Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 621 Hammernes
(Object Id: 23485)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Saltdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 485500 m. North: 7412727 m.
Longitude: 14.6697440 Latitude: 66.8323270
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 22.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Pyroksenitt Classification: Colour: Green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Gabbro Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Liten blokk"
Photo no. 2 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en omvandlet grovkornet pyroksenitt som er et omvandlet intrusivt fragment i glimmerskifrene som faller mot øst. Bergarten er mest dekorativ med sorte 1 – 2 cm krystaller av pyroksen i en grønn finkornet matriks av epidot. Men størrelsen av pyroksenkrystallene varierer fra 2 mm til 2 cm og bergarten er i det hele inhomogen i kornstørrelse og tekstur. I pyroksenkrystallene er det en del interne reflekser slik som i pyroksenitten på Skaret (se denne). Den omvandlede pyroksenitten er kun forsøkt brukt til suvenirproduksjon. Det er kun et lite volum av denne spesielle bergarten. Den er i varierende grad epidotisert og ikke homogen i teksturen. Den er variabel i kornstørrelse og kan i hovedsak bare brukes til husflidsstein og eventuelt til dekorative bordplater. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er pyroksen som sannsynligvis delvis er omvandlet til amfibol. Disse krystallene sitter i en finkornet matriks av epidot.
Historic
Ankerske hadde sikret rettighetene på denne forekomsten med tinglest kontrakt allerede i 1895 (Jaros 1969). Det skal være tatt ut prøveblokk av denne spesielle steinen av Ankerske sist i 1937 (Lindahl 1999b). Småblokk og prøver er tatt ut av Mineralutvikling A/S (E. Lund 1992) og senere av NGU. Polerte plater er framstilt.
Location
Forekomsten ligger ved Hammernes i Beiardalen på østsiden av Beiarelva. Adkomst er veien opp Beiardalen fra Rv. 813 fra Storjorda. Fra veikrysset til Gråtådalen er det ytterligere 5 km videre opp dalen til Hammernes. Veien til Hammernes er skiltet ved bru over Beiarelva. Forekomsten ligger ved gården Myrvoll.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Lindahl, Ingvar , 1999
Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i Molid-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.095;25 pages
Abstract:
Det er gjort en vurdering av mulighetene for utnyttelse av mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" er det mest spesielle råstoffet for Beiarn, men det finnes en rekke andre typer stein som kan brukes. Satsing på husflidsprodukter kan skje gjennom 2-3 personer som er samvittighetsfulle og interesserte. Produkter med god design er viktig. En meny for innhold i et informasjonshefte om geologi for kommunen er satt opp. Av ressursundersøkelser er det gjort arbeider med naturstein. Det er kartlagt og valgt ut en lokalitet for uttak av svart pyroksenitt i Skaret i Tollådalen. Det er gitt prospekteringsstøtte til selve uttaket som vil bli rapportert i en egen rapport. Skiferforekomstene i Beiarn er vurdert og den anbefalte diamantboringen som ble anbefalt er gjennomført. 150 meter er boret fordelt på tre hull. Tykke soner av skifer har god spaltbarhet. For den endelige vurdering av forekomstens egnethet til forskjellige formål må det gjøres prøveuttak som må utføres av vante skiferdrivere. Hvit dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein.


The fact sheet was created on 06.02.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway