Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1853 - 604 Evenesmarka
(Object Id: 23613)
(Last updated: 04.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 571354 m. North: 7600275 m.
Longitude: 16.7452240 Latitude: 68.5058580
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 13.nov.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Håfjellsmulden har lag med rosa fargebåndet marmor, hvit dolomitt og andre enheter med grå marmor. Den vestlige sjenkelen har fargebåndet marmor som er undersøkt i Kjeldebotn-området og på nordsiden av Ofotfjorden i Evenesmarka. I Skånland kommune i Troms fylke, der den er sterkt foldet og tektonisk påvirket på Hinnøya mot Harstad. Det synes å være to nivåer med fargebåndet marmor hvor den vestligste har flest blotninger fra nord for Evenes flyplass i Skånland kommune og nordover til Tjeldsundet og Hinnøya. Mektigheten på den østlige sonen synes ut fra det som er blottet mindre. De to sonene kan også være de samme etter tett foldning. Den fargebåndede marmoren kan følges rundt ombøyningen av Håfjellsmulden og er undersøkt med prøvedrift på Løhammeren (se denne lokaliteten) langs den SØ-lige sjenkelen i Håfjellsmulden. Marmoren i Evenesmarka er kun registrert og vurdert i felt. Vurdering Evenesmarka er et av områdene på grensa mellom Nordland og Troms fylker med rosa fargebåndet marmor. Ved gunstige lokaliteter logistisk, riktig farge og betydelige reserver kan en forekomst være interessant. Ofte er problemet med den fargebåndede marmoren at mektigheten på de brytbare mest attraktive lagene er for liten. Dette er sannsynligvis tilfelle for lokaliteten i Evenesmarka. Mineralogi Hovedmineralene i den fargebåndede marmoren er rosa og grå kalkspatt. I underordnet mengde oppptrer dolomitt og muskovitt, kvarts og feltspatt. Lokalt opptrer også noen korn av fuchsitt.
Historic
Mineralutvikling AS har undersøkt og tatt ut blokk av fargebåndet marmor fra Skånland kommune. Lødingen Stenindustri AS har tatt ut blokk av rosa fargebåndet marmor på Hinnøya (Lindahl 2011).
Location
Lokaliteten ligger i veiskjæring langs bygdeveien som tar av fra E10 mot nord ca. 2 km øst for avkjøringen til Evenes flyplass, skiltet til Boltåsen og Kvitforsen. Avstanden til lokaliteten fra E10 er ca. 2 km.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Zwaan, K.B.; Motuza, G.; Melezhik, V.A.; Solli, A.; Roberts, D. , 2002
Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.088;43 pages
Abstract:
Rapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster av økonomisk interesse. Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av geologien på dette kartet. Feltet kjennetegnes ved ulike varianter av karbonatbergarter i en komplisert tektonisk lagrekke. Det er derfor utført en detaljert kartlegging i målestokk 1:5.000 for hoveddelen av området, mens mindre deler er kartlagt i 1:20.000. ved hjelp av karbon- og strontiumisotoper er det utført kjemostratigrafiske aldersbestemmelser på de ulike kalkspatmarmorene. Videre er bergartene undersøkt i mikroskopet for å avdekke karakter av de omdannelsene som har påvirket bergartene etter at de var avsatt. Undersøkelsene har gitt god oversikt over den geografiske og geologiske fordelingen av de ulike bergartstyper også mot dypet. De ressursmessig mest interessante marmorlagene finnes i bestemte soner i den nydefinerte tektoniske lagrekke. Marmorlagene er kvalitetsbedømt ved systematisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Rapporten inneholder også en referanseliste over de omfattende karbonatundersøkelser som tidligere er gjort i dette området.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. pages
Abstract:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway