English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 003 Niingen
(Objekt Id: 2406)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 583052 m. Nord: 7606276 m.
Lengdegrad: 17.0359790 Breddegrad: 68.5564230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1919 - 1919 Røsking
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 355 / 30 Retning: 100
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Niingendekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Quartzitic muscovite gneiss Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamholdig sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Garnet mica gneiss Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :355 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Retn./Stupn. :100 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er to alternative gangruter til forekomsten, enten opp rørgata fra kraftstasjonen ved Strandvatnet og sti NØ-over mot Niingsvatnet, eller traktorvei vel 1 km østover fra kraftstasjonen og oppover langs god sti som følger elva fra Buvatnet og Niingsvatnet, til hytta ved Niingsvatnet. Herfra knapt 2 km vestover, opp til 840 m.o.h., hvor forekomsten ligger i et lite skar på østsiden av Niingen. Forekomsten ble første gang mutet 18. januar 1919 av Julius Jakobsen, Bogen, og litt røsking foregikk sannsynligvis samme år. Den 1 - 2 m mektige stratabundne Zn-Pb-mineraliseringen kan følges over en strøklengde på 50 m. Vertsbergarten er en fin- til middelskornig kvartsittisk muskovittgneis med en få dm mektig mørk omvandlingssone i heng og ligg av granat-biotittbergart (ufoliert, uorientert masse, med opptil 10 mm store granater). Sidebergart er fin- til middelskornig granat-toglimmergneis. I den kvartsittiske muskovittgneisen opptrer grovkornig sinkblende i cm-mektige bånd (samt linser og ansamlinger) stort sett parallelt med lagningen. Sinkblende og blyglans opptrer sjelden sammen lokalt. Blyglans opptrer hovedsaklig i omvandlingssonen i uregelmessige årer, bånd og ansamlinger, i opptil cm-store krystaller. Mineraliseringen er blottet både på øst- og vestsiden av et lite skar hvor det ligger snø. På østsiden er det i snøkanten blottet ca. 10 m2 mineralisering. Det er en åpen foldeombøyning som stuper mot SØ (akse 100°/15°) og dukker under granat-glimmergneis. Den båndede mineraliseringen er småfoldet med samme akseretning. Mineraliseringen består av opptil få cm mektige bånd, linser og ansamlinger av massiv, grovkornig sinkblende vekslende med bånd av fin- til middelskornig kvartsittisk muskovittgneis. Gneisbåndene dominerer, med cm- til 5 - 10 cm mektige umineraliserte bånd. Over og under den båndede sinkblende-mineraliseringen defineres heng- og liggkontaktene av en 2 - 10 cm mektig omvandlingssone av massiv granat-biotittbergart med semimassiv blyglans. Mineraliseringen er i foldeombøyningen ca. 1 m mektig. Smale ganger av granittpegmatitt, -aplitt og kvarts skjærer diskordant gjennom både mineralisering og sidestein. 4 m mot øst, i snøkanten, er det i den lyse granat-glimmergneisen en 2 m2 stor klumpformig "oppdoming" av granat-biotittbergart med små kvartsansamlinger og -årer, og noe uregelmessig blyglans-mineralisering. Sannsynligvis representerer dette en oppfoldet flanke av forannevnte blotning. 30 m mot vest, på andre siden av det snøfylte skaret, er det skjerpet litt (2 m3) i en skrent. Mineraliseringen er her minst 2 m mektig (kan være noe mer), og består av utholdende, cm-mektige (typisk 1 - 2 cm, opptil 10 cm) bånd og mindre linser av grovkornig massiv sinkblende i kvarts-muskovittgneis (med endel små korn av et grønt mineral, sannsynligvis diopsid, og muligens litt rødbrun karbonat). De nederste 20 - 30 cm av mineraliseringen består av den omvandlede, svarte biotitt-granatbergarten med noe blyglans. Blyglans opptrer også i hengen i opptil cm-store krystaller i uregelmessige, cm- til dm-mektige årer, bånd og ansamlinger i en 20 - 40 cm mektig sone av biotitt-granat-kvartsmasse. I partier med grovkornig massiv blyglans finnes rundede inneslutninger av gul kvarts av et par mm størrelse. Generelt stryker mineraliseringen 355°/30°, men lokalt forstyrres den til 280°/15° av diskordante, opptil 2 m mektige, pegmatitt-aplittganger (soner av begge i en og samme gang). De har noe varierende retning: 210°-240°/15°-30°. Småfoldinger i mineraliseringen har akse 90°/10°, mens en foldeombøyning i underkant av en metermektig, skjærende pegmatittgang har akse 320°/15°. Muligens er pegmatittgangene injisert i avrevne folder. I en løsblokk observeres en 5 cm mektig åre av blyglans i pegmatitten, muligens et mobilisat, men ellers skjærer umineraliserte pegmatitt- og aplittganger, med skarpe kontakter, gjennom mineraliseringen. Mineraliseringen strekker seg 20 m vestover fra skjerpet i skrenten, til et lite (1 m3) skjerp som er gjenrydd. Her ses stuffer av granat (opptil 10 mm store)-biotittbergart med partier av massiv blyglans. Ukjent mektighet. R. Wilberg -95.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Torgersen, J.C. , 1935
Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.142;1-60 sider
Abstrakt:
The present paper continues the description of zinc-, and lead deposits in Northern Norway, including Nordland, Troms and Finnmark counties. The writer formerly described the zinc- and lead deposits of Helgeland, which is the southern part of Nordland county. In this paper is given a description of the remaining deposits of Northern Norway. Of these the most important are found in Ofoten, the north-eastern region of Nordland county. A few deposits of less importance belong to the Beiarn district in Nordland, a few are located in the counties Troms and Finnmark. In Ofoten the zinc- and lead deposits occur partly within the Archean area, partly within the area of the metamorphosed sediments of the Caledonian mountain range of Cambro-Silurian age. In the Archean area the ores are somtimes found in gabbroidic rocks, partly on fahlbands with pyrrhotite as the predominating ore mineral, partly on veins in or near the fahlbands, sometimes they occur on veins bedded in a biotite schist rich in quartz. The ore deposits connected to the metamorphosed sediments of the mountain range both mineralogically bear a close resemblance to the zinc- and lead deposits of Helgeland, formerly described by the author.

Bryn, K. Ø. , 1957
Befaring av Niingstoppen bly/sink forekomst, Bogen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3158;1 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av sink-blyanvisningene. Malmen ligger også her i granatholdig glimmerskifer. Det var skutt to steder. Det øverste viste smale striper med blyglans og sinkblende, mektighet ca. 1,5 m., men det var ikke mulig å se noen fortsettelse i noen retning. Neste sted lå ca. 50 m lenger øst, og var for det meste dekket av en snebre. Det som var i var blyglans som fylte sprekker og hulrom i bergarten, og det var utskutt blokker med pene blyglanskrystaller. Jeg tror ikke feltet har noen verdi utover det at en kan samle pene blyglanskrystaller der.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0265.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Coarse grained, massive galena.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0265.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Coarse grained, massive sphalerite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0265.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Quartz-biotite gneiss with ga diss. and traces of cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0265.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Quartz-muscovite gneiss with bands of sphalerite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 003 Niingen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0265.01 Fastfjell 17 14321 16703 9 -1 22.9 5.0
NO0265.02 Fastfjell -1 99999 434 347 1 -.3 10.0
NO0265.03 Fastfjell 1217 4875 16895 64 25 6.3 6.0
NO0265.04 Fastfjell -1 99999 236 234 2 -.3 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0265.01 2.0 -1.0 -1.0 -2 45.6 8 -1.00 127 5
NO0265.02 4.0 1.0 -1.0 9 792.1 15 -1.00 -2 -2
NO0265.03 1.0 -1.0 -1.0 -2 8.2 43 -1.00 11 27
NO0265.04 1.0 -1.0 -1.0 11 604.3 22 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0265.01 12.02 -1 -1 11 .48 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0265.02 29.15 1 2 146 2.28 -2.00 -5.00 -2 -1.0
NO0265.03 2.33 105 3 894 7.64 3.00 -5.00 3 18.0
NO0265.04 21.65 4 1 148 1.86 4.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0265.01 -1.00 3
NO0265.02 1.00 -3
NO0265.03 6.00 4
NO0265.04 5.00 5


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse