English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 607 Buvika
(Objekt Id: 14866)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 526750 m. Nord: 7476099 m.
Lengdegrad: 15.6237690 Breddegrad: 67.3999410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marble Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate og borkjerner"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmortypen i Buvika er en finkornet dolomittmarmor. Borkjerner av marmoren er lånt ut av Hammerfall Dolomitt AS for å kunne få et bedre inntrykk av absolutt frisk bergart. Den hvite dolomittmarmoren er direkte sammenhengende med forekomstene i Løvgavlen - Tortenlia - Kvitblikk - Djupvika - Hammerfall - Buvika. Det som er kritisk for de hvite dolomittmarmorene langs denne sonen er å finne en lokalitet med homogent hvit stein som er mekanisk god. Det er mulig at behandling med resin kan gjøre steinen mekanisk god nok til bruk som plater. Dolomittmarmoren er helt blottet i et område på minst 100 x 200 m på et moderat hellende svaberg. Marmoren er homogent hvit i farge, og boringene viser at den er homogen i kjemi og hvithet (pers. medd. H. Skofteland). Marmoren er meget lite oppsprukket. Det er ikke observert forvitret dolomittsand i området på og ved svaberget, og marmoren virker uvanlig god mekanisk til å være finkornet dolomittmarmor. Vurdering Forekomsten i Buvika er en lovende lokalitet for hvit dolomittmarmor. Fargen, homogeniteten og massiviteten er god. Forekomsten ligger nær vei rett over fjorden ovenfor dolomittbruddet i Hammerfall, og knappe 10 km fra Salten Verk på Valljorda. Det er ingen bebyggelse i kilometers nærhet, og pga. søppelfyllingen nedenfor veien er det lite sannsynlig at området vil bli bebygd i nær framtid. Forekomsten bør undersøkes med uttak av større blokk godt under eventuelt overflateforvitret berg. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er dolomitt. Aksessorisk finnes kalkspatt, litt kvarts og noen korn med kis
Historikk
Blokk er tatt ut av Nordland Mineral. Polering av uttatt småblokk i overflaten var av så dårlig kvalitet at det ikke kunne lages polerte plater. For å gjøre en vurdering av den tekniske kvalteten er det nødvendig å ta ut blokk under overflateforvitret marmor.
Beliggenhet
For å komme til Buvika tar en av fra E6 ved Megården, ca. 8 km nord for Straumen. Veiskilt ved E6 er merket Buvika. Dolomittfeltet ligger ved Eiterelva, en kilometers vei før Buvika, ovenfor et tippområde for søppel. Forekomsten ligger ca. 400 m ovenfor veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2003
Hvit og sort marmor i Salten-regionen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.084;37 sider
Abstrakt:
Det er i rapporten laget en oversikt over registrerte lokaliteter med marmor i de 10 kommunene i Salten-regionen. Videre er det sammenstilt en oversikt for berggrunnsgeologiske kart og rapportmateriale for marmorforekomstene. Et berggrunnsgeologisk oversiktskart i M 1:250 000 som er satt sammen av A. Solli. Denne informasjonen er vedlagt rapporten. 11 forekomster av hvit dolomittmarmor er befart og vurdert som naturstein. Kritiske faktorer for den hvite dolomittmarmoren i Salten er at den er hvit nok og at den er teknisk god nok. Småblokk er samlet fra forekomstene som det er saget og polert plater av. Det er gjort vurderinger av forekomstene fra feltundersøkelsene, av de innsamlede prøvene samt logistikk. For å lokalisere den beste forekomsten av hvit marmor bør forekomstene i Buvika i Sørfold kommune og Breidmoen i Saltdal kommune prioriteres. Det vil si uttak av blokk som ikke er overflatepåvirket. Området Kaldkinn i Skjerstad kommune bør evalueres etter at pågående nykartlegging av berggrunnen er gjennomført, og den grovkornede hvite dolomittmarmoren fra Nordland i Beiarn kommune bør testes i markedet. To områder i Saksenvika i Saltdal kommune hvor sort marmor var beskrevet er undersøkt. Kalkspattmarmoren er sort men det er for tett mellom båndene med gråhvit kalkspatt til at den kan utnyttes industielt. Det anbefales ikke videre undersøkelser. I rapporten er det i den første delen laget et sammendrag fra undersøkelsen for Salten Mineral. Den mer fyldige delen av rapporten er for databasebruk for NGU og for selskap som ønsker å gå dypere inn i materialet.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse