Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 628 Kvitafjell (nord) 3
(Object Id: 12686)
(Last updated: 16.08.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 325509 m. North: 6658119 m.
Longitude: 5.8687210 Latitude: 60.0231400
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Greenschist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 30.mai.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Greenschist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Grønnskifer"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 260 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bakstehellebrudd. Bruddet er 60 meter langt og 15 meter dypt. Stor høyde under taket (opp til 4 meter?). Det er indikasjoner på at det kan være vesentlig større mot øst, men mye er sammenrast. I tillegg til baksteheller har det senere foregått takhelledrift (i taket på bruddet). Bergarten er en klorittrik grønnskifer som inneholder noe talk. I området opptrer den myke, talkholdige sonen i et begrenset nivå i hardere grønnskiferlag. Ofte er en brattkant i terrenget forbundet med disse lagene, og driften har foregått fra kanten og innover i haller.
Examples
Takheller fra bruddet skal være brukt på 5 hus på en gård i området (gnr. 17/bnr. 5). Bergarten har hovedsakelig vært brukt til baksteheller (opp til 55 cm i diameter og opp til 1 cm tykk). Den skifrige klebersteinen har vært særlig godt egnet til dette formålet; den er lett å hugge samtidig som den er spaltbar i tynne plater. Videre er talkinnholdet ikke større enn at selv tynne plater er sterke nok til formålet, samtidig som klebersteinen tåler oppvarming. Deler av forekomstene i området (særlig de øverste lagene i bruddene) er også brukt til takskifer på et senere stadium.
Historical significance
Det er lite typiske spor etter bakstehellebrytning i bruddet. Dette kan komme av at uttakene delvis er stoppet mot markerte, vertikale sprekker i fjellet. Det er funet en slipestein (bryne?) av kvartsholdig kalkstein i bruddet. I følge Johan Naterstad kan denne stamme fra Gottland. Driften i bakstehellebruddene har foregått over et langt tidsrom, og funn sammen med skriftlige kilder antyder at det var drift allerede rundt 1050-1100. De yngste funnene er fra rundt 1700. Takhelledrift kan ha foregått til et stykke inn på 1900-tallet. Bruddene er vernet og registrert som kulturminner. Som regel sees uttakene som sylindriske groper i fjellet. Det er brukt spisshakke til å hugge smale, sirkulære kanaler på tvers av skifrigheten. Sporene antyder at ett og ett emne på ca. 4 cm. er hugget ut om gangen, og så kløvet langs skifigheten med flat hakke eller kiler. Emnene er senere flekket ned til under en cm. tykkelse. Riller i rutemønster er vanlig å se på ferdige heller. Flere stadier av bakstehelleemner er funnet i skrottipper i og rundt bruddene.
Location
Tilgjengelig fra merket sti fra skogsvei som går langs Kvitebergsvatnet. Bruddet ligger nordvent på den vestlige del av Fuglebergsåsen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Hedlebergshidlarn"
Photo no. 2 showing Bakstehelleuttak"
Photo no. 3 showing Skift"


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway