English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 006 Reppen
(Objekt Id: 2194)
(Sist oppdatert: 21.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390962 m. Nord: 7228558 m.
Lengdegrad: 12.6732140 Breddegrad: 65.1623580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver: 800 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 5 ppm 19.10.2012

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1880 Prøvetaking Selskap/Institusjon:P. Dahl
1882 - 1882 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Peter C. Bjerke
1899 - 1900 Røsking Selskap/Institusjon:Peter C. Bjerke
1908 - 1909 Røsking Selskap/Institusjon:Peter C. Bjerke
1981 - 1983 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Sulfidmalm
1983 - 1983 Geofysikk Selskap/Institusjon:A/S Sulfidmalm
1985 - 1985 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Terra Mining A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Heulanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Jamesonitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Boulangeritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Toglimmergranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Migmatittisk biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :324 / 15 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :40 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :230 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Skjærplan Strøk/Fall :358 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Arsenkismineraliseringen ble påvist i 1880 av P. Dahl og Ditlef Olsen Reppen som i 1882 solgte rettighetene til Peter C. Bjerke, Kristiania, som opprettholdt rettighetene fram til sin død i 1922 (Marstrander 1923). I 1899 ble det oppført en verksbolig (villa Peterson) på Ingerneset på nordsiden av Reppaholet, og året etter en taubane fra Rundhaugen (Skjerp A-E) og ned til det samme nes. Forsøksdrift, dvs. røskinger, ble gjennomført i den samme perioden og i 1908-1909. I perioden 1981-83 foretok A/S Sulfidmalm undersøkelser av den mineraliserte sonen på Rundhaugen. Arbeidet inkluderte geologisk kartlegging, prøvetaking, CP-geofysikk og kjerneboring. P.M. Ihlen befarte forekomsten i 1985 for Terra Mining Norge A/S, og beskrivelsen under er hentet fra hans rapport (Ihlen 1985). Beliggenheten av de enkelte skjerp og røskinger framgår av karter presentert av Petersen og Young (1899), Lenschow (1917) og Bugge & Foslie (1922). Berggrunnsgeologien i området framgår av Nordgulen et al. (1989). Mineraliseringen opptrer på hengsiden av steiltstående reversforkastning/skjærplan med str./fall: 358/70, og som følger en mindre depresjon langs kontakten mellom migmatittiske biotittgneiser i vest og kalkspatmarmor i øst. Marmorenheten fører et gangkompleks av granittganger som både opptrer parallelt med marmorens bånding (str./fall 40-65/20-55, lagerganger) og som gjennomsetter denne og forbinder de enkelte lagerganger. De sistnevnte ganger er både flattliggende og steiltstående, de er opptil 25 m mektige, er sterkt silifiserte og kvartsårete langs hengen av forkastningen som er definert ved opptreden av mylonittiske og kataklastiske gneiser. Langs lagergangene finnes det dessuten opptil 4 m tykke benker/ganger av massiv melkekvarts som er orientert parallelt med ganggrensene og som er omgitt av silifisert og kvartsåret granitt. Stedvis har granittgangene blitt fullstendig fortrengt av kvarts. Silifiseringen og kvartsgangene avtar gradvis i intensitet vekk fra forkastningen og opphører ca. 150 øst for forkastningssonen. Sulfidmineraliseringen er tilknyttet de kvartsinfiltrerte deler av granittgangene hvor opptrer i form av massive til semimassive sprekkefyllinger og årer med overgang til disseminsjon. Sulfidårene skjærer gjennom kvartsårene, og er dermed yngre enn dise. Sulfidene omfatter hovedsaklig svovelkis og arsenkis samt lokalt mye jamesonitt og boulangeritt med sprekkefyllinger av gull (mikrosondeundersøkelser). Svovelkisdominerte mineraliseringer finnes i kvartsgangene (2 m mektige) i skjerpene G og I (Røsk I), mens Sb-sulfosalter med gull og sammenvokst med heulanditt dominerer mineraliseringen i Røsk VI og de nærmeste omgivelser. Skjerp L skiller seg fra de andre forekomstene ved opptreden av disseminert finkornet blyglans og sinkblende i marmor. Prøver og analyseresultater er foreløpig bare tilgjengelig for skjerp G og Røsk VI. Referanser: Ihlen, P.M. 1985: Befaring av Reppen og Oksen Au-As-forekomster i Bindalen, Nordland fylke. SINTEF-rapport STF36F85060, 9 s. Nordgulen, Ø., Thorsnes, T. og Husmo, T. 1989: Terråk 1825 III, 1:50000. Foreløpig berggrunnskart, Norges geol. unders.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Petersen, G. H.; Bjerke, P. C. , 1917
The Arsenical and sulphur pyrites at Reppen, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 497;6 sider
Abstrakt:
Petersen gir en kort innføring i områdets geologi og beskriver deretter de enkelte skjerp på forekomsten. Generelt består malmen av arsenkis og svovelkis assosiert med kvartsganger. Rapporten er også gjengitt i BA 148 og BA 748. Deretter følger en kort beskrivelse av Reppen-feltet med en del kjemiske analyser. Dette er skrevet av P. C. Bjerke (se BA 148.) En oppsummering av kjemiske analyser følger til slutt. Denne rapporten og BA 148 har samme innhold bortsett fra at BA 148 også inneholder kopi av W. C. Youngs rapport fra 1899 (se orginal av denne i BA 3559).

Bugge, Carl; Foslie, Steinar , 1922
Norsk arsenmalm og arsenikfremstilling
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.106;33 sider
Abstrakt:
The present paper is published by NGU as a report from "Statens Raastofkomite" on the emergency production of arsenic during the war when the supplies, ordinarily imported, were cut off. The paper also contains a synopsis of the geology of the arsenic deposits of Norway. Pages 4-7 contain a description of the old smalt works of Modum in Southern Norway, where, many years ago, cobalt ore was mined for smalt, arsenic being obtained as a bi.product. The ore forms "fahlbands" and is too poor to be mined with profit at present. On pages 7-10 the Listøli arsenic mine in Telemark in Southern Norway is described. The ore occurs in a dike which is from 0,15 to 1 m wide. Besides arsenopyrite some tetrahedrite and molybdenite also occur. The total production from this mine amounts to about 400 tons of arsenic ore with an average content of 25-30 pct. As. On pages 10-20 the arsenic ores of Northern Norway are described. Arseno- pyrite is the only arsenic ore known from this part of the country.

Marstrander, Henning , 1923
Reppen Grubefelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 726;12 sider
Abstrakt:
Rapport etter reise til Bindal sammen med Arthur Bjerke og O. W. Johannesen i sept. 1923. Forf. skriver systematisk om beliggenhet, topografi m.v. kraft, skogen, historie og veier og transportforhold. Det gis også en generell beskrivelse av geologi i Bindal og en kort oversikt over forekomsten. Eventuell drift i området blir også vurdert, og i den forbindelse understrekes det at arsenmalm er hovedertsen. Gull vil være et biprodukt. Videre nevnes det at arbeiderne bør hentes blant lokalbefolkningen fordi disse "i det lange løp er å foretrekke fremfor anleggsslusk". Som konklusjon tilråder forfatteren at prøvedrift blir satt i gang så snart som mulig. Til slutt i rapporten finnes en oversikt over forskjellige analyser utført fram til 1924.

Lenschow, J. , 1917
Rapport over Reppen arsenkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4202;4 sider
Abstrakt:
Rapporten har en kort innledning med oversikt over en del eldre rapporter, beliggenhet og generell geologi. Forekomsten ligger ved Rundhaugen og følger en N-S gående kvartsgang. Fra den sydlige delen av Rundhaugen og over toppen i 150 meters lengde beskrives seks skjerp med arsenkis og svovelkis. Arsenertser fører 33 g gull pr. tonn med arsengehalt på 36%. Svovelertsen har 6 g gull pr. tonn. Malmkvantitet og -kvalitet og utnyttelse av malmen (oppredning) blir vurdert til slutt.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3935 6,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391027 m. Nord: 7228728 m.
Lengdegrad: 12.6744660 Breddegrad: 65.1639040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B15-1 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv jamesonitt-boulangerittlinse i granitt. 15 m vest for Røsk VI.

Navn på lokalitet: Skjerp A - Røsk V
(Objekt Id: 3020 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390962 m. Nord: 7228658 m.
Lengdegrad: 12.6731340 Breddegrad: 65.1632550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp B- Røsk IV
(Objekt Id: 3034 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390962 m. Nord: 7228608 m.
Lengdegrad: 12.6731750 Breddegrad: 65.1628060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp C- Røsk III
(Objekt Id: 3035 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390962 m. Nord: 7228558 m.
Lengdegrad: 12.6732140 Breddegrad: 65.1623580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp D
(Objekt Id: 3022 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391032 m. Nord: 7228478 m.
Lengdegrad: 12.6747690 Breddegrad: 65.1616640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp E - Røsk II
(Objekt Id: 3021 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391032 m. Nord: 7228478 m.
Lengdegrad: 12.6747690 Breddegrad: 65.1616640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp F
(Objekt Id: 3033 6,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391002 m. Nord: 7229438 m.
Lengdegrad: 12.6733740 Breddegrad: 65.1702600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp G
(Objekt Id: 3032 6,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390972 m. Nord: 7229328 m.
Lengdegrad: 12.6728210 Breddegrad: 65.1692640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B15-2 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. og striper av py i melkekvarts. Røsk VI.
B15-3 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. og striper av py i melkekvarts. Røsk VI.

Navn på lokalitet: Skjerp H
(Objekt Id: 3031 6,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390962 m. Nord: 7229168 m.
Lengdegrad: 12.6727340 Breddegrad: 65.1678270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp I - Røsk I
(Objekt Id: 3030 6,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391122 m. Nord: 7228468 m.
Lengdegrad: 12.6766950 Breddegrad: 65.1616040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp L
(Objekt Id: 3029 6,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391312 m. Nord: 7227938 m.
Lengdegrad: 12.6811600 Breddegrad: 65.1569150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp K
(Objekt Id: 3028 6,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391212 m. Nord: 7228408 m.
Lengdegrad: 12.6786610 Breddegrad: 65.1610960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Røsk VI
(Objekt Id: 3027 6,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391042 m. Nord: 7228728 m.
Lengdegrad: 12.6747860 Breddegrad: 65.1639090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B15-4 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. og striper (0,5-2 cm brede) av aspy i silifisert granitt. Litt jamesonitt-boulangeritt tilstede. Røsk VI.
B15-5 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. og striper (0,5-2 cm brede) av aspy og litt py i melkekvarts. Røsk VI.
B15-6 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Parallelle aspy-striper i silifisert granitt. Røsk VI.
B15-7 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Jamesonitt-boulangeritt-førende aspy-striper og årer i silifisert granitt. Røsk IV.

Navn på lokalitet: Borhull 1
(Objekt Id: 3026 6,13,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391082 m. Nord: 7228588 m.
Lengdegrad: 12.6757480 Breddegrad: 65.1626670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Borhull 2 og 3
(Objekt Id: 3025 6,14,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391132 m. Nord: 7228468 m.
Lengdegrad: 12.6769080 Breddegrad: 65.1616070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Borhull 4
(Objekt Id: 3024 6,15,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391182 m. Nord: 7228468 m.
Lengdegrad: 12.6779740 Breddegrad: 65.1616240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Borhull 5
(Objekt Id: 3023 6,16,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 391102 m. Nord: 7228408 m.
Lengdegrad: 12.6763160 Breddegrad: 65.1610600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse