Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 607 Buvika
(Object Id: 14866)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 526750 m. North: 7476099 m.
Longitude: 15.6237690 Latitude: 67.3999410
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Marble Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate og borkjerner"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Marmortypen i Buvika er en finkornet dolomittmarmor. Borkjerner av marmoren er lånt ut av Hammerfall Dolomitt AS for å kunne få et bedre inntrykk av absolutt frisk bergart. Den hvite dolomittmarmoren er direkte sammenhengende med forekomstene i Løvgavlen - Tortenlia - Kvitblikk - Djupvika - Hammerfall - Buvika. Det som er kritisk for de hvite dolomittmarmorene langs denne sonen er å finne en lokalitet med homogent hvit stein som er mekanisk god. Det er mulig at behandling med resin kan gjøre steinen mekanisk god nok til bruk som plater. Dolomittmarmoren er helt blottet i et område på minst 100 x 200 m på et moderat hellende svaberg. Marmoren er homogent hvit i farge, og boringene viser at den er homogen i kjemi og hvithet (pers. medd. H. Skofteland). Marmoren er meget lite oppsprukket. Det er ikke observert forvitret dolomittsand i området på og ved svaberget, og marmoren virker uvanlig god mekanisk til å være finkornet dolomittmarmor. Vurdering Forekomsten i Buvika er en lovende lokalitet for hvit dolomittmarmor. Fargen, homogeniteten og massiviteten er god. Forekomsten ligger nær vei rett over fjorden ovenfor dolomittbruddet i Hammerfall, og knappe 10 km fra Salten Verk på Valljorda. Det er ingen bebyggelse i kilometers nærhet, og pga. søppelfyllingen nedenfor veien er det lite sannsynlig at området vil bli bebygd i nær framtid. Forekomsten bør undersøkes med uttak av større blokk godt under eventuelt overflateforvitret berg. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er dolomitt. Aksessorisk finnes kalkspatt, litt kvarts og noen korn med kis
Historic
Blokk er tatt ut av Nordland Mineral. Polering av uttatt småblokk i overflaten var av så dårlig kvalitet at det ikke kunne lages polerte plater. For å gjøre en vurdering av den tekniske kvalteten er det nødvendig å ta ut blokk under overflateforvitret marmor.
Location
For å komme til Buvika tar en av fra E6 ved Megården, ca. 8 km nord for Straumen. Veiskilt ved E6 er merket Buvika. Dolomittfeltet ligger ved Eiterelva, en kilometers vei før Buvika, ovenfor et tippområde for søppel. Forekomsten ligger ca. 400 m ovenfor veien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar , 2003
Hvit og sort marmor i Salten-regionen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.084;37 pages
Abstract:
Det er i rapporten laget en oversikt over registrerte lokaliteter med marmor i de 10 kommunene i Salten-regionen. Videre er det sammenstilt en oversikt for berggrunnsgeologiske kart og rapportmateriale for marmorforekomstene. Et berggrunnsgeologisk oversiktskart i M 1:250 000 som er satt sammen av A. Solli. Denne informasjonen er vedlagt rapporten. 11 forekomster av hvit dolomittmarmor er befart og vurdert som naturstein. Kritiske faktorer for den hvite dolomittmarmoren i Salten er at den er hvit nok og at den er teknisk god nok. Småblokk er samlet fra forekomstene som det er saget og polert plater av. Det er gjort vurderinger av forekomstene fra feltundersøkelsene, av de innsamlede prøvene samt logistikk. For å lokalisere den beste forekomsten av hvit marmor bør forekomstene i Buvika i Sørfold kommune og Breidmoen i Saltdal kommune prioriteres. Det vil si uttak av blokk som ikke er overflatepåvirket. Området Kaldkinn i Skjerstad kommune bør evalueres etter at pågående nykartlegging av berggrunnen er gjennomført, og den grovkornede hvite dolomittmarmoren fra Nordland i Beiarn kommune bør testes i markedet. To områder i Saksenvika i Saltdal kommune hvor sort marmor var beskrevet er undersøkt. Kalkspattmarmoren er sort men det er for tett mellom båndene med gråhvit kalkspatt til at den kan utnyttes industielt. Det anbefales ikke videre undersøkelser. I rapporten er det i den første delen laget et sammendrag fra undersøkelsen for Salten Mineral. Den mer fyldige delen av rapporten er for databasebruk for NGU og for selskap som ønsker å gå dypere inn i materialet.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway