English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4612 - 311 Nordre Langaneset
(Objekt Id: 16624)
(Sist oppdatert: 22.07.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 286729 m. Nord: 6603400 m.
Lengdegrad: 5.2301790 Breddegrad: 59.5145570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,001 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk 12.06.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 202 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Hovedmineral (10-50%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovedbruddet (286730.6603400), som er 4 m bredt og 10 m langt, er drevet inn i lia mot nordøst. Det opptrer nær sørvest-enden og 8 m fra østgrensen av en 30 m bred og 100 m lang pegmatittkropp med NNØ-SSV strøk. Pegmatitten er på bruddstedet meget grovkrystallin og består av 0,5-2 m lange rosa alkalifeltspatkrystaller som ligger i en masse av hvit plagioklas og røkkvarts. Pegmatitten langs bruddkanten inneholder rikelig med 0,5-2 m lange biotittlister (maks. 3 m) som partivis er kink-foldet. Stedvis opptrer også enkelte muskovittflak og mm-store granat-korn. Alkalifeltspatkrystallene fører partivis mye finkornet grafisk kvarts. 15 m sørvest for bruddet på grensen mot omgivende middelskornete tonalittiske ortogneiser opptrer et større kvarts-rikt parti med intim sammenvoksning av kvarts, muskovitt (0,5-3 cm) og granat (<3 mm). En vannfylt synk (286715.6603395) med tverrsnitt på 3 m x 3 m finnes i denne massen. Den ble sannsynligvis drevet i forbindelse med aktiviteten ved Søndre Langaneset muskovittbrudd, 60 m mot sør.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sverdrup, Thor L. , 1960
Pegmatittgangene på Avløypneset mellom Hillesvåg og Mølstrevåg N for Haugesund, Sveio kommune, Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5514;18 sider
Abstrakt:
Bergarten er en relativt grovkornet gneis med granittisk sammensetning. Innen dette gneisområdet opptrer mange store pegmatitter som vesentlig ligger med lengdeaksen parallelt gneisens foliasjon, NØ-SV. Tilsammen 17 pegmatitter innen forekomsten er undersøkt. I rapporten gis hver lokalitet en kort omtale. Her nevnes at hovedmineralene i pegmatittene er mikroklin, kvarts, plagioklas, muskovitt . Anslått samlet tonnasje: ca. 57 000 tonn pr m avsenkning. Det ble tatt endel prøver fra forekomsten for kjemiske analyser. Resultatet av analysene viser at materialet er svært lite homogent i de dårligere deler av pegmatittene. Noe som er mer skadelig er det høye jerninnholdet i flere prøver, og i enkelte prøver er også CaO (kalk)-innholdet faretruende høyt. Det anbefales at det blir brutt ut endel masse for flotasjonsforsøk. De hittil utførte arbeider har vært positive når det gjelder kvantitet og også til dels når det gjelder kvalitet. En mindre forsøksdrift vil gi sikrere opplysninger om kvaliteten. Før man går i gang med dette bør et par borhull settes på så man har en kontroll om pegmatittene går mot dypet.

Ihlen, Peter M.; Müller, Axel , 2011
Forekomster av høyren kvarts langs Hardangerfjorden
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2009.024;69 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en geologisk beskrivelse av kvartsforekomster langs sørsiden av Hardangerfjorden som på basis av tidligere utførte kvartsundersøkelser i de kystnære områdene i Hordaland fylke er valgt ut for videre oppfølgning grunnet deres innhold av høyren kvarts (HRK). Undersøkelsene er utført av NGU med økonomisk støtte fra Regional UtviklingsProgram for Hordaland (RUP). Feltundersøkelsene er gjort av hydrotermale og pegmatittisk kvartsforekomster i Ullensvang, Kvinnherad og Sveio kommuner. Arbeidet har omfattet geologisk kartlegging, prøvetaking av kvarts for LA-ICP-MS analyser og prøvetaking av kvartsitter og feltspat fra sidesteinen for XRF analyser. Prøvene er analysert ved NGU hvor det også er utført undersøkelser med optisk mikroskop og elektronmikroskop med katodeluminescens (SEM-CL).


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse