English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4613 - 604 Urdo
(Objekt Id: 12700)
(Sist oppdatert: 13.05.2016)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 285007 m. Nord: 6624645 m.
Lengdegrad: 5.1782170 Breddegrad: 59.7040390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 01.jun.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Uro kleberstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1100 - 1160 Regulær drift Mulig tidsrom for drift i middelalderen. Ikke dokumentert.
1870 - 1900 Regulær drift Mulig tidsrom for drift i forbindelse med restaurering. Det er antydet at restaureringsstein til Stavanger Domkirke er hentet her.

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lyklingofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :270 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Gammelt klebersteinsbrudd i øst-vest gående bergvegg. Bruddet er totalt 90 meter langt og 4-6 meter høyt. Inn mot bruddkanten er det fylt masser, slik at det opprinnelig trolig har vært høyere. Minimumsanslag på totalt utbrutte masser er 1000 kbm. Bruddet har vært drevet i minst to perioder. Det vesentlige av uttaket er gjort med spisshakke og kiling (på foliasjon), og kan stamme fra middelalderen. Spredte uttak med kiling på enkeltstående minerhull kan stamme fra uttak på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet i forbindelse med restaureringsarbeider. Bergarten er en grågrønn kleberstein med mørke spetter. Lokalt er mørke felt mer fremtredende, og bergarten får en markert breksjestruktur. Det antas at de møre feltene kan representere serpentin og/eller pseudomorfer etter det. Klorittrike pseudomorfer etter amfibolkorn er også observert. For øvrig er klebersteinen talkrik, middels hard og inneholder mye jernholdig karbonat som korn og årer. Sporadisk sees også asbestårer (krysotil). Forekomsten grenser i nord (bak bruddet) mot massiv serpentinitt. Grensen heller rundt 60 grader mot nord. Like sørvest for hovedbruddet finnes en 20 meter lang, nordøstvendt kant der det også finnes huggespor i samme type kleberstein som hovedbruddet. Avstanden til den vestlige delen av hovedbruddet er ca. 40 meter. Kanten er opp til 2 meter høy. Det kan ikke utelukkes at det har vært fast fjell mellom de to bruddene som er fjernet under driften.
Brukseksempler
Kilder fra 1700-tallet antyder at steinen fra bruddet er benyttet til kvadre i Moster kirke. Visuell inspeksjon av steinen i kirken viser at det er store likheter, men det synes å være mer pseudomorfer etter amfibol i kirkens kvadre enn det som ble observert i bruddet. Visuelt viser steinen også store likheter med en del av kvadersteinen i Mariakirken, Korskirken og Domkirken i Bergen.
Historisk betydning
Det er sannsynlig at bruddet er fra middelalderen, og følgelig vernet. Det er rikelig med spor etter spisshakke-uttak i bruddveggen. Flere steder sees huggete kanaler (10-20cm vide). Disse er laget vinkelrett på bergartens foliasjon. Blokkene er endelig frigjrt ved kiling parallelt med foliasjonen. Merker etter slike kiler er fremdeles synlig. Mange av kanalene er hugget langs naturlige sprekker i fjellet, for å optimere blokkutnyttelsen i bruddet. Spor etter uttatte blokkemner antyder blokkstørrelser opp til 1,4 meter lang, 20-70 cm bred. I vestligste del av bruddet sees en gjenværende blokk på 80 x 55 cm, minst 38 cm. dyp. Helt i øst sees kurvete uttak ned mot bakken som kan stamme fra gryteproduksjon. Bruddet må kunne karakteriseres som stort og godt planlagt og særdeles godt bevart. I grunnen under lærerhuset like i nærheten ble det i skrotmasser etter driften funnet en jernkile.
Referanser
Per Fett 1973: Førhistoriske minne i Sunnhordland, Finnås prestegjeld.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Uro, på nordsiden av Lyklingfjorden. Den utgjør foten av en lav ås ved engmark ca. 50 meter nord for vegen. Avstand fra sjøen er ca. 75 meter. Forekomsten ligger rett nord for Furnestangen - avmerket på økonomisk kartverk.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Navn på lokalitet: Urdo vest
(Objekt Id: 12701 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 284855 m. Nord: 6624527 m.
Lengdegrad: 5.1756610 Breddegrad: 59.7028950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 01.jun.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kontakten mellom serpentinitt (vest) og kleberstein går akkurat i bunnen av en bratt fjellskrent. Rester av kleberstein kan sees nederst. Langs en 2-3 meter lang og 1 meter høy kant er det spor etter hugging med spisshakke. Kanten forsvinner under ur med store blokker. Klebersteinen i overgangssonen mot serpentinitten er meget talkrik, svært finkornet, mørk og skifrig. Den skiller seg følgelig ut fra hovedbruddet ved Urdo. Det er lite sannsynlig at store klebersteinsuttak har vært gjort på lokaliteten, og det antas at det dreier seg om mindre prøveuttak eller uttak av den talkrike kvaliteten til spesielle formål, f.eks. lamper.
Historisk betydning
Uttaket er trolig fra middelalderen, og kan sees i sammenheng med hovedbruddet lenger øst. Men det kan ikke utelukkes at det representerer seinere uttak til ulike gjenstander. Totalt er blottet 3-4 kvm. flate med huggespor/kanaler.
Beliggenhet
Uttaket finnes under en fjellskrent lengst øst i Urdo, bak gamle hus som var tilknyttet gullgruvedriften.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse