English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 034 Sørdalen
(Objekt Id: 2214)
(Sist oppdatert: 03.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392732 m. Nord: 7304748 m.
Lengdegrad: 12.6503130 Breddegrad: 65.8459640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Biotittisering
Strøk/Fall: 180 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Tekst mangler
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Boulangeritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Fahlerts Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Porfyrisk granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :180 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sørdalskjerpene ligger på snaufjellet på nordsida av Husvikfjellet. Det sørligste av disse er hovedskjerpet. De andre ligger tilnærmet rett nord for dette. Berggrunnen i området domineres av migmatittisk gneis med en rekke granodiorittintrusjoner. Skjerpet består av en 10 m lang og opptil 4 m høy dagskjæring som er orientert tilnærmet vest-øst med åpning mot vest. Få cm brede, uregelmessige bånd og linser med sulfidmineraliseringer sitter i glimmerrik sone i granatførende glimmergneis og langs grensen mellom denne glimmerskiferen og porfyrisk granodioritt. De mineraliserte linsene opptrer i en 0,5- 1 m bred sone parallelt skifrigheten (180°/85°) i glimmerskiferen. Vik (1975) antar at den mineraliserte sonen har dannet en linse eller stokk med stupning 30°-50° mot sør. Kalifeltspat i granodioritten er omvandlet til amazonitt i en opptil 1 m bred sone omkring mineraliseringene. Denne omvandling er ikke påvist utenfor sulfidmineraliserte soner. Sulfimineraliseringene domineres av dels grovkornet blyglans, sinkblende, arsenkis og magnetkis og i mindre mengder finnes kobberkis. Mineralogisk skiller de seg fra Husviksonen med at vanlig aksessoriske mineral er fahlerts og i tillegg er boulangeritt påvist (Vik 1975).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vik, Eirik , 1976
En malmgeologisk undersøkelse av Husvika bly-sink forekomst i Alstadhaug.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
H35-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Blyglansdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H36-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Magnetkisdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H37-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Magnetkis/arsenkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
H38-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Sinkblendedominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Sørdalen midtre
(Objekt Id: 3059 34,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392742 m. Nord: 7304968 m.
Lengdegrad: 12.6503510 Breddegrad: 65.8479400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I det midtre Sørdalskjerpet opptrer også sulfidmineraliseringene i en 1 m bred, skifrig glimmerskifer med kontakt mot minst 2 m mektig porfyrisk granodioritt i øst. Ca 5 cm bred sone med malm opptrer i parallelt skifrigheten i skiferen i skjæringa. Stuffer på tippen viser at den mineraliserte sone kan være minst 15 cm bred.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0088.H31-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Blyglansdominert med litt sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0088.H32-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Blyglans-magnetkismalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0088.H33-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Magnetkismalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Sørdalen nordre
(Objekt Id: 3060 34,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392682 m. Nord: 7305158 m.
Lengdegrad: 12.6488830 Breddegrad: 65.8496230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det nordlige Sørdalsskjerpet er en mindre røsk med svak sulfidmineralisering i glimmerskifer omgitt av porfyrisk granodioritt. Blyglansdominert malm finnes i blokker.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
H34-90 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug,L.
Kommentar: Blyglans/sinkblendemalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 034 Sørdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
H34-90 Tipprøve 825 14113 41409 8 19 108.0 14.0
H35-90 Tipprøve 132 2960 7374 2 3 20.1 98.0
H36-90 Tipprøve 1141 44756 3461 13 16 7.6 89.0
H37-90 Tipprøve 800 8743 2174 67 44 3.2 57.0
H38-90 Tipprøve 1515 99999 18487 44 40 21.9 118.0
NO0088.H31-90 Tipprøve 1020 33680 40914 19 30 118.3 255.0
NO0088.H32-90 Tipprøve 1557 17515 26706 30 37 45.3 208.0
NO0088.H33-90 Tipprøve 1593 1981 7686 12 23 10.6 51.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
H34-90 3.0 1.0 736 146.3 33 3.00 12 15 375
H35-90 1.0 3.0 131 29.4 4 1.00 100 2 65
H36-90 1.0 1.0 3345 312.7 32 4.00 6 2 26
H37-90 1.0 3.0 14944 53.9 48 1.00 3 2 3
H38-90 2.0 6.0 13879 732.3 49 2.00 7 4 40
NO0088.H31-90 1.0 1.0 15541 329.6 38 3.00 40 67 51
NO0088.H32-90 1.0 1.0 19452 132.8 38 1.00 13 42 15
NO0088.H33-90 1.0 3.0 5405 19.1 22 1.00 2 3 7
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
H34-90 7.81 3 19 96 7.84 4.00 5.00 1 4.0
H35-90 11.50 1 4 12 1.47 1.00 5.00 1 1.0
H36-90 13.70 63 1 2959 14.05 4.00 5.00 3 14.0
H37-90 6.27 135 93 870 12.40 1.00 5.00 3 6.0
H38-90 15.54 23 51 1831 12.91 8.00 5.00 2 3.0
NO0088.H31-90 8.64 15 1 528 8.84 4.00 5.00 2 1.0
NO0088.H32-90 9.64 10 23 390 11.23 5.00 5.00 1 2.0
NO0088.H33-90 14.61 7 11 100 24.54 5.00 5.00 1 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
H34-90 4.00 2
H35-90 2.00 2
H36-90 10.00 2
H37-90 3.00 2
H38-90 11.00 2
NO0088.H31-90 6.00 2
NO0088.H32-90 7.00 2
NO0088.H33-90 6.00 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse