Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 006 Gruvli
(Object Id: 2409)
(Last updated: 01.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Astafjorden (1332-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 586382 m. North: 7602521 m.
Longitude: 17.1143820 Latitude: 68.5217620
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe P
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe 20 % 24.09.1992
P .5 % 24.09.1992

Operations
From - To Activity Comments
1904 - 1904 Pitting
1976 - 1976 Geology Company/Institution :Rana Gruber

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 225 / 35 Direction: 270
Plunge: 30
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Ofoten Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogengruppen Formation: Håfjell jernformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Apatite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Karbonatglimmerskifer Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :225 / 35 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Gruvli finkornet fosforrik magnetittmalm: Malmdraget begynner på Kjønnlikollen 275m i sørvest og kan følges 700m NØ-over der det kiler ut 1m i en bekk. Største utgående bredde av den mineraliserte sone er opptil 30m. Sonen er oppdelt i flere malmlag, stedvis 3 stk. 2m tykke lag med mellomliggende amfibolitt. På NØ-siden av Kjønnlikollen er det i en 75m lang røsk 5 stk. 0.5-2m tykke malmlag. Den ca. 10m brede mineralisering opptrer langs 550m strøklengde med følgende koordinater i ytterpunktene: Sørvestre punkt ( 75m lang røsk ) UTM 586250-7602450 Nordøstre punkt UTM 586550-7602900 35m lang røsk midt i draget UTM 586450-7602725 Tonnasjen 50m ned langs fallet er: Gruvli 270-315 m.o.h. tykkelse 10m, lengde 500m, dybde 50m, spes.v.3.2 vil gi 800.000 tonn. Mineraliseringen er rikest i Kjønnlikollen og blir noe fattigere NØ-over i draget. Mineraliseringen er rik på gul cummingtonitt. 5 prøver analysert ved Norsk Jernverk 1976 viser: Fe tot. Fe magn. P S Nordøstligst, i bekken 1m mt. 31.4% 28.0% 0.86% 0.01% 500m NØ for Kjønnlikollen 26.0% 22.9% 0.48% 0.03% 340m NØ for Kjønnlikollen (røsk) 27.2% 23.9% 0.62% 0.05% 260m NØ for Kjønnlikollen 29.5% 22.9% 0.60% 0.01% Kjønnlikollen (røsk) 33.0% 28.0% 0.65% 0.01% Aritmetrisk middel for de 4 sørvestligste prøver: 28.9% 24.4% 0.59% 0.02% Mineraliseringen er rikest i Kjønnlikollen og blir noe fattigere nordøstover i draget. Nordøstligste prøve hører ikke med til hoveddraget. Mineraliseringen er rik på gul cummingtonitt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Johansson, J. A. , 1914
Om Astafjordens, JÌgteviks och StrÎmbottens jÌrnamlmsfelt paa AndorgÎn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4137;1 pages
Abstract:
Andørja er oppbygd av glimmerskifer med innleiringer av kalkstein og jernmalmer. Lagstillingen er stort sett flatt heldende mot SØ, men varierer noe. Skiferen er her og der gjennombrutt av granitt og pegmatitt. Jernmalm forekommer i tre nivåer. Det mellomste ligger 400 - 500 m over det undre i lagfølgen. Den mellomste malmformasjonen er uten sammenlikning den viktigste. Til den hører Asta, Jektvik og Strømbotn feltene. Malmen forekommer i opptil 20 - 30 m mektighet ( iberegnet mindre gråbergs innleiringer). Malmen består for største delen av en finkornet blanding av magnetitt og kvarts ved siden av endel granat og hornblende. Denne varietet holder vanlig 30-35 % Fe (total), 1 - 1,5% P og 0,1 - 0,3% S. I en mindre del av malmen inngår hornblende i overveiende mengde, mens jerngehalten er 20 - 25% eller lavere. Enkelte steder kan en se at malmleiene er tykkere, andre steder kiler de ut. Da hele området utgjør en 20 - 30 km2, er det tydelig at malmkvantitetene er store, selv om man regner med at bare halve arealet er verd å bryte. Malmen vil kunne brytes dels i dagbrudd dels i horisontale strosser.

Poulsen, A.O. , 1952
Mineralforekomster i Astafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1872;2 pages
Abstract:
Flere malm og mineralforekomster er befart, og dette er en foreløpig rapport fra befaringene, Kalkstein, grafitt, sink (v/Niingvann) jernmalm- forekomster blir omtalt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0268.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Båndet magnetittmalm, noe rust.
No. of registrated element analyses = 1
NO0268.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Rusten magnetittmalm, fattig.
No. of registrated element analyses = 1
NO0268.03 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Magnetittmalm, rik.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 006 Gruvli

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0268.01 Bedrock 35 28 6 16 16 .2 2.0
NO0268.02 Bedrock 76 17 4 16 24 .1 2.0
NO0268.03 Bedrock 4 27 5 16 11 .1 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0268.01 3.0 3.0 2 .2 18 1.00 2 2 .22
NO0268.02 3.0 3.0 2 .2 18 1.00 2 2 .46
NO0268.03 3.0 3.0 2 .2 22 1.00 2 3 .02
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0268.01 48 27 165 16.89 4.00 5.00 1 136.0 12.00
NO0268.02 49 25 197 9.32 6.00 5.00 1 131.0 11.00
NO0268.03 50 25 112 20.23 4.00 5.00 1 131.0 16.00
------------------
Sample No. B*
NO0268.01 2
NO0268.02 2
NO0268.03 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway