Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 003 Niingen
(Object Id: 2406)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Astafjorden (1332-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 583052 m. North: 7606276 m.
Longitude: 17.0359790 Latitude: 68.5564230
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1919 - 1919 Pitting
1996 - 1996 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 355 / 30 Direction: 100
Plunge: 15
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Niingen Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartzitic muscovite gneiss Sedimentary
Original rock :Muddy sandstone
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Garnet mica gneiss Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :355 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fold axis Dir./Plunge :100 / 15 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Det er to alternative gangruter til forekomsten, enten opp rørgata fra kraftstasjonen ved Strandvatnet og sti NØ-over mot Niingsvatnet, eller traktorvei vel 1 km østover fra kraftstasjonen og oppover langs god sti som følger elva fra Buvatnet og Niingsvatnet, til hytta ved Niingsvatnet. Herfra knapt 2 km vestover, opp til 840 m.o.h., hvor forekomsten ligger i et lite skar på østsiden av Niingen. Forekomsten ble første gang mutet 18. januar 1919 av Julius Jakobsen, Bogen, og litt røsking foregikk sannsynligvis samme år. Den 1 - 2 m mektige stratabundne Zn-Pb-mineraliseringen kan følges over en strøklengde på 50 m. Vertsbergarten er en fin- til middelskornig kvartsittisk muskovittgneis med en få dm mektig mørk omvandlingssone i heng og ligg av granat-biotittbergart (ufoliert, uorientert masse, med opptil 10 mm store granater). Sidebergart er fin- til middelskornig granat-toglimmergneis. I den kvartsittiske muskovittgneisen opptrer grovkornig sinkblende i cm-mektige bånd (samt linser og ansamlinger) stort sett parallelt med lagningen. Sinkblende og blyglans opptrer sjelden sammen lokalt. Blyglans opptrer hovedsaklig i omvandlingssonen i uregelmessige årer, bånd og ansamlinger, i opptil cm-store krystaller. Mineraliseringen er blottet både på øst- og vestsiden av et lite skar hvor det ligger snø. På østsiden er det i snøkanten blottet ca. 10 m2 mineralisering. Det er en åpen foldeombøyning som stuper mot SØ (akse 100°/15°) og dukker under granat-glimmergneis. Den båndede mineraliseringen er småfoldet med samme akseretning. Mineraliseringen består av opptil få cm mektige bånd, linser og ansamlinger av massiv, grovkornig sinkblende vekslende med bånd av fin- til middelskornig kvartsittisk muskovittgneis. Gneisbåndene dominerer, med cm- til 5 - 10 cm mektige umineraliserte bånd. Over og under den båndede sinkblende-mineraliseringen defineres heng- og liggkontaktene av en 2 - 10 cm mektig omvandlingssone av massiv granat-biotittbergart med semimassiv blyglans. Mineraliseringen er i foldeombøyningen ca. 1 m mektig. Smale ganger av granittpegmatitt, -aplitt og kvarts skjærer diskordant gjennom både mineralisering og sidestein. 4 m mot øst, i snøkanten, er det i den lyse granat-glimmergneisen en 2 m2 stor klumpformig "oppdoming" av granat-biotittbergart med små kvartsansamlinger og -årer, og noe uregelmessig blyglans-mineralisering. Sannsynligvis representerer dette en oppfoldet flanke av forannevnte blotning. 30 m mot vest, på andre siden av det snøfylte skaret, er det skjerpet litt (2 m3) i en skrent. Mineraliseringen er her minst 2 m mektig (kan være noe mer), og består av utholdende, cm-mektige (typisk 1 - 2 cm, opptil 10 cm) bånd og mindre linser av grovkornig massiv sinkblende i kvarts-muskovittgneis (med endel små korn av et grønt mineral, sannsynligvis diopsid, og muligens litt rødbrun karbonat). De nederste 20 - 30 cm av mineraliseringen består av den omvandlede, svarte biotitt-granatbergarten med noe blyglans. Blyglans opptrer også i hengen i opptil cm-store krystaller i uregelmessige, cm- til dm-mektige årer, bånd og ansamlinger i en 20 - 40 cm mektig sone av biotitt-granat-kvartsmasse. I partier med grovkornig massiv blyglans finnes rundede inneslutninger av gul kvarts av et par mm størrelse. Generelt stryker mineraliseringen 355°/30°, men lokalt forstyrres den til 280°/15° av diskordante, opptil 2 m mektige, pegmatitt-aplittganger (soner av begge i en og samme gang). De har noe varierende retning: 210°-240°/15°-30°. Småfoldinger i mineraliseringen har akse 90°/10°, mens en foldeombøyning i underkant av en metermektig, skjærende pegmatittgang har akse 320°/15°. Muligens er pegmatittgangene injisert i avrevne folder. I en løsblokk observeres en 5 cm mektig åre av blyglans i pegmatitten, muligens et mobilisat, men ellers skjærer umineraliserte pegmatitt- og aplittganger, med skarpe kontakter, gjennom mineraliseringen. Mineraliseringen strekker seg 20 m vestover fra skjerpet i skrenten, til et lite (1 m3) skjerp som er gjenrydd. Her ses stuffer av granat (opptil 10 mm store)-biotittbergart med partier av massiv blyglans. Ukjent mektighet. R. Wilberg -95.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Torgersen, J.C. , 1935
Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.142;1-60 pages
Abstract:
The present paper continues the description of zinc-, and lead deposits in Northern Norway, including Nordland, Troms and Finnmark counties. The writer formerly described the zinc- and lead deposits of Helgeland, which is the southern part of Nordland county. In this paper is given a description of the remaining deposits of Northern Norway. Of these the most important are found in Ofoten, the north-eastern region of Nordland county. A few deposits of less importance belong to the Beiarn district in Nordland, a few are located in the counties Troms and Finnmark. In Ofoten the zinc- and lead deposits occur partly within the Archean area, partly within the area of the metamorphosed sediments of the Caledonian mountain range of Cambro-Silurian age. In the Archean area the ores are somtimes found in gabbroidic rocks, partly on fahlbands with pyrrhotite as the predominating ore mineral, partly on veins in or near the fahlbands, sometimes they occur on veins bedded in a biotite schist rich in quartz. The ore deposits connected to the metamorphosed sediments of the mountain range both mineralogically bear a close resemblance to the zinc- and lead deposits of Helgeland, formerly described by the author.

Bryn, K. Ø. , 1957
Befaring av Niingstoppen bly/sink forekomst, Bogen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3158;1 pages
Abstract:
Det er gjort befaring av sink-blyanvisningene. Malmen ligger også her i granatholdig glimmerskifer. Det var skutt to steder. Det øverste viste smale striper med blyglans og sinkblende, mektighet ca. 1,5 m., men det var ikke mulig å se noen fortsettelse i noen retning. Neste sted lå ca. 50 m lenger øst, og var for det meste dekket av en snebre. Det som var i var blyglans som fylte sprekker og hulrom i bergarten, og det var utskutt blokker med pene blyglanskrystaller. Jeg tror ikke feltet har noen verdi utover det at en kan samle pene blyglanskrystaller der.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0265.01 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Coarse grained, massive galena.
No. of registrated element analyses = 1
NO0265.02 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Coarse grained, massive sphalerite.
No. of registrated element analyses = 1
NO0265.03 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Quartz-biotite gneiss with ga diss. and traces of cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0265.04 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Quartz-muscovite gneiss with bands of sphalerite.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 003 Niingen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0265.01 Bedrock 17 14321 16703 9 -1 22.9 5.0
NO0265.02 Bedrock -1 99999 434 347 1 -.3 10.0
NO0265.03 Bedrock 1217 4875 16895 64 25 6.3 6.0
NO0265.04 Bedrock -1 99999 236 234 2 -.3 4.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0265.01 2.0 -1.0 -1.0 -2 45.6 8 -1.00 127 5
NO0265.02 4.0 1.0 -1.0 9 792.1 15 -1.00 -2 -2
NO0265.03 1.0 -1.0 -1.0 -2 8.2 43 -1.00 11 27
NO0265.04 1.0 -1.0 -1.0 11 604.3 22 -1.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0265.01 12.02 -1 -1 11 .48 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0265.02 29.15 1 2 146 2.28 -2.00 -5.00 -2 -1.0
NO0265.03 2.33 105 3 894 7.64 3.00 -5.00 3 18.0
NO0265.04 21.65 4 1 148 1.86 4.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0265.01 -1.00 3
NO0265.02 1.00 -3
NO0265.03 6.00 4
NO0265.04 5.00 5


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway