English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 006 Gruvli
(Objekt Id: 2409)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 586382 m. Nord: 7602521 m.
Lengdegrad: 17.1143820 Breddegrad: 68.5217620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 20 % 24.09.1992
P .5 % 24.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1904 Røsking
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 35 Retning: 270
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Ofotendekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :225 / 35 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruvli finkornet fosforrik magnetittmalm: Malmdraget begynner på Kjønnlikollen 275m i sørvest og kan følges 700m NØ-over der det kiler ut 1m i en bekk. Største utgående bredde av den mineraliserte sone er opptil 30m. Sonen er oppdelt i flere malmlag, stedvis 3 stk. 2m tykke lag med mellomliggende amfibolitt. På NØ-siden av Kjønnlikollen er det i en 75m lang røsk 5 stk. 0.5-2m tykke malmlag. Den ca. 10m brede mineralisering opptrer langs 550m strøklengde med følgende koordinater i ytterpunktene: Sørvestre punkt ( 75m lang røsk ) UTM 586250-7602450 Nordøstre punkt UTM 586550-7602900 35m lang røsk midt i draget UTM 586450-7602725 Tonnasjen 50m ned langs fallet er: Gruvli 270-315 m.o.h. tykkelse 10m, lengde 500m, dybde 50m, spes.v.3.2 vil gi 800.000 tonn. Mineraliseringen er rikest i Kjønnlikollen og blir noe fattigere NØ-over i draget. Mineraliseringen er rik på gul cummingtonitt. 5 prøver analysert ved Norsk Jernverk 1976 viser: Fe tot. Fe magn. P S Nordøstligst, i bekken 1m mt. 31.4% 28.0% 0.86% 0.01% 500m NØ for Kjønnlikollen 26.0% 22.9% 0.48% 0.03% 340m NØ for Kjønnlikollen (røsk) 27.2% 23.9% 0.62% 0.05% 260m NØ for Kjønnlikollen 29.5% 22.9% 0.60% 0.01% Kjønnlikollen (røsk) 33.0% 28.0% 0.65% 0.01% Aritmetrisk middel for de 4 sørvestligste prøver: 28.9% 24.4% 0.59% 0.02% Mineraliseringen er rikest i Kjønnlikollen og blir noe fattigere nordøstover i draget. Nordøstligste prøve hører ikke med til hoveddraget. Mineraliseringen er rik på gul cummingtonitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansson, J. A. , 1914
Om Astafjordens, JÌgteviks och StrÎmbottens jÌrnamlmsfelt paa AndorgÎn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4137;1 sider
Abstrakt:
Andørja er oppbygd av glimmerskifer med innleiringer av kalkstein og jernmalmer. Lagstillingen er stort sett flatt heldende mot SØ, men varierer noe. Skiferen er her og der gjennombrutt av granitt og pegmatitt. Jernmalm forekommer i tre nivåer. Det mellomste ligger 400 - 500 m over det undre i lagfølgen. Den mellomste malmformasjonen er uten sammenlikning den viktigste. Til den hører Asta, Jektvik og Strømbotn feltene. Malmen forekommer i opptil 20 - 30 m mektighet ( iberegnet mindre gråbergs innleiringer). Malmen består for største delen av en finkornet blanding av magnetitt og kvarts ved siden av endel granat og hornblende. Denne varietet holder vanlig 30-35 % Fe (total), 1 - 1,5% P og 0,1 - 0,3% S. I en mindre del av malmen inngår hornblende i overveiende mengde, mens jerngehalten er 20 - 25% eller lavere. Enkelte steder kan en se at malmleiene er tykkere, andre steder kiler de ut. Da hele området utgjør en 20 - 30 km2, er det tydelig at malmkvantitetene er store, selv om man regner med at bare halve arealet er verd å bryte. Malmen vil kunne brytes dels i dagbrudd dels i horisontale strosser.

Poulsen, A.O. , 1952
Mineralforekomster i Astafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1872;2 sider
Abstrakt:
Flere malm og mineralforekomster er befart, og dette er en foreløpig rapport fra befaringene, Kalkstein, grafitt, sink (v/Niingvann) jernmalm- forekomster blir omtalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0268.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm, noe rust.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0268.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm, fattig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0268.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, rik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 006 Gruvli

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0268.01 Fastfjell 35 28 6 16 16 .2 2.0
NO0268.02 Fastfjell 76 17 4 16 24 .1 2.0
NO0268.03 Fastfjell 4 27 5 16 11 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0268.01 3.0 3.0 2 .2 18 1.00 2 2 .22
NO0268.02 3.0 3.0 2 .2 18 1.00 2 2 .46
NO0268.03 3.0 3.0 2 .2 22 1.00 2 3 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0268.01 48 27 165 16.89 4.00 5.00 1 136.0 12.00
NO0268.02 49 25 197 9.32 6.00 5.00 1 131.0 11.00
NO0268.03 50 25 112 20.23 4.00 5.00 1 131.0 16.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0268.01 2
NO0268.02 2
NO0268.03 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse