Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4612 - 311 Nordre Langaneset
(Object Id: 16624)
(Last updated: 22.07.2020)

Location
County: Vestland Municipality: Sveio (4612)
Map 1:50000: Bømlo (1114-2) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 286729 m. North: 6603400 m.
Longitude: 5.2301790 Latitude: 59.5145570
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production: ,001 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics 12.06.2006

Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Magmatic Form: Plate
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 202 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Potassic feldspar Major mineral (50-90%)
Quartz Major mineral (10-50%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Garnet Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Description
Hovedbruddet (286730.6603400), som er 4 m bredt og 10 m langt, er drevet inn i lia mot nordøst. Det opptrer nær sørvest-enden og 8 m fra østgrensen av en 30 m bred og 100 m lang pegmatittkropp med NNØ-SSV strøk. Pegmatitten er på bruddstedet meget grovkrystallin og består av 0,5-2 m lange rosa alkalifeltspatkrystaller som ligger i en masse av hvit plagioklas og røkkvarts. Pegmatitten langs bruddkanten inneholder rikelig med 0,5-2 m lange biotittlister (maks. 3 m) som partivis er kink-foldet. Stedvis opptrer også enkelte muskovittflak og mm-store granat-korn. Alkalifeltspatkrystallene fører partivis mye finkornet grafisk kvarts. 15 m sørvest for bruddet på grensen mot omgivende middelskornete tonalittiske ortogneiser opptrer et større kvarts-rikt parti med intim sammenvoksning av kvarts, muskovitt (0,5-3 cm) og granat (<3 mm). En vannfylt synk (286715.6603395) med tverrsnitt på 3 m x 3 m finnes i denne massen. Den ble sannsynligvis drevet i forbindelse med aktiviteten ved Søndre Langaneset muskovittbrudd, 60 m mot sør.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sverdrup, Thor L. , 1960
Pegmatittgangene på Avløypneset mellom Hillesvåg og Mølstrevåg N for Haugesund, Sveio kommune, Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5514;18 pages
Abstract:
Bergarten er en relativt grovkornet gneis med granittisk sammensetning. Innen dette gneisområdet opptrer mange store pegmatitter som vesentlig ligger med lengdeaksen parallelt gneisens foliasjon, NØ-SV. Tilsammen 17 pegmatitter innen forekomsten er undersøkt. I rapporten gis hver lokalitet en kort omtale. Her nevnes at hovedmineralene i pegmatittene er mikroklin, kvarts, plagioklas, muskovitt . Anslått samlet tonnasje: ca. 57 000 tonn pr m avsenkning. Det ble tatt endel prøver fra forekomsten for kjemiske analyser. Resultatet av analysene viser at materialet er svært lite homogent i de dårligere deler av pegmatittene. Noe som er mer skadelig er det høye jerninnholdet i flere prøver, og i enkelte prøver er også CaO (kalk)-innholdet faretruende høyt. Det anbefales at det blir brutt ut endel masse for flotasjonsforsøk. De hittil utførte arbeider har vært positive når det gjelder kvantitet og også til dels når det gjelder kvalitet. En mindre forsøksdrift vil gi sikrere opplysninger om kvaliteten. Før man går i gang med dette bør et par borhull settes på så man har en kontroll om pegmatittene går mot dypet.

Ihlen, Peter M.; Müller, Axel , 2011
Forekomster av høyren kvarts langs Hardangerfjorden
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2009.024;69 pages
Abstract:
Rapporten gir en geologisk beskrivelse av kvartsforekomster langs sørsiden av Hardangerfjorden som på basis av tidligere utførte kvartsundersøkelser i de kystnære områdene i Hordaland fylke er valgt ut for videre oppfølgning grunnet deres innhold av høyren kvarts (HRK). Undersøkelsene er utført av NGU med økonomisk støtte fra Regional UtviklingsProgram for Hordaland (RUP). Feltundersøkelsene er gjort av hydrotermale og pegmatittisk kvartsforekomster i Ullensvang, Kvinnherad og Sveio kommuner. Arbeidet har omfattet geologisk kartlegging, prøvetaking av kvarts for LA-ICP-MS analyser og prøvetaking av kvartsitter og feltspat fra sidesteinen for XRF analyser. Prøvene er analysert ved NGU hvor det også er utført undersøkelser med optisk mikroskop og elektronmikroskop med katodeluminescens (SEM-CL).


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway