English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 314 Tosbotnet
(Objekt Id: 12423)
(Sist oppdatert: 31.05.2011)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 442700 m. Nord: 7308999 m.
Lengdegrad: 13.7425160 Breddegrad: 65.8969690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Muskovitt Hovedmineral (>90%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I.L.: Undersøkt og prøvetatt sommerem 1999. Rapportert av undertegnede i NGU rapp. til SSF. Se NGU rapport 99.093. Kalk-marmoren er grovkornet og svakt grålig. Det er fortsettelsen av kalk-marmoren på Fagervollan og Nils Monsajorda. De to sørligste forekomstene langs denne sonen som bør registreres er Svartdalen og Tosbotnet som ligger lenger sør. Begge er tilgjengelig via skogsbilveier. Topografien er OK for eventuell utnyttelse. På vestsiden av kalk-marmoren opptrer en tykk dolomitt som ofte er forurenset av mobilisert kvarts. Litteratur: NGU rapport 99.093. Konklusjon: Representerer et område med brukbar til god kalk og dolomitt og bør registreres. Forekomsten legges inn i den nasjonale databasen. Forekomsten har god kvalitet kalk, men ligger langt fra sjøen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
66 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 50 meter, med totalt 6 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk i østvendt li Tosbotnetåsen
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
67 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 50 meter, med totalt 7 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk i østvendt li Tosbotnetåsen
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
68 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 40 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Grålig kalk på østsiden av jordstykke langs vei
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 314 Tosbotnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
66 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
67 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
68 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
66 10 2.90 6 -0 15 .02 1170.0 0.6 -4
67 3 2.80 7 -0 19 .02 1230.0 0.5 -4
68 3 -2.00 6 -0 13 .08 1620.0 0.7 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
66 0.87 9.00 0 -1 -0 -400 6260 -40 -500
67 1.15 9.40 0 -1 -0 -400 3350 -40 -500
68 1.24 8.30 0 -1 -0 -400 4270 -40 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
66 265 -200 ###### -0.20 5
67 139 -200 ###### -0.20 5
68 254 -200 ###### -0.20 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O
66 Fastfjell 0.21 0.01 0.00 0.05 1.14 53.61 0.10
67 Fastfjell 0.23 0.01 0.00 0.06 0.51 54.29 0.10
68 Fastfjell 1.42 0.04 0.00 0.06 0.73 53.19 0.10
------------------
Prøvenr. K2O P2O5 Sum
66 0.02 0.17 55.00
67 0.02 0.14 55.00
68 0.06 0.16 56.00


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse