Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3025 - 605 Kinnartangen
(Object Id: 15111)
(Last updated: 28.01.2010)

Location
County: Viken Municipality: Asker (3025)
Map 1:50000: Drøbak (1814-2) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 574427 m. North: 6620522 m.
Longitude: 10.3231020 Latitude: 59.7159680
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Adkomst til forekomsten er fra vei langs Drammensfjorden fra Hyggen mot Drammen. Privat vei tar av fra denne og ender i bruddområdet ved Kustein i strandkanten. Herfra og vestover er et langt område langs fjorden (500-600 m) hvor det er tatt ut stein mer eller mindre sammenhengende. Forekomsten regnes som hovedforekomst for Drammensgranitt i Røykenområdet. Bergarten er en typisk drammensgranitt som stort sett er massiv med lite sprekker. Den skjæres noen steder av nord-sydgående, steile diabasganger. Fremdeles er det parter som kunne egne seg for drift her, men beliggenheten med innsyn fra sjøen gjør det uaktuelt med drift i dag. Steinen har i følge Oxaal (1916) vært brukt til: "Kai- og doksten, sten til sluser, bygningssten, syreheller og lignende".

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddområde"
Photo no. 2 showing Bruddområde"
Photo no. 3 showing Bruddområde"
Photo no. 4 showing Tilhogd blokk"
Photo no. 5 showing Diabasgang"
Photo no. 6 showing Bruddområde"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 2002
Natursteinsmuligheter i Drammensgranitten, sammendrag av eldre og nyere undersøkelser
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.105;18 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over tidligere og nåværende produksjonsområder for Drammengarnitt. I tillegg er potensielle nye forekomstområder beskrevet. De historiske bruddområdene ved Hyggen, Svelvik og ved Strømsgodset ligger i dag innenfor eller nært opptil bebygde områder slik at ny drift ikke er interessant. De gamle bruddområdene lå også der hvor oppsprekking ga lettest mulig håndterbar blokk, mens man i dag ønsker steinen så massiv og homogen som mulig. To områder ansees for å være spesielt interessante hvis det skal anlegges et nytt driftsområde: Ved Rødbykollen sørøst for Klokkarstua og ved Auke gård sør for Svelvik. I disse områdene har bergarten en bedre massivitet og homogenitet enn det som i dag er i produksjon. Imidlertid er tekstur og farge såpass annerledes sammenlignet med dagens prdukt fra Høgåsen at disse ikke kan blandes. Potensielle områder for drift av Drammensgranitt er kartlagt og avgrenset slik at dataene er egnet for kommunal og fylkeskommunal arealplanlegging.


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway