Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4613 - 604 Urdo
(Object Id: 12700)
(Last updated: 13.05.2016)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 285007 m. North: 6624645 m.
Longitude: 5.1782170 Latitude: 59.7040390
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 01.jun.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Uro kleberstein Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Soapstone Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Mineralogy:
Magnesite Major mineral (>10%)
Talc Major mineral (>10%)
Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Serpentine Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1100 - 1160 Regular production Mulig tidsrom for drift i middelalderen. Ikke dokumentert.
1870 - 1900 Regular production Mulig tidsrom for drift i forbindelse med restaurering. Det er antydet at restaureringsstein til Stavanger Domkirke er hentet her.

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture: Foliated
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 270 / 60 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Hardangerfjord Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex: Lykling Ophiolite Complex
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Foliation Strike/Dip :270 / 60

Information(s) in free text format
Description
Gammelt klebersteinsbrudd i øst-vest gående bergvegg. Bruddet er totalt 90 meter langt og 4-6 meter høyt. Inn mot bruddkanten er det fylt masser, slik at det opprinnelig trolig har vært høyere. Minimumsanslag på totalt utbrutte masser er 1000 kbm. Bruddet har vært drevet i minst to perioder. Det vesentlige av uttaket er gjort med spisshakke og kiling (på foliasjon), og kan stamme fra middelalderen. Spredte uttak med kiling på enkeltstående minerhull kan stamme fra uttak på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet i forbindelse med restaureringsarbeider. Bergarten er en grågrønn kleberstein med mørke spetter. Lokalt er mørke felt mer fremtredende, og bergarten får en markert breksjestruktur. Det antas at de møre feltene kan representere serpentin og/eller pseudomorfer etter det. Klorittrike pseudomorfer etter amfibolkorn er også observert. For øvrig er klebersteinen talkrik, middels hard og inneholder mye jernholdig karbonat som korn og årer. Sporadisk sees også asbestårer (krysotil). Forekomsten grenser i nord (bak bruddet) mot massiv serpentinitt. Grensen heller rundt 60 grader mot nord. Like sørvest for hovedbruddet finnes en 20 meter lang, nordøstvendt kant der det også finnes huggespor i samme type kleberstein som hovedbruddet. Avstanden til den vestlige delen av hovedbruddet er ca. 40 meter. Kanten er opp til 2 meter høy. Det kan ikke utelukkes at det har vært fast fjell mellom de to bruddene som er fjernet under driften.
Examples
Kilder fra 1700-tallet antyder at steinen fra bruddet er benyttet til kvadre i Moster kirke. Visuell inspeksjon av steinen i kirken viser at det er store likheter, men det synes å være mer pseudomorfer etter amfibol i kirkens kvadre enn det som ble observert i bruddet. Visuelt viser steinen også store likheter med en del av kvadersteinen i Mariakirken, Korskirken og Domkirken i Bergen.
Historical significance
Det er sannsynlig at bruddet er fra middelalderen, og følgelig vernet. Det er rikelig med spor etter spisshakke-uttak i bruddveggen. Flere steder sees huggete kanaler (10-20cm vide). Disse er laget vinkelrett på bergartens foliasjon. Blokkene er endelig frigjrt ved kiling parallelt med foliasjonen. Merker etter slike kiler er fremdeles synlig. Mange av kanalene er hugget langs naturlige sprekker i fjellet, for å optimere blokkutnyttelsen i bruddet. Spor etter uttatte blokkemner antyder blokkstørrelser opp til 1,4 meter lang, 20-70 cm bred. I vestligste del av bruddet sees en gjenværende blokk på 80 x 55 cm, minst 38 cm. dyp. Helt i øst sees kurvete uttak ned mot bakken som kan stamme fra gryteproduksjon. Bruddet må kunne karakteriseres som stort og godt planlagt og særdeles godt bevart. I grunnen under lærerhuset like i nærheten ble det i skrotmasser etter driften funnet en jernkile.
References
Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld.
Location
Forekomsten ligger ved Uro, på nordsiden av Lyklingfjorden. Den utgjør foten av en lav ås ved engmark ca. 50 meter nord for vegen. Avstand fra sjøen er ca. 75 meter. Forekomsten ligger rett nord for Furnestangen - avmerket på økonomisk kartverk.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Name of Locality: Urdo vest
(Object Id: 12701 604,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Bømlo (4613)
Map 1:50000: Fitjar (1114-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 284855 m. North: 6624527 m.
Longitude: 5.1756610 Latitude: 59.7028950
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 01.jun.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Kontakten mellom serpentinitt (vest) og kleberstein går akkurat i bunnen av en bratt fjellskrent. Rester av kleberstein kan sees nederst. Langs en 2-3 meter lang og 1 meter høy kant er det spor etter hugging med spisshakke. Kanten forsvinner under ur med store blokker. Klebersteinen i overgangssonen mot serpentinitten er meget talkrik, svært finkornet, mørk og skifrig. Den skiller seg følgelig ut fra hovedbruddet ved Urdo. Det er lite sannsynlig at store klebersteinsuttak har vært gjort på lokaliteten, og det antas at det dreier seg om mindre prøveuttak eller uttak av den talkrike kvaliteten til spesielle formål, f.eks. lamper.
Historical significance
Uttaket er trolig fra middelalderen, og kan sees i sammenheng med hovedbruddet lenger øst. Men det kan ikke utelukkes at det representerer seinere uttak til ulike gjenstander. Totalt er blottet 3-4 kvm. flate med huggespor/kanaler.
Location
Uttaket finnes under en fjellskrent lengst øst i Urdo, bak gamle hus som var tilknyttet gullgruvedriften.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway