English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 002 Sørskardvatnet
(Objekt Id: 2202)
(Sist oppdatert: 16.04.1997)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 511533 m. Nord: 7476796 m.
Lengdegrad: 15.2690240 Breddegrad: 67.4071710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Wolfram
Element(er): W
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
W 150 ppm 12.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:USB, NGU

Mineralisering
Genese: Fortrengningsmalm Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Turmalin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Scheelitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart karbonat-biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringsindikasjoner ble funnet i 1983 under et bekkesedimentprogram i USB-regi. I 1984 ble oppfølgingsarbeidet (detaljgeologi og -geokjemi) konsentrert omkring skjærsonen ved Sørskardvatnet. Scheelittmineraliseringene opptrer i en ca. 25km lang og 150-300m bred "skjærsone", hvor 3 mineraliseringstyper forekommer: 1) Fint disseminert sceelitt i biotitt-karbonatskifer. 2) Grovkornet scheelitt i epigenetiske turmalin-boudiner. 3) Svakt mineralisert hydrothermale kvartsganger. "Skjærsonen" finnes mellom prekambriske sedimenter og eokambriske til nedre paleozoiske dekkeenheter. Den er begrenset av skyvesoner. Bergartene består av 0.5-25m mektige enheter med biotittskifre, biotitt-magnetkisskifre, biotitt-karbonatskifre, kvarts-zoisitt- og turmalinpegmatitter, samt enkelte store og mange små metagabbrolegemer (amfibolitter). Scheelitt i biotitt-karbonatskifer er den mest utbredte mineraliseringstypen i området. Den er stratabundet - finfordelt scheelitt (0.1-2mm) finnes i stratiforme, mm-tynne lag i skiferen. Gehalten er meget lav, med høyeste analyseverdier omkring 160ppm W, men sannsynlig tonnasje er stor: den mineraliserte skiferens mektighet er 12-15m over 25km lengde. Epigenetiske turmalin-boudiner er den mineraliseringstype som fører de høyeste W-gehalter, opptil 0.1%. De finnes som diskordante boudiner på opptil 30x70cm , med cm-store hulromsfyllinger av scheelitt. Hydrothermale kvartsganger finnes innenfor "skjærsonen" i form av cm-dm mektige ganger med meget svak mineralisering av scheelitt og små mengder magnetkis og litt kobberkis. Disse kvartsgangene er lokalt gull-anomale, høyeste analyseverdi er 165ppb Au.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Petersen, L. R.; Stendal, Henrik , 1985
Feltundersøkelser av wolframmineraliseringer ved Sørskardvatnet, Valnesfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.048;26 sider
Abstrakt:
Ved Sørskardvatnet er det påvist svake wolfram-mineraliseringer (scheelitt) i en kvarts/karbonat-skifer, i kvartspegmatitter og i turmalinpegmatitter. Disse bergarter opptrer innenfor en 100 - 200 m mektig og flere mil lang, sterkt deformert sone mellom 2 kaledonske skyvedekke-enheter. En wolframholdig bergartsprøve fra biotitt/karbonat-skiferen inneholder et forhøyet gullinnhold (22 ppb), mens en pegmatittprøve inneholder 165 ppb.

Petersen, Lars R.; Stendal, Henrik , 1987
Wolfram i Salten-regionen. Statusrapport.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.87.177;30 sider
Abstrakt:
Med økonomisk støtte fra NGUs USB-prosjekt har en gruppe fra København Universitet under ledelse av lektor Henrik Stendal, utført metallogenetiske undersøkelser av W-mineraliseringer i Salten-regionen. I øyeblikket pågår 3 hovedfagsarbeider (Kbh. Univ.) og et doktorgradsarbeide (NTH). Salten-regionen er en W-provins med en rekke lavgehaltige scheelittmineral- iseringer av sannsynlig exhalativ type i karbonatholdige glimmerskifre, samt på kvartsganger/pegmatitter og i skarnbergarter i de samme områder. Selv om skarn-mineraliseringene kan være relativt rike er det ikke påvist gode indikasjoner på større, økonomisk lovende forekomster. I forbindelse med W-undersøkelsene er det ved tungmineralvasking i elver og bekker påvist anomale delområder på elementer som Au, Ba, Hf og U-Th.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:


Petersen, L.R. 1986: Geokemisk prospektering efter wolfram (scheelitt) i Valnesfjord-området, Norge. Hovedfagsoppgave. Københavns universitet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse