Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4648 - 601 Kleberga
(Object Id: 16530)
(Last updated: 20.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Bremanger (4648)
Map 1:50000: Ålfoten (1218-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 314644 m. North: 6864614 m.
Longitude: 5.4750410 Latitude: 61.8689730
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 17.mar.2006 by Tor Grenne)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Soapstone Weathering colour: Gray
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture:
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Kleberga innholder flere linser med kleberstein over et ca. 1400 meter langt og 100 meter bredt felt som strekker i retning VSV-ØNØ. De viktigste er (fra VSV) Sørekleberen, Storekleberen og Småkleberen (Fure, 1996). Forekomstene er knyttet til peridotitt som i varierende grad er omdannet til serpentin og talk. Ultramafittkroppene er sonerte, med dunitt og/eller serpentinitt i kjernen, mens kleberstein finnes langs randsonen og særlig ved ultramafittlinsenes utkiling langs strøket. Generelt er klebersteinen nokså uren, med serpentinholdige overgangstyper og stedvis asbest. I tillegg danner den relativt tynne og uregelmessige soner som gjør forekomsten uinteressant for drift. Storekleberen ligger sentralt i feltet på VSV-enden og delvis langs NV-kanten av en ultramafittlinse. Blottet kleberstein er bare et par meter bred. Årer med tremolitt-asbest opptrer lokalt. I tillegg finnes Sørekleberen (lokalitet 2) som smale randsoner eller som spredte ganger inne i en annen ultramafittlinse. Størst mektighet sees ved utkilingen mot ØNØ, hvor klebersonen kan være omkring 10 meter bred. I overgangssonen mellom kleberstein og serpentinitt finnes avlange pseudomorfoser etter enstatitt (nå finkornig talk) i serpentinitten. Tremolitt-asbest opptrer stedvis langs årer i kleberen. Småkleberen (lokalitet 3) finnes hovedsakelig ved ØNØ-enden av en ultramafittlinse, hvor den har en bredde i dagen på 10-15 meter. Kleberstein finnes også som smalere soner langs NV-kanten og de sydlige deler av SØ-kanten av den samme ultramafitten. Som i Sørekleberen er det en overgangssone med pseudomorfoser av talk etter enstatitt i serpentin. Forkomstene ved Kleberga er vurdert som råstoff for talk i en hovedoppgave av Fure (1996), men den ble funnet å være uinteressant pga beliggenhet samt liten mektighet og uregelmessig form på talksonene.
Historical significance
Det finnes spor etter uttak av stein til gryteproduksjon i Småkleberen, men driften ser ut til å ha hatt et ubetydelig omfang.
Location
Forekomsten ligger 650-850 meter over havet, like sør for fjellet Trod og 3-4 km SV for Davik. Adkomst er langs en bratt traktorveg som går fra Davik til tregrensen omkring 300 m.o.h. og sti videre. Forekomstene stikker opp som markerte knauser, og er lett synlige i terrenget fordi de er knyttet til serpentinitt med en karakteristisk rødbrun overflate.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Fure, Hallgeir , 1996
Mineralressurser i området Leirgulan - Davik i Bremanger kommune med hovedvekt på ressursene talk, kleberstein og olivin.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING;71 + vedl. pages

Name of Locality: Sørekleberen
(Object Id: 16531 601,02,00)

Location
County: Vestland Municipality: Bremanger (4648)
Map 1:50000: Ålfoten (1218-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 314381 m. North: 6864516 m.
Longitude: 5.4701450 Latitude: 61.8679650
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):


Information(s) in free text format
Description
Sørekleberen finnes som smale randsoner eller som spredte ganger inne i en ultramafittlinse. Størst mektighet sees ved utkilingen mot ØNØ, hvor klebersonen kan være omkring 10 meter bred. I overgangssonen mellom kleberstein og serpentinitt finnes avlange pseudomorfoser etter enstatitt (nå finkornig talk) i serpentinitten. Tremolitt-asbest opptrer stedvis langs årer i kleberen.

Name of Locality: Småkleberen
(Object Id: 16532 601,03,00)

Location
County: Vestland Municipality: Bremanger (4648)
Map 1:50000: Ålfoten (1218-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 314876 m. North: 6864718 m.
Longitude: 5.4793270 Latitude: 61.8700230
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):


Information(s) in free text format
Description
Småkleberen finnes hovedsakelig ved ØNØ-enden av en ultramafittlinse, hvor den har en bredde i dagen på 10-15 meter. Kleberstein finnes også som smalere soner langs NV-kanten og de sydlige deler av SØ-kanten av den samme ultramafitten. Som i Sørekleberen er det en overgangssone med pseudomorfoser av talk etter enstatitt i serpentin.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway