Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1841 - 002 Sørskardvatnet
(Object Id: 2202)
(Last updated: 16.04.1997)
Belongs to the Province: Sulitjelma provins

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 511533 m. North: 7476796 m.
Longitude: 15.2690240 Latitude: 67.4071710
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Wolfram
Element(s): W
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
W 150 ppm 12.12.1992

Operations
From - To Activity Comments
1984 - 1984 Geology Company/Institution :USB, NGU

Mineralization
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 200 / 50 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Tourmaline Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Scheelite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock karbonat-biotittskifer Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :200 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringsindikasjoner ble funnet i 1983 under et bekkesedimentprogram i USB-regi. I 1984 ble oppfølgingsarbeidet (detaljgeologi og -geokjemi) konsentrert omkring skjærsonen ved Sørskardvatnet. Scheelittmineraliseringene opptrer i en ca. 25km lang og 150-300m bred "skjærsone", hvor 3 mineraliseringstyper forekommer: 1) Fint disseminert sceelitt i biotitt-karbonatskifer. 2) Grovkornet scheelitt i epigenetiske turmalin-boudiner. 3) Svakt mineralisert hydrothermale kvartsganger. "Skjærsonen" finnes mellom prekambriske sedimenter og eokambriske til nedre paleozoiske dekkeenheter. Den er begrenset av skyvesoner. Bergartene består av 0.5-25m mektige enheter med biotittskifre, biotitt-magnetkisskifre, biotitt-karbonatskifre, kvarts-zoisitt- og turmalinpegmatitter, samt enkelte store og mange små metagabbrolegemer (amfibolitter). Scheelitt i biotitt-karbonatskifer er den mest utbredte mineraliseringstypen i området. Den er stratabundet - finfordelt scheelitt (0.1-2mm) finnes i stratiforme, mm-tynne lag i skiferen. Gehalten er meget lav, med høyeste analyseverdier omkring 160ppm W, men sannsynlig tonnasje er stor: den mineraliserte skiferens mektighet er 12-15m over 25km lengde. Epigenetiske turmalin-boudiner er den mineraliseringstype som fører de høyeste W-gehalter, opptil 0.1%. De finnes som diskordante boudiner på opptil 30x70cm , med cm-store hulromsfyllinger av scheelitt. Hydrothermale kvartsganger finnes innenfor "skjærsonen" i form av cm-dm mektige ganger med meget svak mineralisering av scheelitt og små mengder magnetkis og litt kobberkis. Disse kvartsgangene er lokalt gull-anomale, høyeste analyseverdi er 165ppb Au.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Petersen, L. R.; Stendal, Henrik , 1985
Feltundersøkelser av wolframmineraliseringer ved Sørskardvatnet, Valnesfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.048;26 pages
Abstract:
Ved Sørskardvatnet er det påvist svake wolfram-mineraliseringer (scheelitt) i en kvarts/karbonat-skifer, i kvartspegmatitter og i turmalinpegmatitter. Disse bergarter opptrer innenfor en 100 - 200 m mektig og flere mil lang, sterkt deformert sone mellom 2 kaledonske skyvedekke-enheter. En wolframholdig bergartsprøve fra biotitt/karbonat-skiferen inneholder et forhøyet gullinnhold (22 ppb), mens en pegmatittprøve inneholder 165 ppb.

Petersen, Lars R.; Stendal, Henrik , 1987
Wolfram i Salten-regionen. Statusrapport.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.87.177;30 pages
Abstract:
Med økonomisk støtte fra NGUs USB-prosjekt har en gruppe fra København Universitet under ledelse av lektor Henrik Stendal, utført metallogenetiske undersøkelser av W-mineraliseringer i Salten-regionen. I øyeblikket pågår 3 hovedfagsarbeider (Kbh. Univ.) og et doktorgradsarbeide (NTH). Salten-regionen er en W-provins med en rekke lavgehaltige scheelittmineral- iseringer av sannsynlig exhalativ type i karbonatholdige glimmerskifre, samt på kvartsganger/pegmatitter og i skarnbergarter i de samme områder. Selv om skarn-mineraliseringene kan være relativt rike er det ikke påvist gode indikasjoner på større, økonomisk lovende forekomster. I forbindelse med W-undersøkelsene er det ved tungmineralvasking i elver og bekker påvist anomale delområder på elementer som Au, Ba, Hf og U-Th.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:


Petersen, L.R. 1986: Geokemisk prospektering efter wolfram (scheelitt) i Valnesfjord-området, Norge. Hovedfagsoppgave. Københavns universitet.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway