Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 314 Tosbotnet
(Object Id: 12423)
(Last updated: 31.05.2011)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 442700 m. North: 7308999 m.
Longitude: 13.7425160 Latitude: 65.8969690
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Muscovite Major mineral (>90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
I.L.: Undersøkt og prøvetatt sommerem 1999. Rapportert av undertegnede i NGU rapp. til SSF. Se NGU rapport 99.093. Kalk-marmoren er grovkornet og svakt grålig. Det er fortsettelsen av kalk-marmoren på Fagervollan og Nils Monsajorda. De to sørligste forekomstene langs denne sonen som bør registreres er Svartdalen og Tosbotnet som ligger lenger sør. Begge er tilgjengelig via skogsbilveier. Topografien er OK for eventuell utnyttelse. På vestsiden av kalk-marmoren opptrer en tykk dolomitt som ofte er forurenset av mobilisert kvarts. Litteratur: NGU rapport 99.093. Konklusjon: Representerer et område med brukbar til god kalk og dolomitt og bør registreres. Forekomsten legges inn i den nasjonale databasen. Forekomsten har god kvalitet kalk, men ligger langt fra sjøen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
66 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 50 meter, med totalt 6 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk i østvendt li Tosbotnetåsen
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
67 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 50 meter, med totalt 7 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk i østvendt li Tosbotnetåsen
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
68 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 40 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk på østsiden av jordstykke langs vei
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 314 Tosbotnet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
66 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
67 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
68 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
------------------
Sample No. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
66 10 2.90 6 -0 15 .02 1170.0 0.6 -4
67 3 2.80 7 -0 19 .02 1230.0 0.5 -4
68 3 -2.00 6 -0 13 .08 1620.0 0.7 -4
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
66 0.87 9.00 0 -1 -0 -400 6260 -40 -500
67 1.15 9.40 0 -1 -0 -400 3350 -40 -500
68 1.24 8.30 0 -1 -0 -400 4270 -40 -500
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
66 265 -200 ###### -0.20 5
67 139 -200 ###### -0.20 5
68 254 -200 ###### -0.20 6

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O
66 Bedrock 0.21 0.01 0.00 0.05 1.14 53.61 0.10
67 Bedrock 0.23 0.01 0.00 0.06 0.51 54.29 0.10
68 Bedrock 1.42 0.04 0.00 0.06 0.73 53.19 0.10
------------------
Sample No. K2O P2O5 Sum
66 0.02 0.17 55.00
67 0.02 0.14 55.00
68 0.06 0.16 56.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway