English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1839 - 620 Eiterjorda
(Objekt Id: 23473)
(Sist oppdatert: 30.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484355 m. Nord: 7430481 m.
Lengdegrad: 14.6413130 Breddegrad: 66.9915390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergartene i Beiardalen er dominert av kaledonske skifre og marmor. Det er registrert 14 forekomster/lokaliteter hvor den grålige skifer er tatt ut eller testet kvaliteten på. Noen av skifrene er kvartsrike (Eiterjord) mens andre er bløtere, tyntspaltende og har litt karbonat (Molid). Skifersonen som er testet er en tynn sone som er 1 – 5 m mektig. Skiferen er tett båndet men dels tungtspaltende og en del oppsprukket. Den breie skifersonen er klemt mellom amfibolitt i nord og mer gabbroide bergarter i sør. Eitaråga-skiferen er brukt kun til noen få hustak i Beiarn. Eiteråga skiferen er tungtspaltende, er småfallen men har god teknisk kvalitet. Det er en del kvartsutsvetninger og tynne diskordante lag (sills) av amfibolitt i skifersonen. Sonen er tynn og steiltstående, men ligger bra til logistisk for drift. Skiferen fra Eiterjorda er ikke teknisk testet. Mineralogi Hovedmineralene er kvarts, muskovitt og biotitt. I små mengder er det også noen korn med kis og feltspatt, og aksessorisk turmalin og zirkon. I tynne lag kan også skiferen ha små granater. Noen nåler med amfibol på opptil 2 cm størrelse opptrer på enkelte spalteplan.
Historikk
Det er tatt ut kun små mengder takskifer langs sonen ved Eiterjorda, kun til noen få hustak. Uttakene skjedde tidlig på 1900-tallet. Skiferen er senere testet og vurdert av bergmestere på 1940- og 1970-tallet. Det siste prøveuttaket ble gjort i forbindelse med de siste undersøkelsene tidlig på 1970-tallet.
Beliggenhet
Eiterjorda ligger i Beiardalen på sørsiden av Beiarelva, ca. 3 km øst for Moldjord kirke. Fra Rv. 813 går det skiltet vei til Eiterjorda over ei smal bru ved gården Voll. Forekomstene av skifer ligger vest for gårdene på Eiterjorda langs en nylig bygd skogsvei, fra en åkerkant over skaret mellom Rabben og Furuhaugen og videre ned mot Eiteråga.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 sider
Abstrakt:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.

Vasshaug, Albert , 1970
Befaring av skiferforekomst på Eiterjord i Beiarn, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6223;5 sider
Abstrakt:
Skiferen er en glimmerskifer. Den har strøkretning ca. N-S og er steilstå- ende (ca. 90 grader). I liten målestokk er det tidligere brutt en del tak- skifer i foten av en haug. Man ser bare den ene kanten av skiferen. Skifer- formasjonen er meget mektig. På grunn av overdekninger var det umulig å stud- ere detaljene over hele tykkelsen. Skiferforekomsten er svært uren. Skiferen er brukbar som takstein, flis etc., men forekomsten er etter forfatterens syn lite produksjonsdyktig. Skrått på lagdelingen er skiferen sprukket opp og fylt med kvarts. Disse kvartsgang- ene er gjennomgående over store områder og følger skiferlagene mot dypet. Det ble også registrert foldninger og små krusninger i skifrigheten. Videre har man en del fyllittganger som følger skifrigheten. Hvis man skal foreta videre undersøkelser, bør det brytes en del skifer nær det gamle brudd. Forekomsten er etter all sannsynlighet for forurenset til å kunne gi varig driftsgrunnlag.

Strand, Geir , 1971
Eiterjord skiferforekomst i Beiarn
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6458;1 sider
Abstrakt:
Prøvedrift har gitt nær null utbytte av anvendbar skifer, noe som skyldes manglende kløv. I tillegg finnes en sterk oppsprekning. God blotningsgrad mot S og V viser ingen bedring. Prøvedriften er forsvarlig utført, men videre drift synes hensiktsløs.

Hatling, Harald; Hultin, Ivar; Øvereng, Odd; Gvein, Øyvind; Fareth, Eigill , 1971
Undersøkelser av skifer og bygningsstein i Nordland, Troms og Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 E;82 sider
Abstrakt:
Skiferundersøkelsene ble sentrert om områdene Kvænangen og Alta. I Beiarn ble 5 lokaliteter undersøkt. En av disse er anbefalt prøvebrudt. I Malangen i Balsfjord ble 3 små brudd befart. Ingen av disse er drivverdige. Et område V for den midtre del av Kvænangsfjorden ble undersøkt. To av forekomstene her er drivverdige, og ble drevet under befaringen. Driften bør opprettholdes. I Loppa fins store skifermengder av varierende kvalitet, men det er mulig med selektiv drift i små brudd. Forekomster av skifer i Kautokeino og Kvalsund var ikke interessante. Befaring ble også foretatt innen Alta-skiferen. Mer detaljerte undersøkelser er foreslått i Stillafeltet, Østerelvdalen og Skaidi. Rapporten foreslår skiferundersøkelser i 1971 i følgende områder; små regi- strerte lokaliteter, Nordreisa-området, Loppa-feltet, Alta, Repvåg. Det er også befart to klebersteinsforekomster; Nyeng i Sørreisa og Russelv i Lyngen. Ingen av dem er økonomisk interessante.

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Rekstad, Johan , 1913
Fjeldstrøget mellem Saldalen og Dunderlandsdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.67;1-65 sider
Abstrakt:
Forkortet: The region described is situated in the interior of Northern Norway between 66° 30' and 67°N, and to the east of the Territory treated in The Geology of Northern Helgeland, NGU Nr.62. The stratified rocks, occurring here, are mica-schist, crystalline limestone, gneiss and schistose quartz-rock. Of these the mica-schist has the greatest extension (see annexted map). The direction of the strike is for the most part N-S to NNE-SSW or parallel with the mountain-range. But near to the borders of the great granitic intrusions, it bends along the border-lines of the eruptives The mica-schist is graylish and of pronounced, schistosity. It is speckled with brown garnets, and in some places also with brown staurolite (see Fig.2,pl.VI and Fig.1,pl-VII). Crystalline limestone and marble cover a considerable area (see map). The limestone contains generally a small percentage of magnesia. In several places also layers of dolomite are intercalated in the limestone series, mainly in its upper parts. Much of the limestone is gray-coloured and yields a fetid odour when blown. But here also occur white, yellow and red varieties of the limestone. It contains in part argillaceous matter and passes into a calcareous schist. The mineral of tremolite occurs often in the dolomite

Navn på lokalitet: Eiterjorda 1
(Objekt Id: 23474 620,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484242 m. Nord: 7430350 m.
Lengdegrad: 14.6387620 Breddegrad: 66.9903580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Uttak vest for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 2
(Objekt Id: 23475 620,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484218 m. Nord: 7430328 m.
Lengdegrad: 14.6382150 Breddegrad: 66.9901510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Uttak vest for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 3
(Objekt Id: 23476 620,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484197 m. Nord: 7430316 m.
Lengdegrad: 14.6377350 Breddegrad: 66.9900510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Uttak vest for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 4
(Objekt Id: 23477 620,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484129 m. Nord: 7430288 m.
Lengdegrad: 14.6361800 Breddegrad: 66.9897960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
I veikant til skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 5
(Objekt Id: 23478 620,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 484029 m. Nord: 7430160 m.
Lengdegrad: 14.6339050 Breddegrad: 66.9886340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Uttak øst for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 6
(Objekt Id: 23479 620,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483998 m. Nord: 7430104 m.
Lengdegrad: 14.6332020 Breddegrad: 66.9881300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
8 m grøft vest for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 7
(Objekt Id: 23480 620,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483978 m. Nord: 7430091 m.
Lengdegrad: 14.6327450 Breddegrad: 66.9880210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Lite uttak vest for skogsvei.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 8
(Objekt Id: 23481 620,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483971 m. Nord: 7430086 m.
Lengdegrad: 14.6325630 Breddegrad: 66.9879670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Øvre ende av 15 m lang grøft.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 9
(Objekt Id: 23482 620,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483954 m. Nord: 7430069 m.
Lengdegrad: 14.6321980 Breddegrad: 66.9878140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Lite uttak.

Navn på lokalitet: Eiterjorda 10
(Objekt Id: 23483 620,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483937 m. Nord: 7430054 m.
Lengdegrad: 14.6317880 Breddegrad: 66.9876870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
10 m grøft som ender i Eiteråga.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse