Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1853 - 029 Sommervik
(Object Id: 2436)
(Last updated: 01.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Evenes (1853)
Map 1:50000: Evenes (1331-4) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 573282 m. North: 7596521 m.
Longitude: 16.7896810 Latitude: 68.4717040
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-mag. 1-35 % 02.12.1992
Fe-total 35 % 02.12.1992
MnO .7-2.5 % 02.12.1992

Operations
From - To Activity Comments
1901 - 1906 Pitting
1977 - 1977 Geology Company/Institution :Rana Gruber A/S

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 340 / 25 Direction: 65
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre allokton
Igneous complex:
Group: Bogen gruppen Formation: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Karbonatglimmersk. Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :340 / 25 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Sommervik 180 m.o.h består av 2 hematitt-magnetittmalmlag 2- og 1m tykke. Lagrekken i den 92m tykke Håfjell jernmalmformasjonen ved Sommervik er: 60m Kalkspatmarmor. 10m Karbonatglimmerskifer. 2m Hematitt-Magnetittmalm. 2m Kalkspatmarmor. 2m Karbonatglimmerskifer. 1m Hematitt-Magnetittmalm. 15m Kalkspatmarmor. Malmtonnasjen er: Tykkelse Lengde Dybde tonn m.spv.3.2 Sommervik mt-rik malm. 2m 200m 50m 64000 tonn Sommervik hem-rik malm. 1m 100m 30m 9600 tonn Sum 73600 tonn Malmpotensialet ved Sommervik er meget begrenset. 2 kjemiske analyser: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S Magnetittrik: 36.5% 35.2% 2.48% 0.11% 0.174% 0.006% Hematittrik: 34.5% 1.0% 0.77% 0.16% 0.248% <0.004%

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Siljestrøm, A. , 1910
Bericht von Sommervik, Osmark, Kleven, Lenvik und Lenvikmark (Ofoten).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2257;21 pages
Abstract:
Rapporten er basert på en befaring og tar for seg en rekke forhold omkring de fire jernforekomstene i Ofoten - som adkomst, topografi, historikk om gruvefeltets utvikling, utførte arbeider, geologi, malmkvaliteter, malmforråd, samt anleggs- og driftstekniske forhold. Etter vurdering av hver enkelt forekomst, konkluderer forf. med at det kun er Kleven som kan være drivverdig. Det er en fattig jernmalm som egner seg godt for oppredning. Malmforråd: 2 mill. tonn, ved dagbruddsdrift. Årlig produksjon foreslås til 29 000 tonn slig eller briketter med ca. 66 % Fe.

Smith, H. H. , 1928
Osmarken og Sommervik jernmalmforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2291;5 pages
Abstract:
Det er gjort befaring av jernmalmsforekomsten. Det konkluderes med at for lite arbeide er gjort for å uttale noe konkret. Av de klarlagte geologiske forhold vet man at et sådant malmlager fortsetter mot dypet med varierende mektighet og malmføring, som den en ser i dagen. Alt tatt i betraktning ble inntrykket av befaringen godt, samt at vanskeligheter ved bryting ikke ville bli store.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0294.01 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med mt.diss fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NO0294.02 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Båndet magnetitt-hematitt-mineralisering.
No. of registrated element analyses = 1
NO0294.03 Bedrock
Sampler: Sørdal, T./...Stored: Løkken
Comment: Båndet magnetitt-hematitt-mineralisering.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1853 - 029 Sommervik

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0294.01 Bedrock 34 50 -5 7 7 -1.0 3.0
NO0294.02 Bedrock -16 -32 -81 25 40 -16.2 4.0
NO0294.03 Bedrock 24 -32 -81 20 -32 -16.2 2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0294.01 3.0 4.0 -20 -1.0 805 -1.00 -20 -20 -20
NO0294.02 3.0 3.0 -20 -16.2 126 -16.20 -20 -20 -20
NO0294.03 3.0 4.0 -20 -16.2 138 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0294.01 .07 77 19 297 12.70 -30.00 -30.00 19.5 -1.00
NO0294.02 .00 21 -16 12400 11.60 -30.00 -30.00 169.0 -16.20
NO0294.03 .04 70 -16 8850 20.60 -30.00 -30.00 136.0 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0294.01 -5
NO0294.02 -81
NO0294.03 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway