English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1839 - 621 Hammernes
(Objekt Id: 23485)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 485500 m. Nord: 7412727 m.
Lengdegrad: 14.6697440 Breddegrad: 66.8323270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 22.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Pyroksenitt Klassifikasjon: Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Liten blokk"
Foto nr. 2 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en omvandlet grovkornet pyroksenitt som er et omvandlet intrusivt fragment i glimmerskifrene som faller mot øst. Bergarten er mest dekorativ med sorte 1 – 2 cm krystaller av pyroksen i en grønn finkornet matriks av epidot. Men størrelsen av pyroksenkrystallene varierer fra 2 mm til 2 cm og bergarten er i det hele inhomogen i kornstørrelse og tekstur. I pyroksenkrystallene er det en del interne reflekser slik som i pyroksenitten på Skaret (se denne). Den omvandlede pyroksenitten er kun forsøkt brukt til suvenirproduksjon. Det er kun et lite volum av denne spesielle bergarten. Den er i varierende grad epidotisert og ikke homogen i teksturen. Den er variabel i kornstørrelse og kan i hovedsak bare brukes til husflidsstein og eventuelt til dekorative bordplater. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er pyroksen som sannsynligvis delvis er omvandlet til amfibol. Disse krystallene sitter i en finkornet matriks av epidot.
Historikk
Ankerske hadde sikret rettighetene på denne forekomsten med tinglest kontrakt allerede i 1895 (Jaros 1969). Det skal være tatt ut prøveblokk av denne spesielle steinen av Ankerske sist i 1937 (Lindahl 1999b). Småblokk og prøver er tatt ut av Mineralutvikling A/S (E. Lund 1992) og senere av NGU. Polerte plater er framstilt.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Hammernes i Beiardalen på østsiden av Beiarelva. Adkomst er veien opp Beiardalen fra Rv. 813 fra Storjorda. Fra veikrysset til Gråtådalen er det ytterligere 5 km videre opp dalen til Hammernes. Veien til Hammernes er skiltet ved bru over Beiarelva. Forekomsten ligger ved gården Myrvoll.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Lindahl, Ingvar , 1999
Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i Molid-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.095;25 sider
Abstrakt:
Det er gjort en vurdering av mulighetene for utnyttelse av mineralske ressurser i Beiarn kommune. Beiarn kommune er rik på sjeldne mineraler hvorav informasjon om noen av forekomstene kan trekkes fram innenfor turisme. Kommunene har mange typer stein som kan brukes for framstilling av husflidsprodukter. "Hammernes grønn" er det mest spesielle råstoffet for Beiarn, men det finnes en rekke andre typer stein som kan brukes. Satsing på husflidsprodukter kan skje gjennom 2-3 personer som er samvittighetsfulle og interesserte. Produkter med god design er viktig. En meny for innhold i et informasjonshefte om geologi for kommunen er satt opp. Av ressursundersøkelser er det gjort arbeider med naturstein. Det er kartlagt og valgt ut en lokalitet for uttak av svart pyroksenitt i Skaret i Tollådalen. Det er gitt prospekteringsstøtte til selve uttaket som vil bli rapportert i en egen rapport. Skiferforekomstene i Beiarn er vurdert og den anbefalte diamantboringen som ble anbefalt er gjennomført. 150 meter er boret fordelt på tre hull. Tykke soner av skifer har god spaltbarhet. For den endelige vurdering av forekomstens egnethet til forskjellige formål må det gjøres prøveuttak som må utføres av vante skiferdrivere. Hvit dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse