English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 001 Osmarka
(Objekt Id: 2158)
(Sist oppdatert: 12.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573907 m. Nord: 7599946 m.
Lengdegrad: 16.8073890 Breddegrad: 68.5022430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 0.2-45 % 09.11.1994
Fe-total 32-46 % 09.11.1994
Mn 0.3-4.4 % 09.11.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1897 Prøvedrift
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 340 / 20 Retning: 60
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :340 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
3 malmlinser har følgende koordinater og tonnasje: Tonn malm UTM-øst UTM-nord moh. Tykkelse Lengde Dybde Tonnasje ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Osmark stoll 573975 7600150 80 0,6-1 m 150 m 50 m 24750 NV f. Osmark stoll 573850 7600350 120-165 0,5 m 175 m 50 m 14355 NV f. Osmark stoll 573650 7600800 260 0,5 m 100 m 50 m 8250 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sum 47355 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 m sør for hovedgårdene på Osmark er det en 40 m lang stoll langs malmstrøket med 0,6-1 m tykk malm. Stollen er håndboret og laget av 4 mann i 1897. Håfjell jernmalmformasjon har ved Osmark en 92 m tykk lagrekke: 10 m amfibolitt eller karbonatglimmerskifer 40 m kalkspatmarmor 1 m glimmerskifer ------------------------------------------------------------- 0,3 m magnetittmalm, grovkornet med forvitret Mn-oksyd-belegg 0,7 m hematittmalm, finkornet og grovkornet granulær hematitt lokalt bladet hematitt sterk finbånding med Mn-oksyd-belegg ------------------------------------------------------------- 40 m kalkspatmarmor Malmpotensialet er lite. 3 hem.-malmprøver og 2 mt.-malmprøver fra Osmark-stollen er analysert ved Norsk Jernverks lab. 1976 (%): Fe-tot. Fe-magn. Mn P S --------------------------------------------- 22,8 0,3 2,0 0,18 spor 36,1 7,6 1,85 0,33 0,002 37,2 0,2 1,60 0,11 0,002 ------------------------------------------------- Aritm. middel 32,0 2,7 1,82 0,29 0,002 50,2 49,4 0,30 0,23 0,002 43,1 41,7 4,40 0,35 0,005 ------------------------------------------------- Aritm. middel 46,6 45,5 2,35 0,29 0,004 Mn-innholdet ved Osmark-stollen er opptil 4,4 % Mn (5,68 % MnO) i malmhåndstykker. De 0,5 m tykke mt.-malmlag 0,2 og 0,7 km NV for stollen er lavt i Mn-innhold: Fe-tot. Fe-magn. Mn P S ------------------------------------------------------------- 0,4 km NNV f. Osmark 34,8 33,9 0,14 0,49 0,15 0,9 km NNV f. Osmark 27,1 21,0 0,16 0,18 0,01 0,9 km NNV f. Osmark 21,4 17,5 0,20 0,18 0,17 -------------------------------------------------------------- Aritm. middel 27,7 24,1 0,16 0,28 0,11

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Smith, H. H. , 1928
Befaring av Osmark jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2293;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver malmen og geologien vedrørende forekomsten. Rapporten har også en vurdering, som ut fra de geologiske forhold tilsier en årsproduksjon på 50 000 tonn.

Bøckman, K.L. , 1949
Befaring av Partlien og Osmarken manganholdige jernmalmer.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1977;4 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver feltet, arbeider som er gjort og litt om bergartene. Rapporten inneholder også noen analyser av malmen. Det konkluderes med at det ikke er fornuftig å gjøre ytterligere under- søkelser.

Bachke, A. S. , 1903
Beretning om bergverksdrift i Tromsø Bergdistr. 1898, vedrørende Osmarken jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2292;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver forekomstens beliggenhet og utførte arbeider. Forekomsten er beskrevet i tidligere rapporter fra driften i Osmarks innmark. Manganinnholdet er ujevnt.

Siljestrøm, A. , 1910
Bericht von Sommervik, Osmark, Kleven, Lenvik und Lenvikmark (Ofoten).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2257;21 sider
Abstrakt:
Rapporten er basert på en befaring og tar for seg en rekke forhold omkring de fire jernforekomstene i Ofoten - som adkomst, topografi, historikk om gruvefeltets utvikling, utførte arbeider, geologi, malmkvaliteter, malmforråd, samt anleggs- og driftstekniske forhold. Etter vurdering av hver enkelt forekomst, konkluderer forf. med at det kun er Kleven som kan være drivverdig. Det er en fattig jernmalm som egner seg godt for oppredning. Malmforråd: 2 mill. tonn, ved dagbruddsdrift. Årlig produksjon foreslås til 29 000 tonn slig eller briketter med ca. 66 % Fe.

Smith, H. H. , 1928
Osmarken og Sommervik jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2291;5 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av jernmalmsforekomsten. Det konkluderes med at for lite arbeide er gjort for å uttale noe konkret. Av de klarlagte geologiske forhold vet man at et sådant malmlager fortsetter mot dypet med varierende mektighet og malmføring, som den en ser i dagen. Alt tatt i betraktning ble inntrykket av befaringen godt, samt at vanskeligheter ved bryting ikke ville bli store.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0032.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med mt+hem-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0032.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet mt-hem-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Osmark NV I
(Objekt Id: 34515 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573781 m. Nord: 7600146 m.
Lengdegrad: 16.8044550 Breddegrad: 68.5040660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beliggenhet: 200 m NV for Osmark stoll i 120-165 m.o.h.

Navn på lokalitet: Osmark NV II
(Objekt Id: 34516 1,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 573582 m. Nord: 7600595 m.
Lengdegrad: 16.7998890 Breddegrad: 68.5081520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beliggenhet: 700 m NV for Osmark stoll, 260 m.o.h.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 001 Osmarka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0032.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 38 -16.2 1.0
NO0032.02 Fastfjell 405 -32 -81 28 -32 -16.2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0032.01 3.0 3.0 -20 -16.2 164 -16.20 -20 -20 -20
NO0032.02 3.0 3.0 -20 -16.2 221 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0032.01 .00 18 -16 2710 11.00 -30.00 -30.00 75.5 -16.20
NO0032.02 .01 19 -16 13600 11.70 -30.00 -30.00 137.0 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0032.01 -81
NO0032.02 -81


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse