English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4648 - 601 Kleberga
(Objekt Id: 16530)
(Sist oppdatert: 20.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314644 m. Nord: 6864614 m.
Lengdegrad: 5.4750410 Breddegrad: 61.8689730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Grå
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberga innholder flere linser med kleberstein over et ca. 1400 meter langt og 100 meter bredt felt som strekker i retning VSV-ØNØ. De viktigste er (fra VSV) Sørekleberen, Storekleberen og Småkleberen (Fure, 1996). Forekomstene er knyttet til peridotitt som i varierende grad er omdannet til serpentin og talk. Ultramafittkroppene er sonerte, med dunitt og/eller serpentinitt i kjernen, mens kleberstein finnes langs randsonen og særlig ved ultramafittlinsenes utkiling langs strøket. Generelt er klebersteinen nokså uren, med serpentinholdige overgangstyper og stedvis asbest. I tillegg danner den relativt tynne og uregelmessige soner som gjør forekomsten uinteressant for drift. Storekleberen ligger sentralt i feltet på VSV-enden og delvis langs NV-kanten av en ultramafittlinse. Blottet kleberstein er bare et par meter bred. Årer med tremolitt-asbest opptrer lokalt. I tillegg finnes Sørekleberen (lokalitet 2) som smale randsoner eller som spredte ganger inne i en annen ultramafittlinse. Størst mektighet sees ved utkilingen mot ØNØ, hvor klebersonen kan være omkring 10 meter bred. I overgangssonen mellom kleberstein og serpentinitt finnes avlange pseudomorfoser etter enstatitt (nå finkornig talk) i serpentinitten. Tremolitt-asbest opptrer stedvis langs årer i kleberen. Småkleberen (lokalitet 3) finnes hovedsakelig ved ØNØ-enden av en ultramafittlinse, hvor den har en bredde i dagen på 10-15 meter. Kleberstein finnes også som smalere soner langs NV-kanten og de sydlige deler av SØ-kanten av den samme ultramafitten. Som i Sørekleberen er det en overgangssone med pseudomorfoser av talk etter enstatitt i serpentin. Forkomstene ved Kleberga er vurdert som råstoff for talk i en hovedoppgave av Fure (1996), men den ble funnet å være uinteressant pga beliggenhet samt liten mektighet og uregelmessig form på talksonene.
Historisk betydning
Det finnes spor etter uttak av stein til gryteproduksjon i Småkleberen, men driften ser ut til å ha hatt et ubetydelig omfang.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 650-850 meter over havet, like sør for fjellet Trod og 3-4 km SV for Davik. Adkomst er langs en bratt traktorveg som går fra Davik til tregrensen omkring 300 m.o.h. og sti videre. Forekomstene stikker opp som markerte knauser, og er lett synlige i terrenget fordi de er knyttet til serpentinitt med en karakteristisk rødbrun overflate.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Fure, Hallgeir , 1996
Mineralressurser i området Leirgulan - Davik i Bremanger kommune med hovedvekt på ressursene talk, kleberstein og olivin.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING;71 + vedl. sider

Navn på lokalitet: Sørekleberen
(Objekt Id: 16531 601,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314381 m. Nord: 6864516 m.
Lengdegrad: 5.4701450 Breddegrad: 61.8679650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sørekleberen finnes som smale randsoner eller som spredte ganger inne i en ultramafittlinse. Størst mektighet sees ved utkilingen mot ØNØ, hvor klebersonen kan være omkring 10 meter bred. I overgangssonen mellom kleberstein og serpentinitt finnes avlange pseudomorfoser etter enstatitt (nå finkornig talk) i serpentinitten. Tremolitt-asbest opptrer stedvis langs årer i kleberen.

Navn på lokalitet: Småkleberen
(Objekt Id: 16532 601,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314876 m. Nord: 6864718 m.
Lengdegrad: 5.4793270 Breddegrad: 61.8700230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Småkleberen finnes hovedsakelig ved ØNØ-enden av en ultramafittlinse, hvor den har en bredde i dagen på 10-15 meter. Kleberstein finnes også som smalere soner langs NV-kanten og de sydlige deler av SØ-kanten av den samme ultramafitten. Som i Sørekleberen er det en overgangssone med pseudomorfoser av talk etter enstatitt i serpentin.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse