English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3025 - 605 Kinnartangen
(Objekt Id: 15111)
(Sist oppdatert: 28.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Asker (3025)
Kart 1:50000: Drøbak (1814-2) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 574427 m. Nord: 6620522 m.
Lengdegrad: 10.3231020 Breddegrad: 59.7159680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Adkomst til forekomsten er fra vei langs Drammensfjorden fra Hyggen mot Drammen. Privat vei tar av fra denne og ender i bruddområdet ved Kustein i strandkanten. Herfra og vestover er et langt område langs fjorden (500-600 m) hvor det er tatt ut stein mer eller mindre sammenhengende. Forekomsten regnes som hovedforekomst for Drammensgranitt i Røykenområdet. Bergarten er en typisk drammensgranitt som stort sett er massiv med lite sprekker. Den skjæres noen steder av nord-sydgående, steile diabasganger. Fremdeles er det parter som kunne egne seg for drift her, men beliggenheten med innsyn fra sjøen gjør det uaktuelt med drift i dag. Steinen har i følge Oxaal (1916) vært brukt til: "Kai- og doksten, sten til sluser, bygningssten, syreheller og lignende".

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"
Foto nr. 2 viser "Bruddområde"
Foto nr. 3 viser "Bruddområde"
Foto nr. 4 viser "Tilhogd blokk"
Foto nr. 5 viser "Diabasgang"
Foto nr. 6 viser "Bruddområde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 2002
Natursteinsmuligheter i Drammensgranitten, sammendrag av eldre og nyere undersøkelser
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.105;18 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over tidligere og nåværende produksjonsområder for Drammengarnitt. I tillegg er potensielle nye forekomstområder beskrevet. De historiske bruddområdene ved Hyggen, Svelvik og ved Strømsgodset ligger i dag innenfor eller nært opptil bebygde områder slik at ny drift ikke er interessant. De gamle bruddområdene lå også der hvor oppsprekking ga lettest mulig håndterbar blokk, mens man i dag ønsker steinen så massiv og homogen som mulig. To områder ansees for å være spesielt interessante hvis det skal anlegges et nytt driftsområde: Ved Rødbykollen sørøst for Klokkarstua og ved Auke gård sør for Svelvik. I disse områdene har bergarten en bedre massivitet og homogenitet enn det som i dag er i produksjon. Imidlertid er tekstur og farge såpass annerledes sammenlignet med dagens prdukt fra Høgåsen at disse ikke kan blandes. Potensielle områder for drift av Drammensgranitt er kartlagt og avgrenset slik at dataene er egnet for kommunal og fylkeskommunal arealplanlegging.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse