English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 016 Bogen
(Objekt Id: 2420)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 581832 m. Nord: 7602846 m.
Lengdegrad: 17.0033580 Breddegrad: 68.5260390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 3 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 30 % 15.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1939 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Flere,svensk,engelsk,tysk og norsk
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 120 / 40 Retning: 280
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :120 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mellom idrettsbanen og snekkerverkstedet i Bogen ligger langs 180 m strøklengde i en 10-20 m bred glimmerskifer i kalken 5 stk magnetittdominerte malmlinser: m.o.h Mektighet Lengde Dybde Tonnasje Hovedlinse nærmest idrettsbanen 15 5 m 30 m 15 m 7200 Vestligste linse 20 2 m 40 m 20 m 5120 Nordøstre linse 35 5 m 50 m 25 m 20000 Østre linse 35 2 m 60 m 30 m 11520 SØ f. Snekkerverksted 10 2 m 30 m 15 m 2880 ------------------------------ Sum 46720 tonn ------------------------------ 3 kjemiske analyser av store håndstykker fra det 120 m lange og 10 m brede dagbruddet i de 4 førstnevnte linser (Norsk Jernverks lab. 1970) gir: Fe-tot. Fe-mag. MnO P S ----------------------------------------------------------------------- Grovk. mt.-malm 39,1 37,1 spor 0,090 spor Hem.-mt.-malm 35,4 16,5 0,242 0,004 Hem.-mt.-malm 38,3 17,4 0,12 0,208 0,02 Malmlinsene har p.g.a. den sterke foldingen sterkt varierende fall: 1.) Strøk 120/Fall 10-40 mot sørvest. 2.) Strøk 90/ Fall 10-65 mot nord.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bottke, H. , 1962
Geologisches Gutachten zur Geologie Mit den Vorråten der Eisenerzlagerstatte Bogen/Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3250;11 sider
Abstrakt:
Rapporten er resultatet av en befaring. Den beskriver jernforekomstene i Bogenfeltet. Forekomstene i nordfeltet består av 3 linseformige malmkropper. beregning av malmforrådet lot seg ikke gjennomføre. Forekomstene i sydfeltet berøres av en komplisert tektonikk. Maksimal mulig størrelse er 16 mill. tonn råmalm = 4 mill tonn konsentrat med 66-69 % fe. Bogenforekomstene regnes av forf ikke å være drivverdige pga. malmforråd og tektonske og facielle forhold.

Bachke, A. P.; Thesen, G. , 1904
Utskrift av utmålsprotokoll for Bogen jernmalmfelt i Ofoten.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3518;33 sider
Abstrakt:
Rapporten består av to deler: En utmålsprotokoll for 1902 og en for 1904. I 1902 gjaldt utmålene forekomster på gårdene Bergvik, Bergviknes og Kleven i Evenes Sogn, i 1904 er forekomster på gården Kleven, Lenvik og Lenviksmark nevnt. Rapporten bærer mer preg av rettsprotokoll enn geologisk rapport, og det er en masse krangel om utmål på innmark og slåttemark og rettigheter til forekomstene slik at rapporten nå har vel mest lokalhistorisk intresse. Det nevnes knapt at malmen består av magnetitt (magnetjern) men for spesielt interesserte går det nok an å finne tilbake til mutningspunktene etter beskrivelse i rapporten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0278.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornig magnetittmalm med biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0278.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm med magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0278.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten båndet magnetittmalm med magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0278.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Div. magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 016 Bogen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0278.01 Fastfjell 5 48 6 16 10 .1 1.0
NO0278.02 Fastfjell 197 68 5 16 30 .8 10.0
NO0278.03 Fastfjell 286 23 3 22 37 .4 17.0
NO0278.04 Fastfjell 119 23 5 28 19 .6 36.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0278.01 3.0 3.0 2 .4 3 1.00 2 2 .09
NO0278.02 3.0 3.0 2 .3 4 1.00 4 2 7.10
NO0278.03 3.0 3.0 2 .4 2 1.00 2 2 8.31
NO0278.04 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 4.87
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0278.01 43 18 603 18.33 3.00 5.00 1 75.0 13.00
NO0278.02 35 15 696 18.09 3.00 5.00 1 111.0 9.00
NO0278.03 13 14 677 16.94 3.00 5.00 1 126.0 7.00
NO0278.04 24 14 492 15.74 2.00 5.00 1 75.0 7.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0278.01 2
NO0278.02 3
NO0278.03 2
NO0278.04 7


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse