.2 1270.0
IL33 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.6 677.0
IL34 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.7 706.0
IL35 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 4.4 914.0
10 6 1 21 .02 1180.0
11 6 0 30 .12 1500.0
12 6 0 34 .05 1520.0
13 7 1 -10 .02 1180.0
14 6 1 -10 .00 1310.0
15 6 1 -10 .01 891.0
16 6 1 -10 .01 1040.0
17 6 1 -10 .05 988.0
19 6 -0 19 .04 1360.0
21 0 2 14 .11 88.7
22 6 -0 25 .09 1350.0
23 6 -0 15 .05 1590.0
24 13 1 25 .04 1220.0
25 9 -0 -10 .00 1170.0
26 7 1 -10 .01 1150.0
27 7 -0 14 .06 1300.0
28 6 1 68 .10 1620.0
29 6 1 -10 .02 957.0
30 7 -0 11 .02 1210.0
31 6 -0 -10 .02 1520.0
32 6 1 -10 .02 1010.0
33 7 -0 16 .02 1310.0
34 6 -0 19 .05 1170.0
35 0 2 35 .29 116.0
36 0 2 25 .22 154.0
37 6 1 -10 .01 966.0
38 6 -0 -10 .01 1180.0
39 0 2 -10 .01 63.7
40 0 2 -10 .01 48.8
41 0 2 -10 .01 52.3
42 0 2 10 .01 52.5
43 0 2 -10 .01 48.6
44 0 2 37 .01 51.9
45 0 2 -10 .01 60.8
46 0 2 -10 .01 62.8
47 6 -0 13 .05 1420.0
48 6 -0 16 .05 1460.0
49 6 -0 17 .10 1200.0
5 6 1 10 .02 811.0
50 6 -0 71 .20 1760.0
51 6 -0 13 .05 1610.0
52 0 2 23 .19 92.5
53 6 -0 -10 .03 1350.0
54 6 1 20 .04 747.0
55 6 1 17 .04 996.0
6 6 1 -10 .01 1320.0
7 6 1 -10 .04 915.0
8 6 1 -10 .02 1040.0
9 6 1 40 .04 1600.0
------------------
Prøvenr. Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm*
AMR20_10 2.0 -4 2.00 8.00
AMR21_10 1.0 -4 1.00 7.00
AMR22_10 0.0 -4 0.00 4.00
hg17_10 3.0 -4 4.00 14.00
hg18_10 0.0 -4 1.00 6.00
hg19_10 1.0 -4 2.00 6.00
hg20_10 0.0 -4 1.00 5.00
hg21_10 2.0 -4 1.00 6.00
IL32 -1.0 1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL33 -1.0 -1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL34 -1.0 -1 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
IL35 -1.0 -1 -1.00 -4.00 17.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00
10 0.8 -4 1.37 8.00
11 1.5 -4 1.58 8.20
12 2.1 -4 2.08 9.90
13 0.4 -4 0.96 7.70
14 0.2 -4 0.80 5.90
15 0.4 -4 1.26 7.40
16 0.5 -4 1.15 8.30
17 0.7 -4 1.43 8.60
19 1.0 -4 1.69 8.70
21 1.4 -4 1.38 7.00
22 1.2 -4 1.44 8.60
23 0.8 -4 1.64 9.70
24 1.1 -4 0.72 12.90
25 0.3 -4 0.76 9.10
26 0.1 -4 0.86 8.50
27 1.0 -4 1.37 9.20
28 2.5 -4 2.96 12.10
29 0.4 -4 0.62 7.60
30 0.6 -4 1.37 8.50
31 0.3 -4 0.90 7.20
32 0.4 -4 1.10 8.80
33 0.6 -4 1.20 8.80
34 1.1 -4 2.09 9.30
35 1.4 -4 1.89 8.70
36 1.2 -4 1.54 7.90
37 0.6 -4 1.11 8.50
38 0.5 -4 0.96 7.70
39 0.2 -4 0.42 5.00
40 0.3 -4 0.28 4.90
41 0.2 -4 0.26 4.40
42 0.5 -4 0.33 5.20
43 0.4 -4 0.40 4.80
44 0.3 -4 -0.20 4.80
45 0.2 -4 -0.20 4.90
46 0.2 -4 0.29 4.20
47 1.0 -4 1.41 9.90
48 0.8 -4 1.39 8.70
49 0.8 -4 1.19 10.00
5 0.4 -4 1.02 6.70
50 3.7 -4 3.80 13.20
51 0.5 -4 0.82 7.50
52 1.4 -4 1.83 8.20
53 0.6 -4 0.99 8.90
54 0.5 -4 1.00 9.00
55 0.6 -4 1.21 7.50
6 0.3 -4 0.93 7.00
7 0.5 -4 1.25 7.60
8 0.4 -4 0.88 7.80
9 1.3 -4 2.32 10.50
------------------
Prøvenr. Yb* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si* P*
AMR20_10 -20 -1 0 -400 6240 57 -500 279
AMR21_10 -20 -1 0 -400 7830 -40 -500 228
AMR22_10 -20 -1 0 -400 ###### -40 -500 90
hg17_10 -20 -1 0 -400 4770 287 -500 104
hg18_10 -20 -1 0 -400 15600 -40 -500 173
hg19_10 -20 -1 0 -400 4970 -40 -500 552
hg20_10 -20 -1 0 -400 5310 -40 -500 143
hg21_10 -20 -1 0 -400 2390 67 -500 324
IL32 -5.00
IL33 5.60
IL34 -5.00
IL35 -5.00
10 1 1 -0 -400 5500 -40 -500 169
11 1 1 -0 -400 3080 124 -500 308
12 1 -1 -0 -400 2450 53 -500 296
13 1 -1 -0 -400 14100 -40 -500 138
14 1 -1 -0 -400 12900 -40 -500 149
15 0 -1 -0 -400 17700 -40 -500 93
16 0 -1 -0 -400 14800 -40 -500 170
17 0 -1 -0 -400 19400 47 -500 199
19 1 -1 -0 -400 4630 -40 -500 188
21 0 1 -0 -400 ###### 61 -500 285
22 1 1 -0 -400 2460 80 -500 249
23 0 1 -0 -400 5320 -40 -500 289
24 12 -1 -0 -400 25000 -40 -500 217
25 77 2 -0 -400 9470 -40 -500 192
26 19 -1 -0 -400 16700 -40 -500 179
27 7 -1 -0 -400 8630 -40 -500 1010
28 3 1 -0 -400 10900 76 -500 443
29 1 1 -0 -400 17700 -40 -500 145
30 0 -1 -0 -400 5790 -40 -500 138
31 0 -1 -0 -400 14100 -40 -500 159
32 0 -1 -0 -400 19300 -40 -500 158
33 0 -1 -0 -400 11100 -40 -500 177
34 0 -1 -0 -400 5360 -40 -500 253
35 0 2 -0 -400 ###### 121 -500 295
36 0 1 -0 -400 ###### 100 -500 262
37 0 1 -0 -400 21400 -40 -500 172
38 0 -1 -0 -400 14000 -40 -500 69
39 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 135
40 0 -1 -0 -400 85500 -40 -500 146
41 0 1 -0 -400 88600 -40 -500 106
42 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 224
43 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 126
44 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 88
45 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 72
46 0 1 -0 -400 ###### -40 -500 67
47 0 -1 -0 -400 3570 -40 -500 186
48 0 -1 -0 -400 4270 -40 -500 210
49 0 -1 -0 -400 8780 -40 -500 199
5 1 -1 -0 -400 12500 -40 -500 109
50 0 -1 -0 -400 5880 48 -500 382
51 0 -1 -0 -400 2530 -40 -500 264
52 0 2 -0 -400 ###### 97 -500 248
53 0 1 -0 -400 6870 -40 -500 154
54 0 1 -0 -400 24000 -40 -500 101
55 0 -1 -0 -400 17100 -40 -500 198
6 1 1 -0 -400 5160 -40 -500 175
7 1 -1 -0 -400 14200 -40 -500 180
8 1 -1 -0 -400 20000 -40 -500 110
9 1 1 -0 -400 9900 42 -500 361
------------------
Prøvenr. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Hg* Tl*
AMR20_10 212 ###### 1.00 5
AMR21_10 -200 ###### 0.00 5
AMR22_10 -200 ###### 0.00 3
hg17_10 281 ###### 1.00 18
hg18_10 -200 ###### 0.00 4
hg19_10 -200 ###### 0.00 5
hg20_10 -200 ###### 0.00 4
hg21_10 -200 ###### 1.00 6
IL32 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL33 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL34 -15.00 -10.00 -5.00 -4 8
IL35 -15.00 -10.00 -5.00 -4 6
10 -200 ###### -0.20 5
11 -200 ###### 0.46 9
12 -200 ###### 0.48 6
13 -200 ###### -0.20 6
14 -200 ###### -0.20 5
15 -200 ###### -0.20 6
16 -200 ###### -0.20 5
17 -200 ###### -0.20 6
19 -200 ###### 0.23 6
21 -200 ###### 0.31 5
22 -200 ###### 0.25 7
23 -200 ###### 0.23 6
24 -200 ###### -0.20 6
25 -200 ###### -0.20 6
26 -200 ###### -0.20 6
27 -200 ###### -0.20 13
28 -200 ###### 0.82 7
29 -200 ###### -0.20 4
30 -200 ###### -0.20 5
31 -200 ###### -0.20 5
32 -200 ###### -0.20 5
33 -200 ###### -0.20 6
34 -200 ###### 0.34 6
35 317 ###### 0.55 7
36 203 ###### 0.33 6
37 -200 ###### -0.20 5
38 -200 ###### -0.20 5
39 -200 ###### -0.20 4
40 -200 ###### -0.20 3
41 -200 ###### -0.20 3
42 -200 ###### -0.20 4
43 -200 ###### -0.20 4
44 -200 ###### -0.20 4
45 -200 ###### -0.20 4
46 -200 ###### -0.20 4
47 -200 ###### -0.20 6
48 -200 ###### -0.20 5
49 -200 ###### -0.20 6
5 -200 ###### -0.20 5
50 -200 ###### 1.16 7
51 -200 ###### -0.20 5
52 -200 ###### 0.28 9
53 -200 ###### -0.20 6
54 -200 ###### -0.20 6
55 -200 ###### -0.20 6
6 -200 ###### -0.20 5
7 -200 ###### -0.20 5
8 -200 ###### -0.20 5
9 -200 ###### 0.26 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR20_10 Fastfjell 2.13 0.40 0.04 0.22 -0.01 1.55 52.80
AMR21_10 Fastfjell 4.45 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 20.40 30.30
AMR22_10 Fastfjell 9.16 2.12 0.24 1.09 0.02 1.06 47.50
hg17_10 Fastfjell 1.57 0.05 -0.01 0.02 -0.01 2.79 50.40
hg18_10 Fastfjell 1.90 0.44 0.03 0.20 -0.01 0.92 52.50
hg19_10 Fastfjell 1.23 0.06 -0.01 0.08 -0.01 1.05 53.30
hg20_10 Fastfjell 6.56 1.52 0.10 0.70 0.02 11.10 39.30
hg21_10 Fastfjell 5.06 1.24 0.09 0.59 -0.01 0.73 50.30
IL32 Håndstykke 0.27 0.04 0.00 1.83 52.87
IL33 Håndstykke 3.78 0.04 0.01 1.60 52.72
IL34 Håndstykke 1.58 0.03 0.00 6.07 48.93
IL35 Håndstykke 0.32 0.03 0.00 5.01 50.00
1 Fastfjell 1.86 0.01 0.01 0.07 0.00 2.39 51.59
10 Fastfjell 0.14 0.01 0.01 0.01 0.00 2.25 52.42
11 Fastfjell 3.27 0.01 0.01 0.03 0.00 3.34 50.49
12 Fastfjell 1.42 0.01 0.01 0.04 0.00 2.70 51.89
13 Fastfjell 0.73 0.01 0.02 0.07 0.00 3.58 51.12
14 Fastfjell 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00 2.27 52.60
15 Fastfjell 0.73 0.13 0.03 0.17 0.00 0.80 53.44
16 Fastfjell 2.08 0.33 0.05 0.27 0.01 0.37 52.76
17 Fastfjell 1.18 0.36 0.02 0.19 0.00 21.47 31.08
19 Fastfjell 1.41 0.32 0.03 0.21 0.01 0.37 53.44
19 Fastfjell 0.90 0.25 0.02 0.23 0.00 21.28 31.52
2 Fastfjell 0.96 0.01 0.01 0.05 0.00 1.05 53.39
21 Fastfjell 0.91 0.24 0.03 0.20 0.00 0.90 54.28
22 Fastfjell 0.63 0.07 0.02 0.12 0.01 3.88 50.92
23 Fastfjell 0.33 0.01 0.01 0.03 0.00 1.44 53.44
24 Fastfjell 0.06 0.01 0.01 0.01 0.00 2.89 52.01
25 Fastfjell 0.55 0.09 0.03 0.14 0.00 1.56 52.62
26 Fastfjell 6.09 0.91 0.07 0.42 0.01 2.27 48.40
27 Fastfjell 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 3.11 52.53
28 Fastfjell 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.96 54.26
29 Fastfjell 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 2.51 52.63
3 Fastfjell 0.83 0.01 0.01 0.06 0.00 2.81 52.26
30 Fastfjell 0.07 0.01 0.01 0.04 0.00 3.39 51.84
31 Fastfjell 0.08 0.01 0.03 0.08 0.00 1.92 53.07
32 Fastfjell 1.67 0.37 0.05 0.28 0.00 0.92 52.75
33 Fastfjell 5.03 0.84 0.06 0.43 0.00 19.39 30.46
34 Fastfjell 3.28 0.58 0.04 0.34 0.00 19.13 31.64
35 Fastfjell 0.39 0.01 0.02 0.06 0.00 3.88 51.25
36 Fastfjell 0.24 0.01 0.01 0.04 0.00 2.52 52.10
37 Fastfjell 2.97 0.02 0.00 0.03 0.00 22.47 29.86
38 Fastfjell 25.24 0.03 0.00 0.04 0.00 18.90 25.09
39 Fastfjell 17.01 0.02 0.00 0.01 0.00 21.05 27.53
4 Fastfjell 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 3.68 51.58
40 Fastfjell 2.54 0.01 0.00 0.02 0.00 22.57 29.77
41 Fastfjell 2.87 0.01 0.00 0.02 0.00 22.77 29.95
42 Fastfjell 0.45 0.02 0.00 0.02 0.00 23.14 30.50
43 Fastfjell 0.79 0.01 0.00 0.02 0.00 23.09 30.43
45 Fastfjell 1.76 0.16 0.03 0.13 0.00 0.56 53.12
46 Fastfjell 0.95 0.10 0.03 0.15 0.00 0.67 53.23
47 Fastfjell 0.48 0.01 0.03 0.14 0.00 1.53 52.94
48 Fastfjell 5.28 0.86 0.10 0.62 0.01 1.09 49.84
49 Fastfjell 0.28 0.01 0.01 0.06 0.00 0.36 54.10
5 Fastfjell 1.83 0.42 0.04 0.22 0.01 1.98 51.62
50 Fastfjell 2.73 0.50 0.03 0.24 0.00 20.27 30.85
51 Fastfjell 0.44 0.01 0.02 0.10 0.00 1.24 53.40
52 Fastfjell 1.63 0.01 0.01 0.05 0.00 4.88 50.03
53 Fastfjell 0.68 0.01 0.02 0.09 0.00 3.11 51.54
6 Fastfjell 0.90 0.08 0.03 0.11 0.01 1.03 53.52
7 Fastfjell 1.76 0.38 0.07 0.34 0.01 0.56 52.94
8 Fastfjell 3.74 0.55 0.06 0.28 0.01 0.45 52.71
9 Fastfjell 0.26 0.01 0.01 0.04 0.00 2.58 52.16
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR20_10 -0.10 0.14 0.05 41.80 99.00
AMR21_10 -0.10 -0.01 0.02 43.90 99.00
AMR22_10 -0.10 0.54 0.02 37.70 99.00
hg17_10 -0.10 0.02 0.03 42.60 97.00
hg18_10 -0.10 0.12 0.12 42.20 98.00
hg19_10 -0.10 0.02 0.03 42.70 98.00
hg20_10 0.19 0.45 0.04 39.90 100.00
hg21_10 0.25 0.23 0.06 39.70 98.00
IL32 -0.10 0.01 0.03 55.00
IL33 -0.10 0.02 0.02 58.00
IL34 -0.10 0.02 0.02 57.00
IL35 -0.10 0.00 0.03 55.00
1 0.10 0.01 0.09 56.00
10 0.10 0.00 0.12 55.00
11 0.10 0.03 0.08 57.00
12 0.10 0.03 0.12 56.00
13 0.10 0.05 0.12 56.00
14 0.10 0.02 0.11 55.00
15 0.10 0.07 0.13 56.00
16 0.10 0.12 0.18 56.00
17 0.10 0.08 0.14 55.00
19 0.10 0.11 0.15 56.00
19 0.10 0.04 0.11 54.00
2 0.10 0.02 0.12 56.00
21 0.10 0.13 0.18 57.00
22 0.10 0.07 0.10 56.00
23 0.10 0.01 0.14 56.00
24 0.10 0.00 0.10 55.00
25 0.10 0.06 0.39 56.00
26 0.10 0.31 0.16 59.00
27 0.10 0.00 0.12 56.00
28 0.10 0.01 0.13 56.00
29 0.10 0.01 0.12 55.00
3 0.10 0.05 0.12 56.00
30 0.10 0.00 0.10 56.00
31 0.10 0.04 0.13 55.00
32 0.10 0.15 0.15 56.00
33 0.10 0.25 0.12 57.00
34 0.10 0.19 0.13 55.00
35 0.10 0.05 0.10 56.00
36 0.10 0.04 0.08 55.00
37 0.10 0.00 0.06 56.00
38 0.10 0.00 0.01 69.00
39 0.10 0.00 0.01 66.00
4 0.10 0.01 0.10 56.00
40 0.10 0.00 0.08 55.00
41 0.10 0.00 0.05 56.00
42 0.10 0.00 0.03 54.00
43 0.10 0.00 0.04 54.00
45 0.10 0.10 0.13 56.00
46 0.10 0.09 0.14 55.00
47 0.10 0.05 0.14 55.00
48 0.10 0.29 0.16 58.00
49 0.10 0.02 0.17 55.00
5 0.10 0.20 0.17 57.00
50 0.10 0.13 0.13 55.00
51 0.10 0.05 0.13 55.00
52 0.10 0.02 0.09 57.00
53 0.10 0.05 0.11 56.00
6 0.10 0.05 0.13 56.00
7 0.10 0.12 0.16 56.00
8 0.10 0.16 0.16 58.00
9 0.10 0.02 0.09 55.00


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse