English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 015 Bergvik
(Objekt Id: 2419)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 582032 m. Nord: 7602296 m.
Lengdegrad: 17.0078120 Breddegrad: 68.5210500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 1000 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-hem. 5 % 07.10.1992
Fe-mag. 26 % 07.10.1992
S .4 % 07.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1909 Regulær drift Selskap/Institusjon:Svensk selskap, A/B Ofoten Malmfeldt
1906 - 1939 Kjerneboring
1913 - 1914 Regulær drift Selskap/Institusjon:Engelsk selskap, Ofoten Malmfeldt
1917 - 1923 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tysk, Beer Sondheimer
1931 - 1935 Regulær drift Selskap/Institusjon:Arbeiderselskapet
1936 - 1939 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
2012 - 2014 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 35 Retning: 280
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatgl.skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foldeakse Strøk/Fall :120 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bergvik dagbrudd 30-90 m.o.h. Malmen er hovedsakelig en magnetittmalm med noen svovelkisrike bånd, foldet i en antiform. Nederst i nordveggen og i malmfoldingen mot vest er utgående 10-20m. I nordveggen er malmen nesten tatt ut, dvs. gjenværende malm fortsetter mere langs malmfallet mot sør. I sørveggen øverst i bruddet er magnetittmalmlaget 2m tykt, økende vestover til 3m og opptil 6m. Det er stedvis 2 malmlag med mellomliggende mørk karbonataktinolitt. Malmtykkelsen øker tydelig vest-nordvestover. Gjenværende tonnasje: Nordre sjenkel: 3m mektighet, 220 m lengde og 20 m dyp (spes.v. 3.2): 42.240 tonn Søndre sjenkel: 3m mektighet, 240 m lengde og 50 m dyp (spes.v. 3.2): 150.200 tonn Sum 157.440 tonn Under driftstiden 1906-39 (med avbrudd) regnet man med malmfaktoren 4 (dvs. 4 tonn råmalm pr. tonn slig). Det er boret 15 diamantborhull i forekomsten på tilsammen 461m, hvorav 88m i malm samt 16m i impregnasjon. Gj. sn. hullengde 30m. 8 prøver er analysert ved Norsk Jernverk 1976: Fe tot. Fe magn. MnO P S Grovkornet mt.malm med py: 34.6% 29.1% 0.08% 0.26% 0.66% Finkornet mt.malm: 24.3% 18.3% 0.16% 0.19% spor Magnetittmalm: 48.6% 46.9% 0.16% 0.003% Magnetittimpregnert amf.: 25.2% 19.1% 0.21% 0.04% Magnetittmalm: 30.2% 25.3% 0.34% 0.03% Rik grovk. magnetitt: 38.5% 35.7% 0.37% spor Magnetittmalm med py: 39.3% 35.3% 0.14% 2.74% Hematittimpregnasjon: 13.0% 3.8% 0.30% 0.01% ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aritmetrisk middel: 31.7% 26.6% 0.246% 0.437%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 sider
Abstrakt:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1978: Bogen jernmalmfelt. Sluttrapport geologi. Int. rapp. Rana Gruber A/S. 10 sider, 51 bilag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0277.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, båndet med py-krystaller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0277.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, massiv.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0277.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0277.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, massiv.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 015 Bergvik

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0277.01 Fastfjell 1 31 2 21 8 .1 1.0
NO0277.02 Fastfjell 2 34 3 13 7 .1 1.0
NO0277.03 Fastfjell 216 42 2 50 28 1.0 14.0
NO0277.04 Fastfjell 2 43 3 21 11 .1 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0277.01 3.0 3.0 3 .3 7 1.00 2 7 .13
NO0277.02 3.0 3.0 2 .2 284 1.00 2 2 .01
NO0277.03 5.0 3.0 10 .3 12 1.00 2 2 15.35
NO0277.04 3.0 3.0 4 .6 52 1.00 2 2 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0277.01 34 19 607 30.15 2.00 5.00 1 51.0 3.00
NO0277.02 32 23 288 19.62 2.00 5.00 1 22.0 10.00
NO0277.03 30 22 549 20.54 4.00 5.00 2 39.0 21.00
NO0277.04 40 17 814 26.48 2.00 5.00 1 93.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0277.01 2
NO0277.02 2
NO0277.03 2
NO0277.04 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse