Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 008 Bergviknes
(Object Id: 2412)
(Last updated: 25.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Astafjorden (1332-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 581932 m. North: 7601546 m.
Longitude: 17.0047690 Latitude: 68.5143580
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-total 30 % 28.09.1992

Operations
From - To Activity Comments
1976 - 1976 Geology Company/Institution :Rana Gruber
1992 - 1992 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 200 / 25 Direction: 270
Plunge: 25
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogengruppen Formation: Håfjell jernformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :200 / 25 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Bergviknes magnetittmalm ligger 50m sør-øst for Bogen skole, 0-15 m.o.h. Malmen kan følges 70m i strøkretningen, tonnasjen er liten. Tykkelse Lengde Dyp langs fall Tonn 5 meter 50 meter 50 meter 40.000 0.9 meter 20 meter 50 meter 2.880 ---------------------------- TOT 42.880 tonn.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 pages
Abstract:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 pages
Abstract:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0270.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Rusten fattig malm, lite magnetisk.
No. of registrated element analyses = 1
NO0270.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Båndet fattig malm, lite magnetisk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 008 Bergviknes

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0270.01 Bedrock 14 184 44 14 11 .7 8.0
NO0270.02 Bedrock 51 45 2 12 16 .2 2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0270.01 3.0 3.0 2 .2 86 1.00 2 2 .07
NO0270.02 3.0 3.0 2 .2 219 1.00 2 2 .51
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0270.01 53 24 311 21.84 2.00 5.00 1 32.0 8.00
NO0270.02 31 23 221 4.86 3.00 5.00 3 44.0 9.00
------------------
Sample No. B*
NO0270.01 2
NO0270.02 5


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway