English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 012 Vatterfjord
(Objekt Id: 2307)
(Sist oppdatert: 17.12.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484413 m. Nord: 7574576 m.
Lengdegrad: 14.6225200 Breddegrad: 68.2840030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1915 - 1918 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 5 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Syenitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Syenitt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedrift på forekomsten foregikk i perioden 1915 - 1918 ved et par synker ned til ca. 25 m og med orter og strosser langs en strøklengde på ca. 100m. Alle grubehull er idag gjenfylt og det ses derfor lite av forekomsten utenom tippmaterialet. Det henvises derfor til rapporter av Vogt, Rønning og Stadheim (1915 - 1938) og Bøckman (1948) som beskriver forekomsten. Mineraliseringen opptrer i en syenittgang/-linse som er minst 100 m lang i N - S retning og 15 - 20 m mektig. Kontaktene mot sideberget, som er fin- til middelskornet granitt, er finkornig. Ellers er syenitten grovkornig og massiv med noe foliasjon i enkelte partier. Grovflakig molybdenglans opptrer på sprekker og spalteflater (prøve 06 og 07) og i liten grad som finkornig disseminasjon (prøve 08). En annen opptreden er som grovkornige flak i pegmatitter (feltspat + hornblende) (prøve 02). Magnetkis og kobberkis opptrer ofte sammen med molybdenglansen i syenitten (prøve 01 og 03), men de finnes også hver for seg. Iflg. de nevnte rapporter har de sulfidførende spalter og pegmatitter alltid samme retning som syenittgangene og foliasjonen, N - S og steiltstående. De nevner også at det forekommer litt mineralisering i sidestein (granittisk gneis). Prøve 05 er prøve av middelskornet granittisk gneis Ø for syenitten. Prøve 04 er fra en inneslutning av finkornig granittisk gneis med litt finkornet molybdenglansdisseminasjon i syenitten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, T.; Rønning, O.; Stadheim, J. , 1958
Vatterfjord molybdenglans-forekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3325;22 sider
Abstrakt:
Forekomsten ligger i bunnen av Vatterfjordstollen på vestsiden av Østnesfjorden. Den ligger ca 70 m fra sjøen. Malmen opptrer i sprekker i syenitt. I tillegg er det noe malm i pegmatittggangen i granit. Det anbefales videre undersøkelser. Et oppredningsværk kan være aktuellt. En prøve av malmmen er sendt Sulitjelma til oppredningsforsøk. Resultatet foreligger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0164.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Syenitt med semimassiv po+noe cpy og MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Syenitt med MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Syenitt med MoS2, po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. granittisk gneis innesluttet med finfordelt MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet granittisk gneis fra sidesten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet syenitt med MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet syenitt med MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0164.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet syenitt med spor av finfordelt sulfid.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 012 Vatterfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0164.01 Fastfjell 3580 128 -81 272 89 -16.2 9.0
NO0164.02 Fastfjell 116 115 7 11 2 -1.0 4.0
NO0164.03 Fastfjell 190 137 37 56 14 -1.0 1.0
NO0164.04 Fastfjell 5 60 6 6 22 -1.0 11.0
NO0164.05 Fastfjell 8 30 9 2 -2 -1.0 3.0
NO0164.06 Fastfjell 722 270 347 50 -32 -16.2 2.0
NO0164.07 Fastfjell 88 353 5 18 -2 -1.0 3.0
NO0164.08 Fastfjell 28 926 8 12 -2 -1.0 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0164.01 3.0 3.0 -20 -16.2 114 142.00 -20 -20 -20
NO0164.02 3.0 3.0 -20 -1.0 102 1480.00 -20 -20 -20
NO0164.03 3.0 3.0 -20 -1.0 34 5580.00 -20 -20 -20
NO0164.04 3.0 3.0 -20 -1.0 60 55.90 -20 -20 -20
NO0164.05 3.0 3.0 -20 -1.0 74 -1.00 -20 -20 -20
NO0164.06 3.0 3.0 -20 -16.2 35 12900.00 -20 -20 -20
NO0164.07 3.0 3.0 -20 -1.0 36 4640.00 -20 -20 -20
NO0164.08 3.0 3.0 -20 -1.0 38 34.50 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0164.01 10.70 54 -16 457 20.10 -30.00 -30.00 -32.4 26.20
NO0164.02 .43 21 -1 321 1.82 -30.00 -30.00 15.8 11.70
NO0164.03 2.59 58 -1 485 7.48 -30.00 121.00 11.9 26.90
NO0164.04 .02 22 32 245 1.34 -30.00 -30.00 13.5 15.00
NO0164.05 .00 13 3 208 1.07 -30.00 -30.00 10.5 29.50
NO0164.06 2.52 96 57 920 8.98 232.00 833.00 -32.4 752.00
NO0164.07 .48 88 -1 807 4.77 -30.00 -30.00 15.7 32.90
NO0164.08 .15 50 -1 881 3.67 -30.00 -30.00 13.7 30.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0164.01 -81
NO0164.02 -5
NO0164.03 -5
NO0164.04 -5
NO0164.05 5
NO0164.06 -81
NO0164.07 -5
NO0164.08 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse