English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 033 Husvika
(Objekt Id: 2205)
(Sist oppdatert: 21.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393019 m. Nord: 7304049 m.
Lengdegrad: 12.6571650 Breddegrad: 65.8398010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 100 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 8 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Pb 10 % 03.10.2001
Zn 24 % 03.10.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1897 - 1900 Prøvedrift Selskap/Institusjon:The Alliance Syndicate
1911 - 1914 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Husvik Gruber
1948 - 1948 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1948 - 1951 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Disponent Bagøien
1964 - 1974 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1974 - 1974 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1974 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1990 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Skarnmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Cummingtonitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Gruneritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amazonitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Dyscrasitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kubanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gudmunditt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Løllingitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pyrargyritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Mackinawitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer/gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerførende kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :0 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Husvik sink-bly forekomst ligger nord for Halsfjorden på en mindre fjellrygg rett vest for Husvika. En rekke mindre gruver og skjerp finnes over en lengde på ca. 1,5 km langs den nord-sør orienterte malmsonen. Forsøksdrift har vært gjort av ulike selskaper i tre perioder; 1897-1900, 1911-1914 og 1948-1951 og ca. 8.000 tonn malm er utdrevet. Forekomsten har siden 1995 vært mutet av Falkhammar AS som har vært interessert i å skaffe seg samarbeidspartnere for starte småskala drift av denne. Det går en traktorvei fram til den nordligste delen av gruveområdet hvor også Hilda gruve som er valgt som hovedforekomst, ligger. Berggrunnen i Husvikområdet domineres av glimmergneiser og glimmerskifre som tilhører Helgelandsdekkekomplekset og er antatt å være av Mesoproterozoisk alder. De er intrudert av granodioritt som utgjør den nordlige forlengelsen av Andalshattenplutonen som igjen tilhører Bindalsbatolitten. Malmen ligger langs en vertikal, nord-sør orientert forkastning i en 5-40 m mektig heterogen metasedimentær enhet som består av kalkglimmerskifer, kalksteinsmarmor, kvartsitt og amfibolitt i hyppig veksling. Den forekommer sammen med en 2-25 m mektig kalkspatmarmor i glimmergneisen. Vest for malmen finnes et større massiv med porfyrisk granodioritt og ganger av denne, dels pegmatittiske, opptrer også i den malmførende, blandete metasedimentære enheten, dels konkordant og dels gjennomskjærende. Malmen opptrer i tilknytning til skarn i de blandete metasedimentene, og skarnet er delt i tre typer (Birkeland & Bjørlykke 1993): Fase I består av smale (mm - cm) monomineralske kalksilikat lag som består av plagioklas, granat, epidot eller kvarts. Fase II skarn består av mer omfattende omvandling og er igjen delt i to typer: IIa er sammensatt av grovkornet granat (almandin) og amfibol (tschermakittisk) og IIb er grovkornet grüneritt-cummingtonitt skarn. Granodioritt og pegmatitt som er tilknyttet sulfidmineraliseringene er også omvandlet. Biotitt er erstattet av granat og K-feltspat er omvandlet til amazonitt. Malmen består av en rekke linser over en lengde på ca. 1,5 km som er orientert tilnærmet nord-sør med steilt fall mot vest. Den er smal med gjennomsnittlig mektighet på ca. 0,5 m. Malmsonen kan deles i tre hovedlinser (Torgersen 1928, Cramer et al. 1974) som er avbygget med en rekke mindre gruver; fra nord Hildasonen (Hilda gruve og Nordre Tverrlien stoll), Store Hatten (Søndre Tverrlien, Nordre Sivertsen og Søndre Sivertsen gruver) og Lille Hatten (Lille Hatten gruve). Tre malmtyper er påvist 1) massiv malm 2) disseminert malm og 3) kvarts-sulfidganger. Malmmineralene er i hovedsak sinkblende, blyglans, kobberkis og arsenkis samt en rekke andre kismineraler og magnetitt. Malmen er relativt grovkornet. Total mengde råmalm er anslått til ca. 100.000 tonn ned til et dyp på 74 m, med ca. 24 % sink og ca. 10 % bly i den massive malmen (Torgersen 1928). Undersøkelser av NGU gir høye sølvverdier med 2-300 gram/tonn i enkeltprøver, mens innholdet av gull ikke er spesielt høyt da ingen verdier i analyserte prøver er over 1 gram/tonn. Den massive malmen er linseformete, 1-10 dm tykke ganger med skarp kontakt til og i hovedsak parallell foliasjonen i sidesteinen, selv om skjærende kontakter finnes lokalt. Den er enten sinkblende rik (magnetkis-sinkblende+blyglans, arsenkis og kobberkis) eller består i hovedsak av blyglans. Disseminasjon og sprekkefylling av sulfider opptrer i skarn. Mest malm finnes i Fase IIb skarn som domineres av sinkblende og/eller arsenkis og mindre mengder kobberkis, blyglans og magnetkis. Udeformerte kvartsganger og -årer opptrer også i skarn. De inneholder arsenkis og løllingitt med aksessoriske mengder sinkblende, blyglans og kobberkis. Blyisotop sammensetningen både i de ulike sulfidene, amazonitt og K-feltspat i frisk granodioritt er like (Birkeland & Bjørlykke 1993). Med bakgrunn i disse data antas at granodioritten er kilden for både skarnomvandlingen og de metallførende løsningene selv om en syngenetisk dannelse relatert til sedimentene ikke kan utelukkes. Forekomsten er godt kartlagt og beskrevet i dagen selv om dannelsen av denne og den tektoniske utvikling fortsatt ikke er avklart. Det har betydning for vurdering av potensialet om avsetningene er strukturelt kontrollert eller er knyttet til bestemte lag i bergartsserien. Malmens utstrekning mot dypet er imidlertid ikke kjent, og geofysiske målinger indikerer at det kan finnes en malmsone på større dyp. En avklaring av dette forutsetter kostnadskrevende kjerneboringer. Malmen har økonomisk interessante verdier av sink, bly og sølv, men har trolig for liten tonnasje og er for smal til at den har økonomisk interesse i dag. En framtidig utnyttelse av forekomsten forutsetter trolig både økt tonnasje og bredde på malmen mot dypet. Hilda gruve er den nordligste gruven i feltet. Malmen er oppfart i en lengde av 30 m langs en stoll for enden av traktorveien. I følge eldre rapporter avskjæres den av granodioritt lengst inne i stollen. Malmen er i gjennomsnitt 70 cm mektig og er videre oppfart med stigorter men kiler ut oppover langs strøket. Massiv malm er ikke blottet ved stollinngangen, men kan studeres i et profil sør for inngangen. Noen cm-brede soner med massiv blyglans+sinkblende opptrer der i kontakt med grüneritt-cummingtonitt skarn (noen dm-bred) med dels rik sinkblende+blyglans eller arsenkis disseminasjon. Skarnmineraliseringene skjæres av en grovkornet pegmatitt med amazonitt og biotitt. Den mineraliserte sone er omgitt av i vekslende glimmerskifer, kvartsitt og amfibolitt og er også blottet i skjæringer over stollinngangen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Corneliussen, O. , 1899
Detaljert rapport over Husvik Forekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1129;11 sider
Abstrakt:
Rapporten er en detaljert beskrivelse av en malmgang, med flere skisser og lokalitetsbeskrivelse fra flere skjerp og en stoll. Malm- og gangmineraler beskrives, sammen med noen analyser. Gangens mektighet, lengde og malmkvantum behandles også. Forfatteren anser drift av Hilda Grubes gang alene som ulønnsom.

Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Støren, Rolf , 1929
The Husvik Ore Deposits.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 777;15 sider
Abstrakt:
Forst. til Rapportdato: Vedlagt analyserapporter er datert 1927, 1933 og 1935. Formålet med feltarbeidet var å studere tidligere arbeide (prøvedrifts- anlegg), geologi og å prøveta forekomsten, for å anslå malmpotensialet. Malmen er kompleks og består hovedsaklig av sølvholdig blyglans og sinkblende med mindre mengder kobberkis, svovelkis, arsenkis og magnetitt. Husvikforekomsten deles inn i 5 forskjellige forekomster, til hvilke angis malmareal, mulig malm og gehalter. Total mulig malm i Husvik-forek. er beregnet til 500 000 tonn, med gjennomsnitlig 13 % Zn, 5 % Pb og ca 70 g/tonn Ag. Rapporten inneholder også resultater fra flotasjonstest og konkluderer med at malmen er lett å behandle med vanlige flotasjonsreagenser, og rike konsentrater med stor gjennvinning ble oppnådd.

Bjørlykke, H. , 1948
Rapport over bly- og sinkforekomstene ved Husvika, Tjøtta.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4234;13 sider
Abstrakt:
Under henvisning til tidligere rapporter, omtales Husvik-forekomstenes geologi, malmens sammensetning, oppfarte og mulige malmmengder samt geofysiske målinger. Malmens tilknytning til granitt påpekes. En del kjemiske analyser av malm er vedlagt rapporten. Nytten av de geofysiske målingene er liten, da malmsonene er dårlige ledere. De elektromagnetiske målingene gir ingen opplysninger om malmsonenes forløp mot dypet. Forfatter mener at det foreligger muligheter for at man under undersøkelsesarbeider og under driften kan påtreffe malmmektigheter som er betydelig større enn de som hittil er funnet. Det er også muligheter for at man kan finne nye malmsoner knyttet til noen av de øvrige granittkontakter.

Cramer, Jan; Dalsegg, Einar; Eidsvig, Per , 1976
HISU-prosjektet 1974. Malmundersøkelser i Husvik, Alstahaug, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/3;29 sider
Abstrakt:
Husvik bly-sinkforekomst opptrer som en ca. 1,5 km lang nord-sydgående sone hvor mineraliseringen er blittet i en rekke dagstrosser, stoller og røsker. Forekomsten har hatt flere driftsperioder siden 1897. Etter avtale med HISU utførte NGU følgende undersøkelser i 1974: Geologisk kartlegging, geokjemisk prøvetaking av mineraljord og geofysiske målinger (IP,SP, ledningsevne) over malmsonen. Hensikten med undersøkelsen var: Kartlegge utgående av malmen og tektonikken rundt forekomsten, om mulig bestemme den genetiske plassering av minerali- seringen, kartlegge en mulig repetering og fortsettelse av malmen og malmens forløp mot dypet. Malmens utgående er godt kjent og mineraliseringen opptrer som ganger og linser i en forkastningslinje (gammelt skyveplan ?) i en kalkglimmerskifer- kvartsittenhet. De geofysiske målingene har gitt indikasjoner på en dypere liggende leder, men det er ikke kommet fram indikasjoner på forlengelse eller repetering av malmsonen. Undersøkelsene viser at malmen ikke har tilstrekkelig mektighet for økonomisk drift. En fremtidig drift er avhengi av at det eksi- sterer en dypmalm av bedre kvalitet enn malmen som går i dagen. Feltet bør derfor suppeleres med geofysiske undersøkelser (pol/pol- og magnetiske mål- inger) for å avgjøre om det er malm eller grafitt i den dypere liggende lederen.

Vik, Eirik , 1976
En malmgeologisk undersøkelse av Husvika bly-sink forekomst i Alstadhaug.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Birkeland, Anne; Bjørlykke, Arne , 1993
Pb isotopic constraints on the origin of the Husvika Zn-Pb deposit in Nordland, north-central Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.73 (1);43-54 sider
Abstrakt:
The Husvika Zn-Pb deposit is hosted by rocks of the Helgeland Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Norwegian Caledonides. It is a small deposit (estimated to be 100,000 metric tonnes, carrying 24% Zn and 10% Pb) which can be followed as longitudinal bodies for about 1.5 km along a fault zone. The deposit occurs in mixed calcareous and pelitic metasedimentary units, which are intruded by the granodioritic Andalshatten Pluton, granitic pegmatites and veins, all of which are parts of the Bindal batholith. The hosts for the sulphide are metasomitcally altered metasedimentary and granitoid rocks. The metasedimentary rocks demonstrate a weak alteration giving a massive rock consisting of coarse-grained garnet, amphibole and quartz. The sulphide mineralization is of three different types: (1) massive ore of sphalerite and pyrrhotite with minor galena, chalcopyrite and arsenopyrite, or massive galena in large crystals, sometimes carrying magnetite, (2) disseminations of sphalerite, chalcopyrite, galena and pyrrhotite and/or arsenopyrite in the altered host rocks, and (3) quartz veins and veinlets with pyrrhotite, arsenopyrite and löllingite with accessory minerals. Ranges for Pb-isotope ratios of sulphides from the ore, amazonites from the altered granodiorites and pegmatites and unaltered K-feldspars from the granodiorites are 18.559-18628, 15.622-15.60 and 38.254-38.373 for the 206Pb/204Pb, the 207Pb/204Pb and the 208Pb/204Pb ratios, respectively. Arsenopyrite from a quartz vein has Pb-isotope ratios of 18.963, 15.655 and 37.950. Sm-Nd isotope analyses of the skarn minerals indicate contribution from both a magmatic and a sedimentary source of Sm. Field relation and isotope determinations are consistent with a derivation of metals from the granodioritic intrusions and ore deposition simultaneous with, or shortly after, emplacement of the Andalshatten Pluton, pegmatites and granitic veins. Subsequently, sulphides with a U/Th-enhanced metal source (uranogenic lead) have been deposited.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91118 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts-karbonatbergart m/kvartsittlag og arsenkis. Ca. 1 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91144 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsittisk biotittskifer med svak sulfiddisseminasjon.Sør for inngangen til Hilda over 1,2 m mektighet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H23-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans, sinkblende og arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H24-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglansdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H25-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans/kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H26-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H27-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans, sinkblende og magnetkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
H28-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkisrik malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3952 33,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392999 m. Nord: 7304024 m.
Lengdegrad: 12.6567480 Breddegrad: 65.8395700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91117 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsittisk bergart m/arsenkis. Ca. 1 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre Tverrlien stoll
(Objekt Id: 3050 33,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393010 m. Nord: 7303960 m.
Lengdegrad: 12.6570200 Breddegrad: 65.8389910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Cummingtonitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerførende kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :172 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :172 / 85 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nordre Tverrlien stoll er 75 m lang og ligger ca. 110 m sør for og 30 m lavere i terrenget enn grunnstollen i Hilda gruve. Mindre skjerp og dagskjæringer finnes mellom disse gruvene som trolig er drevet langs samme malmlinse. I taket over inngangen til stollen finnes svak arsenkis-kobberkis disseminasjon i kvartsittiske lag i en 1,5 m bred kalkførende glimmerskifer, mens 2 m mektig marmor finnes både i heng og ligg. I skjæringer nord for stollinngangen er blottet både massiv sinkblende-blyglans i marmor og arsenkisrike kvartsganger i kvartsittisk glimmerskifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91101 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsgang/linser med rik fin-middelskornet arsenkis-mineralisering omkring og dels innesluttet i kvartsen som er melkehvit/glassklar kvarts. (Prøve over stollinngangen)
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91102 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsitt, sterkt skifrig, fint bKvartsitt, sterkt skifrig, fint båndet, mørk grå, grågrønn, lys glimmer og lys uorientert amfibol på laminer/skifrighetsplan. (Sidestein til HU91101)
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91107 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkisrik malm med noe svovelkis. N. Tverrlien.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91108 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans/sinkblende malm. N. Tverrlien.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91109 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: To tynne (10-20 cm) kvartsittisk lag med svak disseminasjon av arsenkis og kobberkis, i kalkglimmerskifer. Prøve fra taket i inngangen til Nordre Tverrlien stoll.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91116 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts/karbonatbergart. m/kvartsittlag og arsenkis. Ca. 2 m mektig sone i skjerp nord for inngangen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3941 33,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393040 m. Nord: 7303935 m.
Lengdegrad: 12.6576970 Breddegrad: 65.8387770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91110 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kalkglimmerskifer med kvartslinser og kvartsittlag med svak sulfiddisseminasjon. Ca. 2 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 3942 33,01,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392980 m. Nord: 7303944 m.
Lengdegrad: 12.6563760 Breddegrad: 65.8388460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91113 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt m/serisitt og sulfiddisseminasjon. Prøven er fra nederste halvdel av en ca. 5 m mektig sone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91114 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt m/serisitt og sulfiddisseminasjon. Prøven er fra øvre halvdel av en ca. 5 m mektig sone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 3944 33,01,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392989 m. Nord: 7303975 m.
Lengdegrad: 12.6565700 Breddegrad: 65.8391190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91115 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt m/serisitt og sulfiddisseminasjon (som i prøvepunkt 2). Ca. 3 m mektig sone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Søndre Tverrlien Grube
(Objekt Id: 3055 33,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392980 m. Nord: 7303650 m.
Lengdegrad: 12.6566170 Breddegrad: 65.8362020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Søndre Tverrlien gruve består av en 80 m lang stoll drevet mot sør. Åpningen er i dag gjenrast og utenfor denne ligger kun marmor. Malmprøver er innsamlet på en tipp som ligger 15 m øst for åpningen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
H19-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkis-malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
H20-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans og sinkblende malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H21-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Magnetkisdominert malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H22-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkisimpregnasjon m/gulgrønt belegg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre Sivertsen gruve
(Objekt Id: 3058 33,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393029 m. Nord: 7303549 m.
Lengdegrad: 12.6577920 Breddegrad: 65.8353220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nordre Sivertsen gruve ligger i nordskråningen av Store Hatten (Husvikhatten) og består flere dagskjæringer og en stoll. I området er det hyppig veksling både stratigrafisk og også langs strøket med smale lag og linser av de ulike bergartene som tilhører den malmførende, blandete metasedimentære enheten. Koordinatene er angitt sentralt i den øvre (sørlige) dagskjæring som totalt er 45 m lang. Prøvelokalitet 1 og 2 representerer henholdsvis nedre (nordlige) dagskjæring og åpningen til den nedre stollen lengst i nord. Stollen skal være 45 m lang med retning sørover inn under dagskjæringene. Prøvelokalitetene 3 og 4 representerer svakt sulfiddisseminert kvartsitt. Torgersen (1928) angir at malmsonen i dette området i gjennomsnitt er 39 cm mektig over stollnivået og kan følges over en lengde av 70 m langs strøket. I taket i stollåpningen finnes en 20-25 cm bred sone med massiv sinkblende+blyglans i kontakt mot marmor i vest og amfibolitt, som dels er sterkt skifrig, og kvartsittisk biotittskifer i vest. Biotittskiferen kan også føre noe disseminert sinkblende og blyglans. Den samme malmsonen finnes igjen i sørveggen i nedre dagskjæring og flekkvis langs vestveggen i øvre dagskjæring. Den grenser der i vest mot en opptil 1 m mektig grüneritt-cummingtonitt skarn med sterkt varierende sulfiddisseminasjon. Anrikning av arsenkis finnes lokalt i tilknytning til mindre kvartsganger som opptrer parallelt den massive malmen. Marmoren som opptrer øst for malmsona er 0,5-1,5 m mektig og grenser i øst til glimmerskifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91140 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Glimmerrik kvartsitt (sidebergart til malmen). Mektighet 0,3 m.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H1-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende-blyglans-arsenkis malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H2-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kopperkisdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H3-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende og arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H4-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H5-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H6-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende-blyglans malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 12391 33,03,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393030 m. Nord: 7303574 m.
Lengdegrad: 12.6577720 Breddegrad: 65.8355460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91139 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Glimmerrik kvartsitt (sidebergart til malmen). Mektighet 0,5 m.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 3955 33,03,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393029 m. Nord: 7303609 m.
Lengdegrad: 12.6577430 Breddegrad: 65.8358600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91137 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Glimmerrik kvartsitt (2 soner på ca. 0,5 m). Sidebergart til malmen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91138 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt. 1 m mektig + 2 blotninger 5-6 m mot øst.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 3958 33,03,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393014 m. Nord: 7303650 m.
Lengdegrad: 12.6573820 Breddegrad: 65.8362140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91136 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Mørk kvartsitt m/kis. Ca. 1.5 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 4
(Objekt Id: 3959 33,03,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393044 m. Nord: 7303689 m.
Lengdegrad: 12.6580060 Breddegrad: 65.8365820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91135 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Mørk kvartsitt m/kis. Ca. 1 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Søndre Sivertsen
(Objekt Id: 12394 33,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393050 m. Nord: 7303349 m.
Lengdegrad: 12.6583930 Breddegrad: 65.8335360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Søndre Sivertsen gruve ligger i sørskråningen av Store Hatten (Husvikhatten), ca. 250 m sør for Nordre Sivertsen. Malmen skal være fulgt med en stoll langs malmen i en lengde av over 100 m. Mot dypet er den oppfart med en skråsjakt som har tilknytning til en grunnstoll med tverrslag ca. 60 m dypere. Malmen er i gjennomsnitt 29 cm mektig i dagen og i stollnivået 62 cm, mens i skråsjakta er den opptil 1,5 m (Torgersen 1928). Malm kan observeres i dagen ved stollinngangen og i mindre skjerp nord for denne. Både massiv sinkblende+blyglans malm og skarn-type malm finnes. Malmsona er opptil 35 cm bred. Den forekommer gjerne langs kontakten mellom smale soner av kvartsittisk biotittskifer og amfibolitt som er omgitt av 1-2 m mektig kalksteinsmarmor både i heng og ligg. Strøket er også her tilnærmet nord-sør med steilt fall mot vest.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0079.HU91142 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Glimmerskifer/kvartsitt med svak magnetkis og arsenkis disseminasjon. 5 m øst for stollinngangen over en mektighet på 2,5 m.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H10-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kopperkisdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H11-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Marmor m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H12-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H7-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H8-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0079.H9-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3957 33,04,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393045 m. Nord: 7303395 m.
Lengdegrad: 12.6582470 Breddegrad: 65.8339380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91141 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Båndet kvartsitt med variabelt glimmerinnhold. Nord for stollinngangen over mektighet på 0,5 m.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 3962 33,04,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393054 m. Nord: 7303229 m.
Lengdegrad: 12.6586000 Breddegrad: 65.8324620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91143 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsitt + serisittskifer. Mektighet 0.6-0.7 m.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Lille Hatten
(Objekt Id: 3053 33,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393044 m. Nord: 7303110 m.
Lengdegrad: 12.6584790 Breddegrad: 65.8313830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 200 m sør for Søndre Sivertsen på sørsida av kollen Lille Hatten. Malmen er blottet i en 60 m lang dagskjæring langs strøket. Ca. 20 m lavere i terrenget er det drevet inn en stoll på tvers av strøket. Fra denne er malmsona fulgt med en ort i en lengde av 50 m og en styrtsjakt er drevet fra dagbruddet ned til orta (Vik 1975). Torgersen (1928) angir gjennomsnittlig mektighet til malmsona å være 30 cm. Malmsona er blottet flere steder i dagbruddet. Lengst i nord finnes sinkblende+kobberkis i skarn (20-25 cm) mellom marmor og glimmerskifer, samt massiv sinkblendemalm (15-20 cm) i marmor. Ved den sørlige inngangen til bruddet opptrer den massive malmen i biotittrik glimmerskifer som også kan være noe sulfidmineralisert, i hovedsak kobberkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91105 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Granat-amfibol skarn med rik kobberkis mineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91122 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Tynt (ca. 0.3 m) kisholdig glimmergneis-lag nord for gruveåpningen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H13-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglansdominert malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H14-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende - blyglansmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H15-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kopperkisdominert malm med mye granat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H16-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H17-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Magnetkisdominert malm med sinkblende og kopperkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H18-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Sinkblende, blyglans, arsenkis og kobberkismalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 12385 33,05,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 393070 m. Nord: 7303120 m.
Lengdegrad: 12.6590180 Breddegrad: 65.8314810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91121 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsitt/kvartsskifer, noe rust, noe sulfider. Omkring 3 m mektig sone gjennomsatt av 30 cm bred gang av granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Fagerskogbakken skjerp
(Objekt Id: 3051 33,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392979 m. Nord: 7304399 m.
Lengdegrad: 12.6560040 Breddegrad: 65.8429250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Området ligger vel 300 m nord for inngangen til Hilda gruve, og tre skjerp og flere mindre, gjengrodde røsker finnes over en lengde av ca. 100 m. I det midtre av disse finnes en 1 m mektig skarnlinse som har noe disseminasjon av blyglans og sinkblende i vest, over en mektighet på 25 cm. En mindre linse med massiv malm, blyglans+sinkblende, opptrer også i skarnlinsa som ligger i glimmerskifer/gneis. Marmor finnes ikke i dette skjerpet, men i et skjerp som ligger 60 m lengre nord. I det sørligste skjerpet er det også noe arsenkis mineralisering i tilknytning til konkordante kvartslinser. Denne sona ser generelt ut til å være noe rikere på arsenkis enn malmsonene lengre sør.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91119 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvarts-serisittskifer med sulfiddisseminasjon. Ca. 1 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91120 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Kvartsittisk biotittskifer m/arsenkis. Ca. 1 m mektig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HU91145 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsittisk biotittskifer. Svak sulfiddisseminasjon. Ca. 1 m mektig (Fagerskogbakken).
Antall registrerte elementanalyser = 1
H29-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Arsenkisrik malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H30-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L.
Kommentar: Blyglans, sinkblende, arsenkis og magnetkis malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Bjørnlia skjerp
(Objekt Id: 3054 33,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392769 m. Nord: 7303760 m.
Lengdegrad: 12.6519330 Breddegrad: 65.8371180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bjørnlia skjerp ligger vel 200 m vest for hovedmalmsonen i Husvika. Skjerpet ligger mellom to markerte nord-sør orienterte kløfter som forsetter nordover mot Sørdalskjerpene (NO0088). Berggrunnen domineres av foldet (foldeakse: 180°/20°) glimmerskifer/gneis som skjæres av porfyriske granodiorittganger som igjen kuttes av kvartsårer. Sulfidmineraliseringen ser også ut til å være foldet. Malmen er opptil 10-15 cm bred og består av en sentral, massiv blyglans-sinkblende sone omgitt av arsenkis rik sone. I tippstuffer sees også bånd dominert av magnetkis og kobberkis. Malmsona ser ut til å ha en svært begrenset utstrekning og kan følges kun noen meter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HU91104 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsittisk biotittskifer med blyglansåre og arsenkis, magnetkis og kobberkis disseminasjon og striper.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 033 Husvika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HU91101 Fastfjell 1357 453 224 33 55 3.7 225.0
HU91102 Fastfjell 131 107 75 4 17 1.1 4.0
HU91104 Fastfjell 1183 16440 13993 40 27 78.6 522.0
HU91105 Tipprøve 11173 2336 3976 2 8 19.3 9.0
HU91107 Tipprøve 1586 434 135 78 179 2.1 324.0
HU91108 Tipprøve 286 70023 15977 3 5 265.2 30.0
HU91109 Fastfjell 143 234 333 14 44 1.4 5.0
HU91110 Fastfjell 58 1508 4278 6 19 5.7 4.0
HU91113 Fastfjell 61 58 27 7 30 .4 2.0
HU91114 Fastfjell 33 64 117 9 30 .5 2.0
HU91115 Fastfjell 69 84 100 6 21 .8 2.0
HU91116 Fastfjell 137 758 596 9 28 2.4 7.0
HU91117 Fastfjell 104 2328 68 17 43 1.2 2.0
HU91118 Fastfjell 197 2444 457 12 32 2.2 1.0
HU91119 Fastfjell 1222 3977 15946 20 13 212.1 123.0
HU91120 Fastfjell 118 87 69 7 27 1.5 2.0
HU91121 Fastfjell 43 59 738 7 22 2.7 2.0
HU91122 Fastfjell 209 40 41 32 46 .8 1.0
HU91135 Fastfjell 34 61 16 16 47 .1 8.0
HU91136 Fastfjell 40 77 14 12 41 .1 2.0
HU91137 Fastfjell 579 16466 15065 9 78 69.3 36.0
HU91138 Fastfjell 65 122 135 13 32 .7 1.0
HU91139 Fastfjell 1227 2280 1295 16 48 8.4 2.0
HU91140 Fastfjell 2482 257 245 21 66 6.4 2.0
HU91141 Fastfjell 163 168 66 18 71 1.0 2.0
HU91143 Fastfjell 52 70 9 4 14 .1 1.0
HU91144 Fastfjell 60 248 155 13 37 .8 2.0
HU91145 Fastfjell 27 22 25 5 13 .2 2.0
H13-90 Tipprøve 1679 21013 43379 3 15 84.3 5.0
H14-90 Tipprøve 1573 99999 36984 19 19 178.7 19.0
H15-90 Tipprøve 10782 5118 4662 2 8 17.3 8.0
H16-90 Tipprøve 1291 99999 34207 30 38 164.6 20.0
H17-90 Tipprøve 5625 25162 4824 8 23 16.0 54.0
H18-90 Tipprøve 4142 29695 31385 78 122 44.6 9.0
H1-90 Tipprøve 2361 50409 25923 134 183 84.8 91.0
H19-90 Tipprøve 2330 4356 10030 146 172 31.8 375.0
H20-90 Tipprøve 146 81912 49090 5 12 213.0 39.0
H21-90 Tipprøve 2443 2758 383 2 4 6.9 3.0
H22-90 Tipprøve 2847 38392 18382 86 79 28.8 334.0
H23-90 Tipprøve 2544 61328 37416 22 25 43.4 121.0
H24-90 Tipprøve 536 53395 36743 4 12 312.2 23.0
H25-90 Tipprøve 3070 13741 42059 42 40 151.6 330.0
H26-90 Tipprøve 398 39912 42562 1 9 67.5 13.0
H27-90 Tipprøve 2181 48828 40938 25 29 172.2 197.0
H28-90 Tipprøve 3378 38033 37828 57 103 75.2 601.0
H2-90 Tipprøve 12669 11998 2894 5 14 32.4 56.0
H29-90 Tipprøve 2180 26586 5044 76 74 18.0 473.0
H30-90 Tipprøve 1271 91079 12400 71 56 49.2 354.0
H3-90 Tipprøve 2781 99999 24296 31 70 205.0 305.0
H4-90 Tipprøve 193 99999 30046 16 19 313.8 83.0
H5-90 Tipprøve 1523 8579 18312 684 1352 31.3 243.0
H6-90 Tipprøve 567 99999 28872 41 115 218.8 45.0
NO0079.HU91142 Fastfjell 94 100 61 14 24 .3 2.0
NO0079.H10-90 Tipprøve 7972 23146 11322 9 23 18.2 20.0
NO0079.H11-90 Tipprøve 634 67515 4424 3 2 12.5 3.0
NO0079.H12-90 Tipprøve 3189 28255 2772 114 145 16.5 98.0
NO0079.H7-90 Tipprøve 491 99999 31914 24 42 109.2 19.0
NO0079.H8-90 Tipprøve 3847 20168 4352 3 9 15.0 14.0
NO0079.H9-90 Tipprøve 1058 63136 17325 50 50 167.6 61.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
HU91101 3.0 3.0 99999 2.2 3 1.00 1 2 2
HU91102 5.0 5.0 3882 .3 20 1.00 1 2 2
HU91104 3.0 2.0 28431 146.5 25 1.00 1 63 14
HU91105 3.0 1.0 139 14.0 3 2.00 1 2 8
HU91107 3.0 2.0 99999 .2 12 1.00 1 2 2
HU91108 4.0 2.0 1643 424.4 5 1.00 1 51 387
HU91109 4.0 6.0 1071 .2 20 1.00 1 2 2
HU91110 5.0 11.0 44 6.7 261 1.00 1 2 7
HU91113 4.0 4.0 32 .2 70 1.00 1 2 3
HU91114 3.0 2.0 2 .2 16 1.00 1 2 2
HU91115 2.0 4.0 36 .2 44 1.00 1 2 2
HU91116 6.0 5.0 2690 1.8 72 1.00 1 2 2
HU91117 2.0 3.0 130 1.4 92 1.00 1 2 2
HU91118 3.0 4.0 798 7.4 96 1.00 1 2 2
HU91119 3.0 1.0 25651 36.4 41 1.00 1 2 443
HU91120 4.0 2.0 73 .2 96 1.00 1 2 2
HU91121 1.0 1.0 280 .2 69 1.00 1 2 6
HU91122 2.0 2.0 11 .2 56 1.00 1 2 2
HU91135 5.0 5.0 3 .2 60 1.00 1 2 2
HU91136 3.0 4.0 6 .2 89 2.00 1 2 2
HU91137 1.0 2.0 4394 104.1 35 1.00 1 14 72
HU91138 1.0 2.0 30 .5 96 1.00 1 2 2
HU91139 4.0 3.0 1202 14.0 79 1.00 1 2 6
HU91140 3.0 5.0 44 1.0 32 1.00 1 2 5
HU91141 3.0 4.0 44 .4 37 5.00 1 2 2
HU91143 5.0 6.0 6 .2 67 1.00 1 2 3
HU91144 2.0 2.0 33 .5 76 1.00 1 2 2
HU91145 1.0 2.0 9 .2 26 1.00 1 2 2
H13-90 2.0 3.0 88 120.4 21 1.00 2 17 160
H14-90 6.0 5.0 547 1727.8 4 1.00 21 42 370
H15-90 1.0 2.0 109 31.0 2 1.00 1 4 16
H16-90 1.0 4.0 1170 1585.4 16 1.00 23 35 347
H17-90 6.0 8.0 494 169.2 34 1.00 1 2 24
H18-90 1.0 3.0 6492 197.0 2 2.00 2 13 56
H1-90 1.0 5.0 46976 373.7 60 1.00 3 66 26
H19-90 1.0 1.0 48276 26.1 24 2.00 1 48 22
H20-90 1.0 1.0 4338 574.3 25 2.00 56 90 4
H21-90 1.0 1.0 1376 13.9 41 1.00 1 2 2
H22-90 1.0 1.0 49886 244.1 2 1.00 1 29 31
H23-90 1.0 1.0 46636 381.1 11 1.00 3 34 32
H24-90 1.0 1.0 7317 369.3 7 2.00 27 107 90
H25-90 2.0 1.0 47883 93.9 1 1.00 11 68 62
H26-90 1.0 2.0 345 258.4 71 1.00 3 36 4
H27-90 1.0 1.0 47575 331.6 2 2.00 19 80 56
H28-90 1.0 1.0 48667 236.5 23 2.00 3 74 14
H2-90 2.0 5.0 1480 84.2 14 1.00 1 5 6
H29-90 1.0 1.0 49103 146.6 2 2.00 1 25 23
H30-90 1.0 1.0 49172 483.0 1 2.00 2 19 118
H3-90 2.0 6.0 10242 1564.2 13 1.00 13 60 152
H4-90 2.0 1.0 7636 2217.6 1 1.00 22 138 262
H5-90 3.0 8.0 52669 65.7 3 5.00 1 75 43
H6-90 2.0 2.0 12841 942.0 30 2.00 17 107 141
NO0079.HU91142 1.0 3.0 7 .5 13 2.00 1 2 4
NO0079.H10-90 1.0 1.0 1769 155.0 57 1.00 1 8 32
NO0079.H11-90 1.0 1.0 150 508.4 48 1.00 1 2 13
NO0079.H12-90 2.0 6.0 48679 205.8 32 1.00 1 2 14
NO0079.H7-90 2.0 3.0 7146 2178.3 9 2.00 8 28 143
NO0079.H8-90 3.0 4.0 83 129.0 34 1.00 1 2 11
NO0079.H9-90 2.0 4.0 20361 472.7 9 1.00 10 53 170
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HU91101 6.43 1 2 258 12.27 1.00 5.00 1 35.0
HU91102 .18 69 57 242 4.53 9.00 5.00 1 92.0
HU91104 8.13 15 10 299 11.43 4.00 5.00 7 4.0
HU91105 2.44 9 12 2610 4.14 1.00 5.00 1 71.0
HU91107 10.38 5 1 948 19.68 1.00 5.00 1 7.0
HU91108 10.65 7 1 2388 6.55 4.00 5.00 1 33.0
HU91109 2.02 61 57 255 5.23 6.00 5.00 1 106.0
HU91110 .46 47 51 576 3.59 7.00 5.00 1 43.0
HU91113 .70 34 58 297 3.84 6.00 5.00 1 97.0
HU91114 1.11 19 35 153 2.99 7.00 5.00 1 271.0
HU91115 .42 30 41 341 2.92 6.00 5.00 1 153.0
HU91116 .74 70 61 1019 5.09 5.00 5.00 1 155.0
HU91117 .40 71 49 760 4.60 1.00 5.00 3 238.0
HU91118 .98 95 75 626 6.11 7.00 5.00 2 107.0
HU91119 3.52 18 21 758 5.99 3.00 5.00 1 83.0
HU91120 .26 44 61 275 3.21 10.00 5.00 1 165.0
HU91121 .67 16 24 77 2.17 6.00 5.00 11 212.0
HU91122 1.45 72 37 248 4.05 1.00 5.00 1 53.0
HU91135 1.12 42 60 392 4.54 8.00 5.00 1 231.0
HU91136 .61 62 68 326 3.92 8.00 5.00 1 177.0
HU91137 1.78 43 216 1007 5.75 5.00 5.00 21 126.0
HU91138 .63 65 54 344 4.91 5.00 5.00 3 279.0
HU91139 1.26 56 75 593 4.79 10.00 5.00 1 134.0
HU91140 2.96 76 73 626 7.01 4.00 5.00 1 94.0
HU91141 1.12 32 60 99 2.88 7.00 5.00 5 345.0
HU91143 .38 57 53 244 3.98 5.00 5.00 1 29.0
HU91144 .46 46 54 450 4.62 8.00 5.00 2 264.0
HU91145 .70 12 22 141 3.30 6.00 5.00 1 69.0
H13-90 2.97 4 26 878 3.04 3.00 5.00 1 22.0
H14-90 24.20 1 1 1441 8.18 5.00 5.00 1 3.0
H15-90 2.11 4 10 1403 3.64 1.00 5.00 1 25.0
H16-90 24.30 3 1 1528 9.17 3.00 5.00 1 4.0
H17-90 6.10 6 13 2495 9.40 6.00 5.00 2 28.0
H18-90 7.65 1 1 675 9.53 2.00 5.00 1 3.0
H1-90 8.03 32 13 2555 7.81 1.00 5.00 3 23.0
H19-90 12.00 5 33 1350 27.54 4.00 5.00 2 16.0
H20-90 7.14 23 45 926 4.66 8.00 5.00 4 3.0
H21-90 9.20 5 8 1222 18.66 4.00 5.00 1 11.0
H22-90 10.00 1 14 524 13.67 2.00 5.00 1 3.0
H23-90 9.70 2 1 1555 12.45 2.00 5.00 3 13.0
H24-90 8.96 3 4 1936 6.46 4.00 5.00 2 30.0
H25-90 7.88 1 2 402 13.02 2.00 5.00 1 2.0
H26-90 3.58 30 25 1421 4.73 8.00 5.00 1 42.0
H27-90 8.82 1 1 2175 9.68 2.00 5.00 1 2.0
H28-90 10.00 6 4 1691 17.57 3.00 5.00 2 7.0
H2-90 4.77 10 26 3278 7.34 7.00 5.00 1 54.0
H29-90 10.00 1 18 472 18.08 2.00 7.00 1 1.0
H30-90 13.95 1 67 650 20.31 3.00 5.00 2 1.0
H3-90 22.55 1 1 1503 11.31 1.00 5.00 1 4.0
H4-90 22.44 1 1 2146 11.57 1.00 5.00 1 1.0
H5-90 15.29 1 1 219 32.28 3.00 6.00 2 1.0
H6-90 15.73 10 47 2029 8.98 2.00 5.00 3 16.0
NO0079.HU91142 .35 75 22 319 4.00 1.00 5.00 1 154.0
NO0079.H10-90 5.16 13 49 2242 6.16 3.00 5.00 2 71.0
NO0079.H11-90 10.44 3 13 8525 11.98 1.00 14.00 4 186.0
NO0079.H12-90 7.82 3 23 2987 10.10 1.00 5.00 2 96.0
NO0079.H7-90 25.85 5 1 3485 12.42 1.00 5.00 3 8.0
NO0079.H8-90 8.15 4 23 2702 9.44 4.00 5.00 1 31.0
NO0079.H9-90 13.75 3 25 5579 13.74 1.00 6.00 3 38.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HU91101 2.00 5
HU91102 22.00 2
HU91104 7.00 7
HU91105 6.00 20
HU91107 2.00 8
HU91108 4.00 28
HU91109 20.00 5
HU91110 18.00 2
HU91113 20.00 4
HU91114 23.00 24
HU91115 22.00 5
HU91116 22.00 5
HU91117 11.00 7
HU91118 20.00 4
HU91119 6.00 4
HU91120 24.00 11
HU91121 21.00 10
HU91122 4.00 4
HU91135 26.00 4
HU91136 22.00 2
HU91137 16.00 2
HU91138 14.00 7
HU91139 24.00 4
HU91140 16.00 3
HU91141 30.00 16
HU91143 19.00 2
HU91144 26.00 11
HU91145 18.00 3
H13-90 5.00 2
H14-90 8.00 2
H15-90 5.00 3
H16-90 5.00 2
H17-90 16.00 2
H18-90 2.00 2
H1-90 6.00 2
H19-90 5.00 14
H20-90 4.00 2
H21-90 4.00 2
H22-90 2.00 2
H23-90 4.00 2
H24-90 9.00 2
H25-90 2.00 3
H26-90 24.00 4
H27-90 2.00 2
H28-90 5.00 6
H2-90 23.00 2
H29-90 2.00 3
H30-90 2.00 4
H3-90 2.00 2
H4-90 2.00 4
H5-90 2.00 13
H6-90 7.00 4
NO0079.HU91142 8.00 5
NO0079.H10-90 8.00 2
NO0079.H11-90 2.00 2
NO0079.H12-90 7.00 4
NO0079.H7-90 2.00 4
NO0079.H8-90 9.00 3
NO0079.H9-90 3.00 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse