Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 016 Bogen
(Object Id: 2420)
(Last updated: 25.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Astafjorden (1332-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 581832 m. North: 7602846 m.
Longitude: 17.0033580 Latitude: 68.5260390
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production: 3 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-total 30 % 15.10.1992

Operations
From - To Activity Comments
1906 - 1939 Test mining Company/Institution :Flere,svensk,engelsk,tysk og norsk
1976 - 1976 Geology Company/Institution :Rana Gruber

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 120 / 40 Direction: 280
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogen gruppen Formation: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :120 / 40 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Description
Mellom idrettsbanen og snekkerverkstedet i Bogen ligger langs 180 m strøklengde i en 10-20 m bred glimmerskifer i kalken 5 stk magnetittdominerte malmlinser: m.o.h Mektighet Lengde Dybde Tonnasje Hovedlinse nærmest idrettsbanen 15 5 m 30 m 15 m 7200 Vestligste linse 20 2 m 40 m 20 m 5120 Nordøstre linse 35 5 m 50 m 25 m 20000 Østre linse 35 2 m 60 m 30 m 11520 SØ f. Snekkerverksted 10 2 m 30 m 15 m 2880 ------------------------------ Sum 46720 tonn ------------------------------ 3 kjemiske analyser av store håndstykker fra det 120 m lange og 10 m brede dagbruddet i de 4 førstnevnte linser (Norsk Jernverks lab. 1970) gir: Fe-tot. Fe-mag. MnO P S ----------------------------------------------------------------------- Grovk. mt.-malm 39,1 37,1 spor 0,090 spor Hem.-mt.-malm 35,4 16,5 0,242 0,004 Hem.-mt.-malm 38,3 17,4 0,12 0,208 0,02 Malmlinsene har p.g.a. den sterke foldingen sterkt varierende fall: 1.) Strøk 120/Fall 10-40 mot sørvest. 2.) Strøk 90/ Fall 10-65 mot nord.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 pages
Abstract:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 pages
Abstract:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0278.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Finkornig magnetittmalm med biotitt.
No. of registrated element analyses = 1
NO0278.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Rusten magnetittmalm med magnetkis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0278.03 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Rusten båndet magnetittmalm med magnetkis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0278.04 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Div. magnetkis.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 016 Bogen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0278.01 Bedrock 5 48 6 16 10 .1 1.0
NO0278.02 Bedrock 197 68 5 16 30 .8 10.0
NO0278.03 Bedrock 286 23 3 22 37 .4 17.0
NO0278.04 Bedrock 119 23 5 28 19 .6 36.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0278.01 3.0 3.0 2 .4 3 1.00 2 2 .09
NO0278.02 3.0 3.0 2 .3 4 1.00 4 2 7.10
NO0278.03 3.0 3.0 2 .4 2 1.00 2 2 8.31
NO0278.04 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 4.87
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0278.01 43 18 603 18.33 3.00 5.00 1 75.0 13.00
NO0278.02 35 15 696 18.09 3.00 5.00 1 111.0 9.00
NO0278.03 13 14 677 16.94 3.00 5.00 1 126.0 7.00
NO0278.04 24 14 492 15.74 2.00 5.00 1 75.0 7.00
------------------
Sample No. B*
NO0278.01 2
NO0278.02 3
NO0278.03 2
NO0278.04 7


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway