Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 001 Osmarka
(Object Id: 2158)
(Last updated: 12.01.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573907 m. North: 7599946 m.
Longitude: 16.8073890 Latitude: 68.5022430
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-mag. 0.2-45 % 09.11.1994
Fe-total 32-46 % 09.11.1994
Mn 0.3-4.4 % 09.11.1994

Operations
From - To Activity Comments
1897 - 1897 Test mining
1976 - 1976 Geology Company/Institution :Rana Gruber A/S

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 340 / 20 Direction: 60
Plunge: 10
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogengruppen Formation: Håfjell jernformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :340 / 20 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
3 malmlinser har følgende koordinater og tonnasje: Tonn malm UTM-øst UTM-nord moh. Tykkelse Lengde Dybde Tonnasje ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Osmark stoll 573975 7600150 80 0,6-1 m 150 m 50 m 24750 NV f. Osmark stoll 573850 7600350 120-165 0,5 m 175 m 50 m 14355 NV f. Osmark stoll 573650 7600800 260 0,5 m 100 m 50 m 8250 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sum 47355 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 m sør for hovedgårdene på Osmark er det en 40 m lang stoll langs malmstrøket med 0,6-1 m tykk malm. Stollen er håndboret og laget av 4 mann i 1897. Håfjell jernmalmformasjon har ved Osmark en 92 m tykk lagrekke: 10 m amfibolitt eller karbonatglimmerskifer 40 m kalkspatmarmor 1 m glimmerskifer ------------------------------------------------------------- 0,3 m magnetittmalm, grovkornet med forvitret Mn-oksyd-belegg 0,7 m hematittmalm, finkornet og grovkornet granulær hematitt lokalt bladet hematitt sterk finbånding med Mn-oksyd-belegg ------------------------------------------------------------- 40 m kalkspatmarmor Malmpotensialet er lite. 3 hem.-malmprøver og 2 mt.-malmprøver fra Osmark-stollen er analysert ved Norsk Jernverks lab. 1976 (%): Fe-tot. Fe-magn. Mn P S --------------------------------------------- 22,8 0,3 2,0 0,18 spor 36,1 7,6 1,85 0,33 0,002 37,2 0,2 1,60 0,11 0,002 ------------------------------------------------- Aritm. middel 32,0 2,7 1,82 0,29 0,002 50,2 49,4 0,30 0,23 0,002 43,1 41,7 4,40 0,35 0,005 ------------------------------------------------- Aritm. middel 46,6 45,5 2,35 0,29 0,004 Mn-innholdet ved Osmark-stollen er opptil 4,4 % Mn (5,68 % MnO) i malmhåndstykker. De 0,5 m tykke mt.-malmlag 0,2 og 0,7 km NV for stollen er lavt i Mn-innhold: Fe-tot. Fe-magn. Mn P S ------------------------------------------------------------- 0,4 km NNV f. Osmark 34,8 33,9 0,14 0,49 0,15 0,9 km NNV f. Osmark 27,1 21,0 0,16 0,18 0,01 0,9 km NNV f. Osmark 21,4 17,5 0,20 0,18 0,17 -------------------------------------------------------------- Aritm. middel 27,7 24,1 0,16 0,28 0,11

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Smith, H. H. , 1928
Befaring av Osmark jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2293;1 pages
Abstract:
Rapporten beskriver malmen og geologien vedrørende forekomsten. Rapporten har også en vurdering, som ut fra de geologiske forhold tilsier en årsproduksjon på 50 000 tonn.

Bøckman, K.L. , 1949
Befaring av Partlien og Osmarken manganholdige jernmalmer.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1977;4 pages
Abstract:
Rapporten beskriver feltet, arbeider som er gjort og litt om bergartene. Rapporten inneholder også noen analyser av malmen. Det konkluderes med at det ikke er fornuftig å gjøre ytterligere under- søkelser.

Bachke, A. S. , 1903
Beretning om bergverksdrift i Tromsø Bergdistr. 1898, vedrørende Osmarken jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2292;1 pages
Abstract:
Rapporten beskriver forekomstens beliggenhet og utførte arbeider. Forekomsten er beskrevet i tidligere rapporter fra driften i Osmarks innmark. Manganinnholdet er ujevnt.

Siljestrøm, A. , 1910
Bericht von Sommervik, Osmark, Kleven, Lenvik und Lenvikmark (Ofoten).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2257;21 pages
Abstract:
Rapporten er basert på en befaring og tar for seg en rekke forhold omkring de fire jernforekomstene i Ofoten - som adkomst, topografi, historikk om gruvefeltets utvikling, utførte arbeider, geologi, malmkvaliteter, malmforråd, samt anleggs- og driftstekniske forhold. Etter vurdering av hver enkelt forekomst, konkluderer forf. med at det kun er Kleven som kan være drivverdig. Det er en fattig jernmalm som egner seg godt for oppredning. Malmforråd: 2 mill. tonn, ved dagbruddsdrift. Årlig produksjon foreslås til 29 000 tonn slig eller briketter med ca. 66 % Fe.

Smith, H. H. , 1928
Osmarken og Sommervik jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2291;5 pages
Abstract:
Det er gjort befaring av jernmalmsforekomsten. Det konkluderes med at for lite arbeide er gjort for å uttale noe konkret. Av de klarlagte geologiske forhold vet man at et sådant malmlager fortsetter mot dypet med varierende mektighet og malmføring, som den en ser i dagen. Alt tatt i betraktning ble inntrykket av befaringen godt, samt at vanskeligheter ved bryting ikke ville bli store.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0032.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med mt+hem-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0032.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Båndet mt-hem-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Osmark NV I
(Object Id: 34515 1,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573781 m. North: 7600146 m.
Longitude: 16.8044550 Latitude: 68.5040660
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Beliggenhet: 200 m NV for Osmark stoll i 120-165 m.o.h.

Name of Locality: Osmark NV II
(Object Id: 34516 1,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573582 m. North: 7600595 m.
Longitude: 16.7998890 Latitude: 68.5081520
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Beliggenhet: 700 m NV for Osmark stoll, 260 m.o.h.


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 001 Osmarka

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0032.01 Bedrock -16 -32 -81 -16 38 -16.2 1.0
NO0032.02 Bedrock 405 -32 -81 28 -32 -16.2 3.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0032.01 3.0 3.0 -20 -16.2 164 -16.20 -20 -20 -20
NO0032.02 3.0 3.0 -20 -16.2 221 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0032.01 .00 18 -16 2710 11.00 -30.00 -30.00 75.5 -16.20
NO0032.02 .01 19 -16 13600 11.70 -30.00 -30.00 137.0 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0032.01 -81
NO0032.02 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway